ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

isolate

AY1 S AH0 L EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -isolate-, *isolate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
isolate(n) คนหรือของที่แยกออกมาเพื่อจุดประสงค์ในการศึกษา
isolate(adj) โดดเดี่ยว, Syn. alone, Ant. together
isolate(vt) แยก (ความคิด, ปัญหา, สถานการณ์), Syn. separate
isolate(vt) แยกตัวออกจากสังคมหรือกลุ่มคน, See also: ปลีกตัวออก, Syn. separate, detach, cut off, Ant. mix, unite, join
isolate(vt) แยกสารตัวหนึ่งออกจากสารตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในการศึกษา, Syn. separate, Ant. combine
isolated(adj) โดดเดี่ยว, Syn. alone, lonely, solitary, Ant. together
isolated(adj) ห่างไกลจากเมืองใหญ่ (สถานที่), Syn. remote, out-of-the-way, Ant. close, near
isolate from(phrv) แยกจาก, See also: ปลีกตัวออกจาก, แยกตัวจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
isolate(ไอ'ซะเลท) vt. แยกออก,แยกตัวออก,ทำให้เป็นฉนวน. adj. ซึ่งแยกตัวออกต่างหาก., See also: isolator n., Syn. separate, detach, quarantine

English-Thai: Nontri Dictionary
isolate(vt) แยกจากกัน,ปลีกออกไป,ตีตัวออกห่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
isolateแยกเดี่ยว, โดดเดี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isolateกลุ่มที่แยกตัวออกมา, แยกตัวออกมา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
isolated point; acnodeจุดเอกเทศ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
isolated riskภัยโดดเดี่ยว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
isolateral leaf; isobilateral leaf; unifacial leafใบสองด้านเหมือนกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isolateทำให้แยก, แยกไว้ต่างหาก [การแพทย์]
Isolate, Freshแยกได้ใหม่ๆ [การแพทย์]
Isolatedถูกแยกเดี่ยว [การแพทย์]
Isolated rain or showersฝนเป็นบางแห่ง [อุตุนิยมวิทยา]
Isolated Systemระบบแยกตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
isolateHe is always isolated from his fellow workers.
isolateIn medical research, one of the first problems is to isolate the cause of the disease.
isolateIn order to isolate him from bacteria, and such, he is not allowed visitors.
isolateNo nation can exist completely isolated from others.
isolateSeveral cottages have been isolated by the flood water.
isolateThe country is isolated economically and politically.
isolateThe infectious case was isolated from other patients.
isolateThe more stubborn you are, the more isolated you become.
isolateThere are isolated rain showers.
isolateThe scientist has a love of facts, even isolated facts, similar to the poet's love of words.
isolateThe village was isolated by the flood.
isolateThe village was isolated by the heavy storm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้างว้าง(v) isolate, See also: seclude, Syn. ว้าเหว่, เปล่าเปลี่ยว, เหงาหงอย, โดดเดี่ยว, Example: ชายชรารู้สึกอ้างว้างและวังเวงอย่างที่สุดที่ถูกปล่อยให้ต้องผจญกับฝูงชนที่ไม่เคยพบเจอ
เก็บเนื้อเก็บตัว(v) be withdrawn from, See also: isolate, confine, Syn. เก็บตัว, Ant. แสดงตัว, เปิดเผยตัว, Example: ผู้หญิงสมัยนี้เค้าไม่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัว เป็นผ้าพับไว้เหมือนสมัยคุณแม่อีกแล้ว, Thai Definition: สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร
แตกฝูง(v) be separated from the herd, See also: isolate, set apart, be disunited, break off from one's group, Syn. แตกพวก, แตกเหล่า, แตกพวกแตกคณะ, Example: ลูกเป็ดแตกฝูงวิ่งซุกหัวตามพุ่มหญ้าข้างทาง, Thai Definition: ปลีกตัวออกจากหมู่, มีความประพฤติหรือความเห็นผิดแผกไปจากหมู่
กัน(v) separate, See also: isolate, Syn. แยก, Example: ตำรวจกันผู้ต้องหาจากฝูงชนที่เข้ารุมดูแผนฆาตกรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บตัว[keptūa] (v) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate  FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
สันโดษ[sandōt] (adj) EN: solitary ; lonely ; reclusive ; isolated  FR: solitaire ; isolé
แยกส่วน[yaēk suan] (v, exp) EN: separate ; divide into ; put apart ; detach ; isolate; sever ; split

