ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

involved

IH2 N V AA1 L V D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -involved-, *involved*, involv, involve
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
involved(adj) ที่เกี่ยวข้อง, See also: ซึ่งพัวพัน, ซึ่งเกี่ยวข้อง, Syn. concerned, implicated
involved(adj) ที่เอาใจใส่, See also: หมกมุ่น, เอาใจจดจ่อ
involved(adj) ที่ซับซ้อน, See also: ซึ่งเข้าใจยาก, Syn. complicated, complex

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
involvedAs regards the expense involved, it is of no concern to me.
involvedAt first many things seemed different, but I soon got involved in my new life.
involvedCalculating the risk which is involved in the event of failure, he demanded a show-down with the other party.
involvedDon't get involved with bad men.
involvedDon't get involved with those people.
involvedHappily, she was not involved in the troubles.
involvedHe admits being involved in the scandal.
involvedHe denied having been involved in the affair.
involvedHe didn't deny that he was formerly involved in the program.
involvedHe has a reputation as being straight as an arrow. He'd never get involved in corruption.
involvedHe is involved in the case a little.
involvedHe is involved in working out a crossword puzzle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีส่วน(v) participate, See also: involved, take part, Syn. พัวพัน, เกี่ยวข้อง, Example: พินัยกรรมระบุว่าทุกคนมีส่วนในกองมรดกนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นอกเห็นใจ[hen-ok henjai] (v, exp) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with  FR: sympathiser
เอี่ยว[īo] (v) EN: have a part ; have a stake ; be involved  FR: participer ; être impliqué dans
เข้าไปพันพัวใน[khao pai phanphūa] (v, exp) EN: get involved ; gert caught up
คู่กรณี[khūkaranī = khūkøranī] (n) EN: litigant ; party ; person involved  FR: partie [f]
มีส่วน[mī suan] (v) EN: participate ; be involved ; take part  FR: influencer ; jouer un rôle ; prendre part
เป็นความ[pen khwām] (v) EN: have a case in court ; litigate ; be involved in a lawsuit ; go to law or court ; carry on a lawsuit on ; file/bring a suit against
พลอยฟ้าพลอยฝน[phløifāphløifon] (v) EN: get someone into trouble ; be involved (in)
พัวพัน[phūaphan] (adj) EN: involved ; implicated ; connected ; linked ; related (to)  FR: impliqué ; engagé
พัวพันกับ[phūaphan kap] (v, exp) EN: involve in ; be involved in
พัวพันกับคดีอาญา[phūaphan kap khadī āyā] (v, exp) EN: be involved in a criminal suit ; be involved in a penal suit

CMU English Pronouncing Dictionary
INVOLVED IH2 N V AA1 L V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
involved (v) ˈɪnvˈɒlvd (i1 n v o1 l v d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěn, ㄨㄣˇ, ] involved; tangled; disorderly; confused; chaotic; Taiwan pr. wen4, #45,093 [Add to Longdo]
涉讼[shè sòng, ㄕㄜˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] involved in a law suit; to sue sb, #88,706 [Add to Longdo]
烟花债[yān huā zhài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄞˋ, / ] involved in a love affair [Add to Longdo]
风流债[fēng liú zhài, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄞˋ, / ] involved in a love affair [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schachtelsatz {m}involved period [Add to Longdo]
Verklausulierung {f}involved formulation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
セックスフレンド[sekkusufurendo] (n) sex friend; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway [Add to Longdo]
セフレ[sefure] (n) (abbr) (See セックスフレンド) sex friend (someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway) [Add to Longdo]
ヤリ友;やり友;遣り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;遣り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway [Add to Longdo]
一枚噛む[いちまいかむ, ichimaikamu] (exp,v5m) to participate in (as a member); to get involved in [Add to Longdo]
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P) [Add to Longdo]
陰乍ら;陰ながら[かげながら, kagenagara] (adv) (uk) secretly; behind someone's back; unbeknownst to the parties involved [Add to Longdo]
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P) [Add to Longdo]
横から[よこから, yokokara] (exp) (1) from one's side; from the side (of something); (2) (See 横から口を挟む) from someone unconnected; from someone uninvolved [Add to Longdo]
横から口を挟む;横から口をはさむ[よこからくちをはさむ, yokokarakuchiwohasamu] (exp,v5m) to butt into a conversation (from someone uninvolved) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 involved
   adj 1: connected by participation or association or use; "we
       accomplished nothing, simply because of the large number
       of people involved"; "the problems involved"; "the
       involved muscles"; "I don't want to get involved";
       "everyone involved in the bribery case has been
       identified" [ant: {uninvolved}]
   2: entangled or hindered as if e.g. in mire; "the difficulties
     in which the question is involved"; "brilliant leadership
     mired in details and confusion" [syn: {involved}, {mired}]
   3: emotionally involved
   4: highly complex or intricate and occasionally devious; "the
     Byzantine tax structure"; "Byzantine methods for holding on
     to his chairmanship"; "convoluted legal language";
     "convoluted reasoning"; "the plot was too involved"; "a
     knotty problem"; "got his way by labyrinthine maneuvering";
     "Oh, what a tangled web we weave"- Sir Walter Scott;
     "tortuous legal procedures"; "tortuous negotiations lasting
     for months" [syn: {Byzantine}, {convoluted}, {involved},
     {knotty}, {tangled}, {tortuous}]
   5: enveloped; "a castle involved in mist"; "the difficulties in
     which the question is involved"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top