ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jab

JH AE1 B   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jab-, *jab*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jab[N] การต่อยอย่างรวดเร็ว, Syn. punch
jab[N] การแทง, See also: การทิ่มแทง, การกระทุ้ง, Syn. poke, thrust
jab[VT] ต่อยอย่างรวดเร็ว, See also: ชก, Syn. punch
jab[VT] แทง, See also: จิ้ม, ทิ่มแทง, กระทุ้ง, แหย่, Syn. stab, poke, thrust
jab at[PHRV] ทิ่ม, See also: แยง, แหย่, จิ้ม, Syn. poke at, prod at
jab out[PHRV] ทิ่มออกไป, See also: กระทุ้ง, แหย่, Syn. poke out
jab into[PHRV] จิ้มเข้าไปใน, See also: ทิ่มเข้าไป, Syn. poke into, stick into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jab(แจบ) {jabbed,jabbing,jabs} vt.,vi.,n. (การ) ทิ่ม,แหย่,แทง,แย็บ,ต่อยอย่างรวดเร็ว, See also: jabbingly adv., Syn. poke
jabber {jabberedvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabberingvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabbers}vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
panjabi(พันจา'บิ) n. ภาษาปันจาบ,ชาวปันจาบในอินเดีย
punjab(พันจาบ',พัน'จาบ) n. มณฑลปันจาบของอินเดีย

English-Thai: Nontri Dictionary
jab(vt) แหย่,แย็บ(หมัด),แทง,ทิ่ม,กระทุ้ง
jabber(n) การส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว,การพูดไม่เป็นสาระ,การพูดรัว
jabber(vi) พูดรัว,ส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว,พูดไม่เป็นสาระ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A quick jab up the crutch.ด้วยเบสไม้กวาด? How I Won the War (1967)
- (all) And wipe it. - At the throat, jab.ที่คอกระทุ้ง ตะโกนมันคแล ปเปอ How I Won the War (1967)
Shout it, Clapper. At the throat, jab!ที่ลำคอกระทุ้ง! How I Won the War (1967)
At the throat, jab!ที่ลำคอกระทุ้ง! How I Won the War (1967)
At the throat, jab!ที่ลำคอกระทุ้ง! How I Won the War (1967)
And then I jab at them.เเล้วก็เเย็บมัน Jaws (1975)
Wait a minute, I know you. You're Kareem Abdul Jabbar.เดี๋ยวก่อน ผมรู้จักคุณ คุณคือการีม อับดุล แจ็บบาร์ Airplane! (1980)
- Mr. Jabrowski, get back in bed.- คุณจาโบรวสกี้ กลับมาที่เตียงนะครับ The Key and the Clock (2006)
Hey, Jabulani, feel this potato. Smell it.เฮ้ จาบูลานี่ จับมันฝรั่งนี่สิ Faith Like Potatoes (2006)
He'll meet you with a left jab ten out of tenเค้าจะเจอนายด้วย หมัดแย็บซ้าย 10 ต่อ 10 Fly, Daddy, Fly (2006)
The jab is a must in the traditional world of boxing.หมัดแย็บ เป็นสิ่งสำคัญใน โลกของมวย Fly, Daddy, Fly (2006)
So you have to make the hooks and jabs go useless in a different world.เพราะงั้น นายต้องทำให้ทั้ง หมัดฮุก และ แย็บ มันไม่มีประโยชน์ ในโลกอื่นๆ Fly, Daddy, Fly (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหย่[V] poke, See also: jab, nudge, prod, shove, thrust, Syn. แยง, จิ้ม, Example: อย่าเอามือไปแหย่ไฟ ไฟจะไหม้มือเราพอง, Thai definition: เอานิ้วมือหรือปลายไม้เป็นต้นจิ้มเข้าไป
สะกิด[V] prick, See also: jab, scratch, Example: แม่ครัวใช้มีดสะกิดเนื้อที่เกาะอยู่รอบเม็ดลำไยออกให้หมด, Thai definition: เอาสิ่งปลายแหลมเขี่ยและควักแต่เบาๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit   FR: boxer ; combattre
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge   FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต[org.] (Mahāwitthayālai Rātchaphat Sūan Dusit) EN: Suan Dusit Rajabhat University   FR: université Rajabhat Suan Dusit [f]
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา[org.] (Mahāwitthayālai Rātchaphat Sūan Sunanthā) EN: Suan Sunandha Rajabhat University   FR: université Rajabhat Suan Sunandha [f]
มหาวิทยาลัยราชภัฏ[org.] (Mahāwitthayālai Rātchaphat) EN: Rajabhat University   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์[org.] (Mahāwitthayālai Rātchaphat Burīram) EN: Buriram Rajabhat University   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์[org.] (Mahāwitthayālai Rātchaphat Surin) EN: Surindra Rajabhat University   
นกกระสาคอดำ[n. exp.] (nok krasā khø dam) EN: Black-necked Stork   FR: Jabiru d'Asie [m] ; Jabiru asiatique [m]
ภาษาปัญจาบ[n. exp.] (phāsā Panjāp) EN: Punjabi = Panjabi   
แหย่[v.] (yaē) EN: poke ; jab ; nudge ; prod ; shove ; thrust   

