ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intoxicated

IH2 N T AA1 K S AH0 K EY2 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intoxicated-, *intoxicated*, intoxicat, intoxicate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intoxicated(adj) มึนเมา, See also: เมา, Syn. drunk, inebriated
intoxicated(adj) หลงระเริง (อำนาจ, ความสำเร็จ), See also: มัวเมา, Syn. rapt, enthralled

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intoxicatedThe ambitious man become intoxicated with his own success.
intoxicatedThe warmth after the chills intoxicated us.
intoxicatedThey are dancing, intoxicated with the beauty of cherry blossoms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เหล้าเมายา(adj) drunken/drunk, See also: intoxicated, debauched, Syn. ขี้เหล้า, ขี้เมา, Example: พ่อกลายเป็นคนขี้เหล้าเมายานับตั้งแต่ถูกไล่ออกจากงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมา[mao = māo] (v) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated  FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
เมา[mao = māo] (adj) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy  FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาเหล้า[mao lao] (adj) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy  FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมามาย[maomāi] (v, exp) EN: be dead drunk ; be very drunk ; be very intoxicated  FR: être ivre mort ; être complétement givré (inf.)
มึนเมา[meunmao] (v) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated
มึนเมา[meunmao] (adj) EN: drugged ; drunk ; tipsy ; intoxicated  FR: éméché ; pompette (fam.) ; un peu ivre

CMU English Pronouncing Dictionary
INTOXICATED IH2 N T AA1 K S AH0 K EY2 T AH0 D
INTOXICATED IH2 N T AA1 K S IH0 K EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intoxicated (v) ˈɪntˈɒksɪkɛɪtɪd (i1 n t o1 k s i k ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, ] intoxicated, #3,644 [Add to Longdo]
[hān, ㄏㄢ, ] intoxicated, #29,515 [Add to Longdo]
[dǐng, ㄉㄧㄥˇ, ] intoxicated, #65,265 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とろん[toron] (adv-to) (on-mim) appearing drowsy or intoxicated (of eyes, actions, etc.) [Add to Longdo]
らりる;ラリる[rariru ; rari ru] (v5r) (sl) to become intoxicated (e.g. with drugs) [Add to Longdo]
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury [Add to Longdo]
花に浮かれる[はなにうかれる, hananiukareru] (exp,v1) to be intoxicated with the blossoms [Add to Longdo]
酔い心地[よいごこち, yoigokochi] (n) (pleasantly) intoxicated [Add to Longdo]
酔い痴れる;酔いしれる[よいしれる, yoishireru] (v1,vi) to be befuddled (drunk, intoxicated) (with) [Add to Longdo]
酔う[よう, you] (v5u,vi) to get drunk; to become intoxicated; (P) [Add to Longdo]
浅酌低唱[せんしゃくていしょう, senshakuteishou] (n,vs) getting slightly intoxicated and humming a tune [Add to Longdo]
陶酔境[とうすいきょう, tousuikyou] (n) become intoxicated (by liquor or music) or enraptured [Add to Longdo]
陶然[とうぜん, touzen] (n,adj-t,adv-to) intoxicated (by liquor or music); entranced; enraptured [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intoxicated
   adj 1: stupefied or excited by a chemical substance (especially
       alcohol); "a noisy crowd of intoxicated sailors";
       "helplessly inebriated" [syn: {intoxicated}, {drunk},
       {inebriated}] [ant: {sober}]
   2: as if under the influence of alcohol; "felt intoxicated by
     her success"; "drunk with excitement" [syn: {intoxicated},
     {drunk}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top