ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

introduce

IH2 N T R AH0 D UW1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -introduce-, *introduce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
introduce(vt) แนะนำตัว, See also: แนะนำให้รู้จักกัน, Syn. present, acquaint, make known
introduce(vt) เพิ่ม, See also: เสริม, เติม, แทรก, Syn. add, insert, put in
introduce(vt) เริ่มนำ, See also: เริ่ม, ริเริ่ม, ตั้ง, เกริ่นนำ, Syn. start, bring in, institute, Ant. end
introduce to(phrv) แนะนำให้รู้จักกับ, See also: แนะนำ…กับ
introduce into(phrv) ใส่เข้าไป, See also: นำเข้าไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
introduce(อินทระดูซ') vt. แนะนำ,นำเข้า,นำสู่,เข้าสู่,เริ่มนำ,อรัมภบท,เกริ่น,เผยแพร่., See also: introducer n. introducible adj., Syn. present

English-Thai: Nontri Dictionary
introduce(vt) นำเข้ามา,แนะนำตัว,เกริ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
introduce a witnessเบิกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
introducedนำเข้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
introduced fossils; infiltrated fossilsซากดึกดำบรรพ์แทรกปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Introduceถูกนำ [การแพทย์]
Introduced organismsสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น [TU Subject Heading]
Introducer of Ambassadorsหมายถึง เจ้าหน้าที่แนะนำเอกอัครราชทูต ในนครหลวงของบางประเทศจะมีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ ซึ่งรับผิดชอบการติดต่อกับเอกอัครราชทูตซึ่งกำหนดจะยื่นสารตราตั้ง ให้เดินทางจากทำเนียบเอกอัครราชทูตไปยังทำเนียบของประมุขแห่งรัฐ และจะเป็นผู้เบิกตัว หรือแนะนำเอกอัครราชทูตผู้นั้นต่อประมุขของรัฐในพิธียื่นสารตราตั้ง ในนครหลวงของอีกบางประเทศ เจ้าหน้าที่แนะนำตัวเอกอัครราชทูตจะมีตำแหน่งเรียกอย่างอื่นคือ Master of Ceremonies ส่วนในประเทศอังกฤษ ณ พระราชสำนักแห่งเซนต์เจมส์ ผู้ที่ทำหน้าที่เช่นนี้จะเรียกว่า Her Majesty?s Marshal of the Diplomatic Corps ส่วนในสหรัฐอเมริกา ผู้กระทำหน้าที่นี้คืออธิบดีกรมพิธีการทูต (Chief of Protocol) [การทูต]
Introducersไส้โทรคาร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So may I introduce to you, The act you've known for all these yearsดังนั้นฉันอาจจะแนะนำให้คุณ การกระทำที่คุณได้รู้จักกันสำหรับทุก ปีเหล่านี้ Yellow Submarine (1968)
So let me introduce to you, The one and only Billy Shearsดังนั้นให้ฉันแนะนำให้คุณ หนึ่งเดียวบิลลี่กรรไกร Yellow Submarine (1968)
-Why did you start to introduce me?ทำไมไม่เลิกแนะนำใหรู้้จักกับสาวๆ Oh, God! (1977)
I'd like to introduce you to madame Blanc,ฉันอยากจะ แนะนำเธอให้รู้จัก มาดาม แบลงค์, Suspiria (1977)
I want to introduce Suzy Bannion, our new student.ฉันอยากจะแนะนำ ซูซี่ บานเนี่ยน, นักเรียนคนใหม่ของเรา. Suspiria (1977)
And now I'm going to introduce to you a man whose writings we are all becoming familiar with.และในตอนนี้ ขอเเนะนำ ชายที่บทความของเขา Gandhi (1982)
Aren't you going to introduce us?ไม่ได้คุณจะแนะนำเรา? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
May I introduce you?ผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ Clue (1985)
I want to introduce you to someone that I've had the privilege of nurturing along on the road to stardom....ที่ผมได้มีโอกาส ดูแลเขามาจนถึงวันนี้ Punchline (1988)
Why don't you introduce him to his granddaughter?ทำไมคุณไม่แนะนำให้เขารู้จัก หลานสาวของเขาล่ะ Field of Dreams (1989)
I'd like to introduce you to her, if it's okay.ฉันอยากแนะนำให้เธอรู้จัก ถ้าเธอตกลง Mannequin: On the Move (1991)
Hey, you know her. Will you introduce me to her?นายรู้จักเธอนี่ แนะนำให้รู้จักหน่อยสิ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
introduceAllow me to introduce Mayuko to you.