CMU English Pronouncing Dictionary
JAB    JH AE1 B
JABS    JH AE1 B Z
JABAH    JH AE1 B AH0
JABER    JH EY1 B ER0
JABAR    JH AH0 B AA1 R
JABBED    JH AE1 B D
JABBAR    JH AH0 B AA1 R
JABRIL    JH AH0 B R IH1 L
JABRIL    JH AH0 B R IY1 L
JABLON    JH AE1 B L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jab    (v) ʤˈæb (jh a1 b)
jabs    (v) ʤˈæbz (jh a1 b z)
jabot    (n) ʒˈæbou (zh a1 b ou)
jabbed    (v) ʤˈæbd (jh a1 b d)
jabber    (v) ʤˈæbər (jh a1 b @ r)
jabots    (n) ʒˈæbouz (zh a1 b ou z)
jabbers    (v) ʤˈæbəz (jh a1 b @ z)
jabbing    (v) ʤˈæbɪŋ (jh a1 b i ng)
Jabalpur    (n) ʤˌaːblpˈuəʴr (jh aa2 b l p u@1 r)
jabbered    (v) ʤˈæbəd (jh a1 b @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jabiru {m} [ornith.]Jabiru [Add to Longdo]
Jabalpur (Stadt in Indien)Jabalpur (city in India) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
じゃぶじゃぶ[, jabujabu] (adv) splashing water sound; (P) [Add to Longdo]
ど突く[どつく;どづく(ok), dotsuku ; doduku (ok)] (v5k) to jab; to hit; to punch; to stand out [Add to Longdo]
ジャバ[, jaba] (n) {comp} Java; jabber [Add to Longdo]
ジャバー[, jaba-] (n) {comp} jabber [Add to Longdo]
ジャバウェブサーバ[, jabauebusa-ba] (n) {comp} JavaWebServer [Add to Longdo]
ジャバオーエス[, jabao-esu] (n) {comp} JavaOS [Add to Longdo]
ジャバサーバ[, jabasa-ba] (n) {comp} JavaServer [Add to Longdo]
ジャバスクリプト[, jabasukuriputo] (n) {comp} JavaScript [Add to Longdo]
ジャバステーション[, jabasute-shon] (n) {comp} JavaStation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャバ制御[じゃばせいぎょ, jabaseigyo] jabber control [Add to Longdo]
超過送信[ちょうかそうしん, choukasoushin] jabber [Add to Longdo]
超過送信制御[ちょうかそうしんせいぎょ, choukasoushinseigyo] jabber control [Add to Longdo]
ジャバサーバ[じゃばさーば, jabasa-ba] JavaServer [Add to Longdo]
ジャバソフト[じゃばそふと, jabasofuto] JavaSoft [Add to Longdo]
ジャバステーション[じゃばすてーしょん, jabasute-shon] JavaStation [Add to Longdo]
ジャバスクリプト[じゃばすくりぷと, jabasukuriputo] JavaScript [Add to Longdo]
ジャバオーエス[じゃばおーえす, jabao-esu] JavaOS [Add to Longdo]
ジャバツー[じゃばつー, jabatsu-] Java2 [Add to Longdo]
ジャバワークショップ[じゃばわーくしょっぷ, jabawa-kushoppu] JavaWorkshop [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
蛇腹[じゃばら, jabara] -Balg (Kamera), Gesims (Gebaeude) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jab
   n 1: a sharp hand gesture (resembling a blow); "he warned me
      with a jab with his finger"; "he made a thrusting motion
      with his fist" [syn: {jab}, {jabbing}, {poke}, {poking},
      {thrust}, {thrusting}]
   2: a quick short straight punch
   3: the act of touching someone suddenly with your finger or
     elbow; "she gave me a sharp dig in the ribs" [syn: {dig},
     {jab}]
   v 1: poke or thrust abruptly; "he jabbed his finger into her
      ribs" [syn: {jab}, {prod}, {stab}, {poke}, {dig}]
   2: strike or punch with quick and short blows
   3: stab or pierce; "he jabbed the piece of meat with his pocket
     knife" [syn: {stab}, {jab}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top