ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ion

AY1 AA2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ion-, *ion*
Possible hiragana form: いおん
English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
quotation mark(n) อัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด (เครื่องหมายรูป
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
out of question(phrase) เป็นไปไม่ได้, Syn. impossible
Pygmalion[พิกเมเลี่ยน] (n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ion(n) อิออน, See also: อะตอมที่มีประจุบวกหรือลบ
ion(suf) เกี่ยวกับการกระทำ ภาวะ สิ่งหรือบุคคล
ionic(adj) เกี่ยวกับอิออน
ionize(vt) เปลี่ยนเป็นอิออน, See also: กลายเป็นอิออน
ionize(vi) เปลี่ยนเป็นอิออน, See also: กลายเป็นอิออน
ionosphere(n) ชั้นบรรยากาศซึ่งห่างจากผิวโลกระหว่าง 80-1000 กิโลเมตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ion(ไอ'อัน,ไอ'ออน) n. อะตอมหรือกลุ่มของอะตอมที่มีประจุบวกและลบโดยขึ้นอยู่กับการได้หรือสูญเสียอีเล็กตรอน
ionic(ไอออน'นิค) adj. เกี่ยวกับไอออน
ionise(ไอ'อะไนซ) vt. แยกออกหรือเปลี่ยนเป็นไอออน,ทำให้เกิดไอออน. vi. กลายเป็นไอออน., See also: ionisableมioniszable adj. ionisationมionization n.
ionize(ไอ'อะไนซ) vt. แยกออกหรือเปลี่ยนเป็นไอออน,ทำให้เกิดไอออน. vi. กลายเป็นไอออน., See also: ionisableมioniszable adj. ionisationมionization n.
abdominal distensionอาการปวดแน่นท้อง
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
ablactation(แอบแลคเท' เชิน) n. การหยุดนม
ablution(แอบลู' เชิน) n. การชำระล้าง,การลงสรง, Syn. bathing, bath, washing
abolition(แบบะลิช' เชิน) n. การเลิกล้ม
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abbreviation(n) การย่อ,คำย่อ
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
abjection(n) สภาพที่น่าอนาถ,สภาพที่น่าเวทนา,สภาพที่น่าสังเวช
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
ablution(n) การชำระล้าง,การสรง
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ion exchange softenerเครื่องทำน้ำอ่อนชนิดแลกเปลี่ยนไอออน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ionไอออน, อะตอมหรือโมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้าจากการสูญเสียหรือได้รับอิเล็กตรอนหนึ่งอนุภาคหรือมากกว่า อะตอมหรือโมเลกุลที่สูญเสียอิเล็กตรอนจะเป็นไอออนบวก ถ้าได้รับอิเล็กตรอนเข้ามาจะเป็นไอออนลบ [นิวเคลียร์]
ionไอออน, อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีประจุไฟฟ้าบวกหรือลบ  เช่น H+,  OH- เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ion Atmosphereบรรยากาศอิออน [การแพทย์]
Ion Electron Methedวิธีอิออนอิเล็คตรอน [การแพทย์]
Ion exchangeการแลกเปลี่ยนไอออน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ion Exchangeการแลกเปลี่ยนประจุ, ไอออน [สิ่งแวดล้อม]
Ion Exchangeการแลกเปลี่ยนไอออน, การแลกเปลี่ยนอิออน, การแลกเปลี่ยนไอออนส์, วิธีแลกเปลี่ยนอิออน [การแพทย์]
Ion exchange processesขบวนการแลกเปลี่ยนไอออน [TU Subject Heading]
Ion exchange resinsเรซินแลกเปลี่ยนไอออน [TU Subject Heading]
Ion Exchange Resinsเรซินแลกเปลี่ยนอิออน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โยน(n) Ionian, See also: Ionian Greece, Greek, Syn. โยนก, Thai Definition: ชื่อชนชาติกรีก ซึ่งชาวอินเดียเรียกเพี้ยนมาจากคำ Ionia, Notes: (บาลี)
อิออน(n) ion, Thai Definition: ละอองวัตถุที่จับขั้วไฟฟ้า
ไอออน(n) ion, Example: ก๊าซในบรรยากาศชั้นเทอร์มอสเฟียร์จะเริ่มมีการแตกแยกเป็นอิเล็กตรอน และไอออน, Thai Definition: อะตอมหรือหมู่ของอะตอมที่ไม่เป็นกลาง มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่แสดงอำนาจไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าบวก เรียกว่า ไอออนบวก หรือ แคตไอออน (cation) ชนิดที่แสดงอำนาจไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าลบ เรียกว่า ไอออนลบ หรือ แอนไอออน (anion), Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[āchīp] (adj) EN: professional  FR: professionnel
อาชีพนิยม[āchīpniyom] (n) EN: professionalism  FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling
อาชีวศึกษา[āchīwaseuksā] (n) EN: vocational education ; vocational training  FR: enseignement professionnel [m]
อดีตข้าราชการตำรวจ[adīt khārātchakān tamrūat] (n, exp) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
แอร์[aē] (n, exp) EN: air conditioner ; air conditioning  FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอก[aēk] (n) EN: oppression ; tyranny

