ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irk

ER1 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irk-, *irk*
English-Thai: Longdo Dictionary
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, Syn. realization

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irk(vt) รบกวน, See also: ทำให้รำคาญ, Syn. infuriate, annoy, irritate
irksome(adj) น่ารำคาญ, See also: น่าเบื่อ, Syn. irritating, wearisome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irk(เอิร์ค) vt. รบกวน,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้รำคาญ, Syn. upset, annoy, vex
irksome(เอิร์ค'เซิม) adj. น่ารำคาญ,น่าเบื่อ,เซ็ง., See also: irksomeness n., Syn. annoying, displeasing
chirk(เชิร์ค) {chirked,chirking,chirks} vt.,vi. โห่ร้องสนับสนุน,โห่ร้อง adj. ร่าเริง,เป็นสุข,ดีอกดีใจ
dirk(เดิร์ค) n. ดาบสั้นสองคม,กริช, Syn. dagger
mirk(เมิร์ค) n.,adj. =murk (ดู)
mirky(เมิร์ค'คี) adj. =murky (ดู)
quirk(เควิร์ค) n. การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร,การกระทำหรือคำพูดที่ตลบตะแลง,พฤติการณ์ที่ประหลาด,การบิดหรือโค้งอย่างฉับพลัน,หางตัวอักษร,การเขียนตัวอักษรเล่นหาง,มุมแหลม vt. เล่นสำนวน,ถากถาง,เขียนตัวอักษรแบบเล่นหาง
shirk(เชิร์ค) vt. หนีงาน,หนีภาระหน้าที่,หนีความรับผิดชอบ., Syn. soldier, malinger
shirker(เชิร์ค'เคอะ) n. ผู้หนีงาน,ผู้หนีความรับผิดชอบ, Syn. idler, slacker, quitter

English-Thai: Nontri Dictionary
irk(vt) ทำให้เบื่อ,ทำให้เอือม,รบกวน,ทำให้รำคาญ
irksome(adj) น่าเบื่อ,เอือม,น่ารำคาญ,เซ็ง
dirk(n) กริช,ดาบสั้น
dirk(vt) แทงด้วยกริช
quirk(n) การเขียนเล่นหาง,การเหไป,การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร
shirk(vt) ปัดภาระ,เลี่ยงหน้าที่,หนีงาน
smirk(vi) ยิ้มแหยๆ,แสยะยิ้ม,แสร้งยิ้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อหน่าย[beūanāi] (v) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore  FR: être dégoûté ; en avoir marre
เบี่ยงบ่าย[bīengbāi] (v) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively  FR: éviter ; esquisser
บิดพลิ้ว[bitphliū] (v) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk
ฟัลเคิร์ก[Falkhoēk] (tm) EN: Falkirk  FR: Falkirk
เก[kē] (v) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent  FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
เลี่ยงความรับผิดชอบ[līeng khwām rapphitchøp] (v, exp) EN: avoid responsibility ; evade one's responsibility ; shirk one's responsibility  FR: échapper à ses responsabilités ; fuir ses responsabilités
ยิ้มเยาะ[yimyǿ] (v) EN: smirk ; smile smugly ; scoff (at)  FR: ricaner
โยน[yōn] (v) EN: shift ; shirk ; avoid ; dodge ; evade  FR: éluder ; esquiver ; éviter ; échapper à
ยั่ว[yūa = yua] (v) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter  FR: exciter ; énerver

CMU English Pronouncing Dictionary
IRK ER1 K
IRKS ER1 K S
IRKED ER1 K T
IRKSOME ER1 K S AH0 M
IRKUTSK ER0 K UH1 T S K
IRKUTSK IH2 R K UH1 T S K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irk (v) ˈɜːʳk (@@1 k)
irks (v) ˈɜːʳks (@@1 k s)
irked (v) ˈɜːʳkt (@@1 k t)
irking (v) ˈɜːʳkɪŋ (@@1 k i ng)
irksome (j) ˈɜːʳksəm (@@1 k s @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊尔库茨克[Yī ěr kù cí kè, ㄧ ㄦˇ ㄎㄨˋ ㄘˊ ㄎㄜˋ, / ] Irkutsk, #76,020 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
wirklichจริงๆ, อย่างแท้จริง
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, See also: verwirklichen
Wirklichkeit(n) |die, nur Sg.| ความเป็นจริง ความจริง เช่น Warum ist das eigene Gesicht, im Spiegel betrachtet, nur halb so groß wie in Wirklichkeit zu sehen?, Syn. die Realität

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
IRK : Internationales Rotes KreuzIRC : International Red Cross [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にたり[nitari] (adv-to) smirkingly; smugly; broadly [Add to Longdo]
ニヤつく;にやつく[niya tsuku ; niyatsuku] (v5k) (See にやにや) to smirk; to grin broadly [Add to Longdo]
ニヤニヤ(P);にやにや(P)[niyaniya (P); niyaniya (P)] (adv,n,vs) (on-mim) grinning; broad grin; smirk; (P) [Add to Longdo]
プチ切れ[プチぎれ;プチギレ, puchi gire ; puchigire] (n,vs) (sl) (See キレる) getting irked; looking a little ticked off [Add to Longdo]
忌避[きひ, kihi] (n,vs) (1) evasion; shirking; avoidance; (2) challenge; (taking) exception; (P) [Add to Longdo]
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate [Add to Longdo]
似非笑い[えせわらい, esewarai] (n) smirk; affected smile [Add to Longdo]
責任を逃れる[せきにんをのがれる, sekininwonogareru] (exp,v1) (See 責任を避ける・せきにんをさける) to shirk one's responsibility [Add to Longdo]
責任を避ける[せきにんをさける, sekininwosakeru] (exp,v1) to shirk a responsibility [Add to Longdo]
責任回避[せきにんかいひ, sekininkaihi] (n,vs) avoidance of responsibility; shirking (one's) responsibility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  irk
      v 1: irritate or vex; "It galls me that we lost the suit" [syn:
           {gall}, {irk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top