ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intrusive

IH2 N T R UW1 S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intrusive-, *intrusive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intrusive(adj) ที่ก้าวก่าย, See also: ที่ล่วงล้ำ, ที่รบกวน, ที่น่ารำคาญ, Syn. interfering, meddlesome, impertinent
intrusively(adv) อย่างก้าวก่าย, See also: อย่างล่วงล้ำ, อย่างรบกวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intrusive(อินทรู'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการบุกรุก (ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว,ผลักดัน,โผล่ออก., See also: intrusively adv. intrusiveness n., Syn. trespassing

English-Thai: Nontri Dictionary
intrusive(adj) ซึ่งบุกรุก,ซึ่งก้าวร้าว,ซึ่งล่วงล้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intrusive growth; interpositional growthการเติบโตแทรกระหว่างเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
intrusive igneous rockหินอัคนีแทรกซอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTRUSIVE IH2 N T R UW1 S IH0 V
INTRUSIVENESS IH2 N T R UW1 S IH0 V N EH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intrusive (j) ˈɪntrˈuːsɪv (i1 n t r uu1 s i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侵入岩[qīn rù yán, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄧㄢˊ, ] intrusive rock, #107,260 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
貫入岩[かんにゅうがん, kannyuugan] (n) intrusive rock [Add to Longdo]
差し出がましい[さしでがましい, sashidegamashii] (adj-i) forward; officious; impertinent; intrusive [Add to Longdo]
差し出る;差出る(io)[さしでる, sashideru] (v1,vi) (1) to be forward; to stick one's nose into; to meddle; to be intrusive; (2) to jut out; to protude; to overhang [Add to Longdo]
出しゃばり[でしゃばり, deshabari] (n,adj-na,adj-no) being intrusive; intrusive person [Add to Longdo]
深成岩[しんせいがん, shinseigan] (n) intrusive igneous rock; plutonic rock [Add to Longdo]
鋳掛け屋の天秤棒;鋳掛屋の天秤棒[いかけやのてんびんぼう, ikakeyanotenbinbou] (exp) (obsc) intrusive person; being intrusive; a tinker's shoulder pole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intrusive
   adj 1: tending to intrude (especially upon privacy); "she felt
       her presence there was intrusive" [ant: {not intrusive},
       {unintrusive}]
   2: of rock material; forced while molten into cracks between
     layers of other rock [ant: {extrusive}]
   3: thrusting inward; "an intrusive arm of the sea" [ant:
     {protrusive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top