ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irresponsible

IH2 R AH0 S P AA1 N S AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irresponsible-, *irresponsible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irresponsible(adj) ขาดความรับผิดชอบ, Syn. unreliable, careless, Ant. responsible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irresponsible(เออริสพอน'ซะเบิล) adj. ไม่รับผิดชอบ,ขาดความรับผิดชอบ., See also: irresponsibility, irresponsibleness n. irresponsibly adv., Syn. irresolute

English-Thai: Nontri Dictionary
irresponsible(adj) ขาดความรับผิดชอบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irresponsibleHe was lazy and irresponsible. Thus, he was told to leave the company.
irresponsibleI am alarmed by your irresponsible attitude.
irresponsibleIt is irresponsible of you to break your promise.
irresponsibleIt was irresponsible of him to break a promise.
irresponsibleI want to find out the source of this irresponsible rumor.
irresponsibleShe charged me with being irresponsible.
irresponsibleThe man charged me with being irresponsible.
irresponsibleYou cannot count on her because she's too irresponsible.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอย ๆ[løi-løi] (adj) EN: indiscreet ; thoughtless ; heedless ; irresponsible
ไม่รับผิดชอบ[mai rapphitchøp] (adj) EN: be irresponsible ; be not responsible ; disclaim a responsibility  FR: décliner toute responsabilité
พูดพล่าม[phūt-phlām] (v, exp) EN: ramble ; make unfounded statements ; make irresponsible remarks  FR: parler pour ne rien dire ; parler en l'air
ทิ้งขว้าง[thingkhwāng] (v, exp) EN: be irresponsible ; refuse to accept responsibility

CMU English Pronouncing Dictionary
IRRESPONSIBLE IH2 R AH0 S P AA1 N S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irresponsible (j) ˌɪrɪspˈɒnsəbl (i2 r i s p o1 n s @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瞎说[xiā shuō, ㄒㄧㄚ ㄕㄨㄛ, / ] irresponsible talk, #35,983 [Add to Longdo]
不负责任[bù fù zé rèn, ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, / ] irresponsible [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unverantwortlich; verantwortungslos {adj} | unverantwortlicher; verantwortungsloser | am unverantwortlichsten; am verantwortungslosestenirresponsible | more irresponsible | most irresponsible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
悪徳新聞[あくとくしんぶん, akutokushinbun] (n) irresponsible newspaper [Add to Longdo]
下馬評[げばひょう, gebahyou] (n) rumor; rumour; gossip; speculation; irresponsible criticism; hearsay [Add to Longdo]
出鱈目(ateji)[でたらめ(P);デタラメ, detarame (P); detarame] (adj-na,n) (1) (uk) irresponsible utterance; nonsense; bullshit; codswallop; (2) random; haphazard; unsystematic; (P) [Add to Longdo]
処士横議[しょしおうぎ, shoshiougi] (n) wayward (irresponsible) criticisms of political matters by private citizens [Add to Longdo]
適当[てきとう, tekitou] (adj-na,n) (1) suitable; proper; appropriate; adequate; fit; (2) noncommittal; vague; equivocal; unserious; irresponsible; (P) [Add to Longdo]
投げ遣り;投げやり[なげやり, nageyari] (adj-na) negligent; careless; slovenly; reckless; casual; irresponsible [Add to Longdo]
不貞腐れる;ふて腐れる[ふてくされる, futekusareru] (v1,vi) (uk) to become sulky; to become irresponsible [Add to Longdo]
放談[ほうだん, houdan] (n,vs) free talk; irresponsible talk [Add to Longdo]
放漫経営[ほうまんけいえい, houmankeiei] (n) irresponsible management; loose management; sloppy management [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irresponsible
   adj 1: showing lack of care for consequences; "behaved like an
       irresponsible idiot"; "hasty and irresponsible action"
       [ant: {responsible}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top