CMU English Pronouncing Dictionary
ION AY1 AA2 N
ION AY1 AH0 N
IONA AY0 OW1 N AH0
IONS AY1 AA2 N Z
IONE AY0 OW1 N IY0
IONIC AY2 AA1 N IH0 K
IONICS AY2 AA1 N IH0 K S
IONIZE AY1 AH0 N AY2 Z
IONARDE IY0 AH0 N AA1 R D EY0
IONIZER AY1 AH0 N AY2 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ion (n) ˈaɪən (ai1 @ n)
ions (n) ˈaɪənz (ai1 @ n z)
Ionic (j) ˈaɪˈɒnɪk (ai1 o1 n i k)
ionize (v) ˈaɪənaɪz (ai1 @ n ai z)
ionized (v) ˈaɪənaɪzd (ai1 @ n ai z d)
ionizes (v) ˈaɪənaɪzɪz (ai1 @ n ai z i z)
ionizing (v) ˈaɪənaɪzɪŋ (ai1 @ n ai z i ng)
ionization (n) ˌaɪənaɪzˈɛɪʃən (ai2 @ n ai z ei1 sh @ n)
ionosphere (n) ˈaɪˈɒnəsfɪəʳr (ai1 o1 n @ s f i@ r)
ionospheres (n) ˈaɪˈɒnəsfɪəʳz (ai1 o1 n @ s f i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离子[lí zǐ, ㄌㄧˊ ㄗˇ, / ] ion, #5,330 [Add to Longdo]
电离[diàn lí, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˊ, / ] ion; ionized (e.g. gas), #36,068 [Add to Longdo]
电离层[diàn lí céng, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˊ ㄘㄥˊ, / ] ionosphere, #80,316 [Add to Longdo]
电离室[diàn lí shì, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˊ ㄕˋ, / ] ionization chamber, #85,698 [Add to Longdo]
离子键[lí zǐ jiàn, ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] ionic bond (chem.), #149,666 [Add to Longdo]
离子交换[lí zǐ jiāo huàn, ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, / ] ion exchange [Add to Longdo]
电离辐射[diàn lí fú shè, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˊ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, / ] ionization radiation; nuclear radiation [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
異音する[いおんする, ionsuru] (n, vt) เกิดเสียงดัง
異音する[いおんする, ionsuru] (n, vt) เกิดเสียงดังผิดปรกติ

German-Thai: Longdo Dictionary
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Diskussion(n) |die, pl. Diskussionen| การหารือ, ถกประเด็น
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล
Information(n) |die, pl. Informationen| ข้อมูล
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information
Koalitionen(n) |pl.|, See also: die Koalitionen
Million(n) |die, pl. Millionen| หนึ่งล้าน
Position(n) |die, pl. Positionen| ตำแหน่ง, จุดยืน
Produktion(n) |die, pl. Produktionen| การผลิต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ion {n}ion [Add to Longdo]
Ionen...; ionisch {adj}ionic [Add to Longdo]
Ionenaustausch {m}ion exchange [Add to Longdo]
Ionenaustauschchromatographie {f}ion-exchange chromatography [Add to Longdo]
Ionenaustauscher {m}ion exchanger [Add to Longdo]
Ionenbeschleunigung {f}ion acceleration [Add to Longdo]
Ionenbeschuss {m}ion bombardment; ion irradiation [Add to Longdo]
Ionenbeweglichkeit {f}ion mobility [Add to Longdo]
Ionenfalle {f}ion trap [Add to Longdo]
Ionenfluss {m}ion flow [Add to Longdo]
Ionenimplantation {f}ion implantation [Add to Longdo]
Ionenimpuls {m}ion momentum [Add to Longdo]
Ionenpaar {n}ion pair [Add to Longdo]
Ionenpaarchromatographie {f}ion pair chromatography [Add to Longdo]
Ionenstärke {f}ionic strength [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, Syn. nager à la piscine
nationalité(n) |f| สัญชาติ
appellation(n) |f| การตั้งชื่อ, การให้คำเรียก
dictionnaire(n) |m| พจนานุกรม
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป, See also: voler, Syn. prendre l'avion, aller en avion
attention c'est chaud!(parlé) ระวัง ร้อนนะครับ!
un million(numéro) หนึ่งล้าน, 1000000
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.), Syn. hâter

Japanese-English: EDICT Dictionary
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
 ???[ ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ion
   n 1: a particle that is electrically charged (positive or
      negative); an atom or molecule or group that has lost or
      gained one or more electrons

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top