ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inveigle

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inveigle-, *inveigle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inveigle(vt) หลอกล่อ, See also: ล่อ, Syn. entice, allure, lure, Ant. fend, avert
inveigle into(phrv) ชักชวนให้ทำ, See also: โน้มน้าวในเรื่อง, ชักจูงในเรื่อง, ชวนให้ทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inveigle(อินวี'เกิล) vt. หลอกล่อ,ล่อ,ล่อลวง,หลอกเอา., See also: inveiglement n. inveigler

English-Thai: Nontri Dictionary
inveigle(vt) ยั่ว,ล่อลวง,ชักชวน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inveigle (v) ˈɪnvˈɛɪgl (i1 n v ei1 g l)
inveigled (v) ˈɪnvˈɛɪgld (i1 n v ei1 g l d)
inveigles (v) ˈɪnvˈɛɪglz (i1 n v ei1 g l z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inveigle
   v 1: influence or urge by gentle urging, caressing, or
      flattering; "He palavered her into going along" [syn:
      {wheedle}, {cajole}, {palaver}, {blarney}, {coax}, {sweet-
      talk}, {inveigle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top