ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intrigue

IH2 N T R IY1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intrigue-, *intrigue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intrigue(vt) ก่อให้เกิดความสนใจ, Syn. interest, attract, fascinate
intrigue(n) การลักลอบเป็นชู้กัน, Syn. liaison, amour
intrigue(n) เล่ห์เพทุบาย, See also: กลอุบายในการหลอกลวง, Syn. stratagem, wile, plot
intrigue(vt) วางแผนร้าย, See also: คบคิดกันวางแผนทำลายล้าง, Syn. plot, conspire, scheme
intrigue with(phrv) คบคิดกับ, See also: วางแผนร่วมกับ, สมคบคิดกับ, Syn. connive with, conspire with, plot with
intrigue against(phrv) คบคิดกันต่อต้าน, See also: วางแผนต่อต้าน, สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. conspire against, plot against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intrigue(อินทริก') v.,n. (การ) วางอุบาย,วางแผนร้าย,คบคิดอุบาย,ได้มาโดยกลอุบาย,ทำให้ประหลาดใจ,ลักลอบเป็นชู้, See also: intriguer n. intriguingly adv., Syn. scheme

English-Thai: Nontri Dictionary
intrigue(n) การคิดอุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,การคบชู้สู่สาว
intrigue(vi) คบคิด,ติดต่อ,มีลับลมคมใน,วางแผน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intrigue(vt) ทำให้แปลกใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intrigueHe watches for an opportunity to intrigue against his rival.
intrigueThe employees were intrigued by the odd behavior of their boss.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่ห์(n) trick, See also: intrigue, cunning, wiles, artifice, Syn. กล, อุบาย, เลห์กล, Example: รอยยิ้มของเขาประหลาดเยือกเย็น และแฝงไปด้วยเล่ห์, Thai Definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิด เข้าใจผิด
ตีท้ายครัว(v) intrigue, See also: have a dealing on the sly or at the back door, make friends with the wife or family of a p, Example: เป็นเพื่อนกันอยู่ดี ๆ เขาก็แอบมาตีท้ายครัวเสียแล้ว, Thai Definition: เข้าติดต่อตีสนิททางภรรยา (มักใช้ในทางชู้สาว), Notes: (สำนวน)
คบคิด(v) conspire, See also: intrigue, connive, plot, Example: หล่อนคบคิดกับชู้หลอกเอาเงินสามี, Thai Definition: ร่วมคิดกันทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เปิดเผย
วางแผน(v) conspire, See also: intrigue, connive, plot, Syn. คบคิด, ออกอุบาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คบคิด[khopkhit] (v) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot  FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
โครงเรื่อง[khrōng reūang] (n, exp) EN: story line ; plot  FR: intrigue [f] ; scénario [m] ; canevas [m] ; script [m]
เล่ห์[lē] (n) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem  FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
เนื้อเรื่อง[neūareūang] (n) EN: plot ; outline ; story ; scenario ; subject  FR: thème [m] ; sujet [m] ; intrigue [f] ; scénario [m] ; teneur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTRIGUE IH2 N T R IY1 G
INTRIGUE IH1 N T R IY0 G
INTRIGUED IH1 N T R IY0 G D
INTRIGUED IH2 N T R IY1 G D
INTRIGUES IH2 N T R IY1 G Z
INTRIGUES IH1 N T R IY0 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intrigue (v) ˈɪntrˈiːg (i1 n t r ii1 g)
intrigued (v) ˈɪntrˈiːgd (i1 n t r ii1 g d)
intrigues (v) ˈɪntrˈiːgz (i1 n t r ii1 g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intrige {f} | Intrigen {pl}intrigue | intrigues [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪巧み;悪だくみ[わるだくみ, warudakumi] (n,vs) wiles; sinister design; trick; conspiracy; intrigue [Add to Longdo]
異心[いしん, ishin] (n) treachery; intrigue [Add to Longdo]
陰謀[いんぼう, inbou] (n) plot intrigue; conspiracy; (P) [Add to Longdo]
企み[たくらみ, takurami] (n) plan; design; artifice; trick; intrigue; (P) [Add to Longdo]
魂胆[こんたん, kontan] (n,vs) (1) soul; (2) ulterior motive; secret design; plot; intrigue; scheme; (P) [Add to Longdo]
策士[さくし, sakushi] (n) intriguer; tactician; schemer; machinator [Add to Longdo]
術策[じゅっさく, jussaku] (n) artifice; intrigue [Add to Longdo]
密通[みっつう, mittsuu] (n,vs) adultery; misconduct; intrigue; criminal connection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intrigue
   n 1: a crafty and involved plot to achieve your (usually
      sinister) ends [syn: {intrigue}, {machination}]
   2: a clandestine love affair
   v 1: cause to be interested or curious [syn: {intrigue},
      {fascinate}]
   2: form intrigues (for) in an underhand manner [syn: {scheme},
     {intrigue}, {connive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top