CMU English Pronouncing Dictionary
ISOLATE AY1 S AH0 L EY2 T
ISOLATED AY1 S AH0 L EY2 T AH0 D
ISOLATED AY1 S AH0 L EY2 T IH0 D
ISOLATES AY1 S AH0 L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
isolate (v) ˈaɪsəlɛɪt (ai1 s @ l ei t)
isolated (v) ˈaɪsəlɛɪtɪd (ai1 s @ l ei t i d)
isolates (v) ˈaɪsəlɛɪts (ai1 s @ l ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隔绝[gé jué, ㄍㄜˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] isolated (from the world); disconnected, #24,654 [Add to Longdo]
孤岛[gū dǎo, ㄍㄨ ㄉㄠˇ, / ] isolated region, #26,901 [Add to Longdo]
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, ] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic, #33,501 [Add to Longdo]
孤立无援[gū lì wú yuán, ㄍㄨ ㄌㄧˋ ㄨˊ ㄩㄢˊ, / ] isolated and without help, #55,032 [Add to Longdo]
世隔绝[shì gé jué, ㄕˋ ㄍㄜˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] isolated from the world; disconnected [Add to Longdo]
使孤立[shǐ gū lì, ㄕˇ ㄍㄨ ㄌㄧˋ, 使] isolate [Add to Longdo]
孤立[gū lì, ㄍㄨ ㄌㄧˋ, ] isolate; isolated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぽつり;ぽつん;ぽっつり[potsuri ; potsun ; pottsuri] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (ぽっつり is emphatic) isolated; standing alone; (2) falling in drops (e.g. rain); (3) sighing (when saying something) [Add to Longdo]
アイソレイト[aisoreito] (n) isolate [Add to Longdo]
阿蘭若[あらんにゃ, arannya] (n) {Buddh} isolated place; hermitage [Add to Longdo]
隠れ里[かくれざと, kakurezato] (n) isolated village [Add to Longdo]
遠隔[えんかく, enkaku] (n,adj-no) distant; remote; isolated; (P) [Add to Longdo]
塊然[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) isolated; immobile [Add to Longdo]
隔てる(P);距てる[へだてる, hedateru] (v1,vt) to be shut out; to separate; to isolate; (P) [Add to Longdo]
孤軍[こぐん, kogun] (n) lone (isolated) force; forlorn force [Add to Longdo]
孤城;弧城(iK)[こじょう, kojou] (n) solitary castle; isolated castle [Add to Longdo]
孤絶[こぜつ, kozetsu] (vs) to become isolated; to become separated [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
孤立概念[こりつがいねん, koritsugainen] isolate [Add to Longdo]
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] to isolate, to cut and divide, to cut up [Add to Longdo]
切り離す[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate [Add to Longdo]
絶縁増幅器[ぜつえんぞうふくき, zetsuenzoufukuki] isolated amplifier [Add to Longdo]
非絶縁増幅器[ひぜつえんぞうふくき, hizetsuenzoufukuki] non-isolated amplifier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 isolate
   v 1: place or set apart; "They isolated the political prisoners
      from the other inmates" [syn: {isolate}, {insulate}]
   2: obtain in pure form; "The chemist managed to isolate the
     compound"
   3: set apart from others; "The dentist sequesters the tooth he
     is working on" [syn: {sequester}, {sequestrate}, {keep
     apart}, {set apart}, {isolate}]
   4: separate (experiences) from the emotions relating to them

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top