ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invasive

IH2 N V EY1 S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invasive-, *invasive*
Possible hiragana form: いんう゛ぁしう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invasive(adj) ที่เป็นการรุกราน, Syn. offensive
invasive(adj) ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว (เชื้อโรค)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invasive(อินเว'ซิฟว) adj. ซึ่งรุกราน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Invasiveล่วงล้ำ, ลุกลาม [การแพทย์]
Invasivenessการลุกลาม, การแทรก [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
INVASIVE IH2 N V EY1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invasive (j) ˈɪnvˈɛɪsɪv (i1 n v ei1 s i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侵入性[qīn rù xìng, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] invasive (e.g. disease or procedure), #78,043 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外来生物法[がいらいせいぶつほう, gairaiseibutsuhou] (n) (abbr) Invasive Alien Species Act (2004) [Add to Longdo]
侵襲的[しんしゅうてき, shinshuuteki] (adj-na) invasive [Add to Longdo]
浸潤性腫瘍[しんじゅんせいしゅよう, shinjunseishuyou] (n) invasive tumor; invasive tumour [Add to Longdo]
低浸襲[ていしんしゅう, teishinshuu] (n,adj-na) non-invasive approach (medical) [Add to Longdo]
特定外来生物[とくていがいらいせいぶつ, tokuteigairaiseibutsu] (n) (See 外来生物法) introduced species (esp. invasive species as defined by law) [Add to Longdo]
特定外来生物防止法[とくていがいらいせいぶつぼうしほう, tokuteigairaiseibutsuboushihou] (n) (abbr) (obsc) (See 外来生物法) Invasive Alien Species Act (2004) [Add to Longdo]
非侵襲的[ひしんしゅうてき, hishinshuuteki] (adj-na) non-invasive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invasive
   adj 1: relating to a technique in which the body is entered by
       puncture or incision [ant: {noninvasive}]
   2: marked by a tendency to spread especially into healthy
     tissue; "invasive cancer cells" [ant: {confined}]
   3: involving invasion or aggressive attack; "invasive war" [syn:
     {incursive}, {invading}, {invasive}]
   4: gradually intrusive without right or permission; "we moved
     back from the encroaching tide"; "invasive tourists";
     "trespassing hunters" [syn: {encroaching(a)}, {invasive},
     {trespassing(a)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top