introduceAllow me to introduce Mr Kato to you.
introduceAllow me to introduce myself.
introduceAllow me to introduce my wife to you.
introduceAllow me to introduce to you my friend Yamada.
introduceAllow me to introduce you to Mr White.
introduceBuddhism was introduced into Japan in 538.
introduceCoffee was introduced into Europe from Arabia.
introduceComputers are being introduced into this company.
introduceCould you introduce me to Mr Ono of Randolph, Ltd?
introduceEach man stood up in turn and introduced himself.
introduceFor this design house it was an appropriate strategy to introduce even more radical colors into computer production.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุ่งเสนอ(v) bring up, See also: introduce, present, show, display, suggest, put on, exhibit, demonstrate, Syn. เสนอ, นำเสนอ, Example: เขาใส่ใจต่อเรื่องนี้ค่อนข้างสูงน่าเสียดายอยู่นิดตรงสาระที่เขามุ่งเสนอออกจะพร่าเลือนไป
อารัมภบท(v) introduce, See also: give an introduction, Syn. เกริ่น, Example: นักข่าวถามถึงท่าทีที่ชัดเจนของรัฐบาล หลังจากอารัมภบทว่าอยากจะให้นายกฯ พูดอย่างเปิดอกตรงไปตรงมา
นำเข้า(v) import, See also: introduce, bring in, Ant. ส่งออก, Example: บริษัทเรานำเข้าสินค้าประเภทนี้เป็นรายแรกของเมืองไทย, Thai Definition: เอาของจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ
เบิกพยาน(v) introduce a witness to a court, See also: call up a witness, Example: ขณะนี้ได้เวลาที่ศาลจะเบิกพยานปากต่อไปแล้ว, Thai Definition: นำพยานมาให้ถ้อยคำต่อศาล, Notes: (กฎหมาย)
แนะนำ(v) introduce, Syn. แนะนำตัว, Example: เขามาเป็นคู่รักกันได้ก็เพราะเพื่อนแนะนำให้รู้จักกัน, Thai Definition: บอกให้รู้จักกันตามธรรมเนียม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวาด[kwāt] (v) EN: introduce (medicament) into the throat of a child with a finger
แนะนำ[naenam] (v) EN: introduce ; present  FR: présenter ; introduire
แนะนำให้รู้จักกัน[naenam hai rūjak kan] (v, exp) EN: introduce  FR: présenter qqn ; se présenter
แนะนำตัว[naenam tūa] (v) EN: introduce  FR: présenter ; se présenter
นำเข้า[namkhao] (v) EN: import ; introduce ; bring in  FR: importer ; introduire
นำเข้ามาใช้[namkhao mā chai] (v, exp) EN: introduce
นำเข้า[namkhao] (v) EN: import ; introduce ; bring in  FR: introduire ; faire entrer ; importer
ผมขอแนะนำ...[phom khø naenam ...] (xp) EN: I'd like to introduce ... (s.o.)  FR: je voudrais vous présenter ... (qqn.) ; laissez-moi vous présenter ... (qqn.)
รื้อ[reū] (v) EN: revive ; resurrect ; reintroduce ; restore ; bring back  FR: rétablir ; réinstaurer
รื้อฟื้น[reūfeūn] (v) EN: resurrect ; bring back ; renew ; revive ; reintroduce  FR: revivre ; renaître

CMU English Pronouncing Dictionary
INTRODUCE IH2 N T R AH0 D UW1 S
INTRODUCE IH2 N T R OW0 D UW1 S
INTRODUCED IH2 N T R AH0 D UW1 S T
INTRODUCED IH2 N T R OW0 D UW1 S T
INTRODUCES IH2 N T R AH0 D UW1 S IH0 Z
INTRODUCES IH2 N T R OW0 D UW1 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
introduce (v) ˌɪntrədjˈuːs (i2 n t r @ d y uu1 s)
introduced (v) ˌɪntrədjˈuːst (i2 n t r @ d y uu1 s t)
introduces (v) ˌɪntrədjˈuːsɪz (i2 n t r @ d y uu1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] introduce; lie between; between, #3,137 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たるや[taruya] (exp,adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically) [Add to Longdo]
ティラピア;テラピア[teirapia ; terapia] (n) tilapia (freshwater fishes native to Africa, introduced to many areas worldwide as a food source) (lat [Add to Longdo]
引き合わせる;引き合せる;引合せる(io)[ひきあわせる, hikiawaseru] (v1,vt) to introduce; to compare [Add to Longdo]
引手茶屋;引き手茶屋[ひきてぢゃや, hikitedyaya] (n) (arch) (See 中宿・3) teahouse that introduces clients to prostitutes [Add to Longdo]
外来魚[がいらいぎょ, gairaigyo] (n) introduced (non-native) fish species [Add to Longdo]
外来種[がいらいしゅ, gairaishu] (n) (See 在来種) introduced (non-native) species [Add to Longdo]
顔見せ;顔見世[かおみせ, kaomise] (n,vs) (1) (esp. 顔見せ) making one's debut; making one's first appearance; (2) (esp. 顔見世) introductory kabuki performance (to introduce the actors); (3) (esp. 顔見世) (See 顔見世狂言) December kabuki performance at Kyoto's Minamiza Theater in which all famous actors perform [Add to Longdo]
議員立法[ぎいんりっぽう, giinrippou] (n) private member's bill; legislation introduced by a Diet member [Add to Longdo]
享保の改革[きょうほうのかいかく, kyouhounokaikaku] (n) Kyouhou Reforms; economic reforms introduced in 1736 [Add to Longdo]
金唐革;金唐皮[きんからかわ, kinkarakawa] (n) thin leather with gold patterns (introduced from Europe during the Edo period) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 introduce
   v 1: cause to come to know personally; "permit me to acquaint
      you with my son"; "introduce the new neighbors to the
      community" [syn: {introduce}, {present}, {acquaint}]
   2: bring something new to an environment; "A new word processor
     was introduced" [syn: {introduce}, {innovate}]
   3: introduce; "Insert your ticket here" [syn: {insert},
     {enclose}, {inclose}, {stick in}, {put in}, {introduce}]
   4: bring in a new person or object into a familiar environment;
     "He brought in a new judge"; "The new secretary introduced a
     nasty rumor" [syn: {bring in}, {introduce}]
   5: bring in or establish in a new place or environment;
     "introduce a rule"; "introduce exotic fruits"
   6: put or introduce into something; "insert a picture into the
     text" [syn: {insert}, {infix}, {enter}, {introduce}]
   7: bring before the public for the first time, as of an actor,
     song, etc. [syn: {introduce}, {bring out}]
   8: put before (a body); "introduce legislation"
   9: furnish with a preface or introduction; "She always precedes
     her lectures with a joke"; "He prefaced his lecture with a
     critical remark about the institution" [syn: {precede},
     {preface}, {premise}, {introduce}]
   10: be a precursor of; "The fall of the Berlin Wall ushered in
     the post-Cold War period" [syn: {inaugurate}, {usher in},
     {introduce}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top