ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intoxicate

IH2 N T AA1 K S AH0 K EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intoxicate-, *intoxicate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intoxicate(vt) ทำให้เบิกบานใจ, See also: ทำให้ร่าเริง, Syn. exhilarate, cheer, Ant. depress
intoxicate(vt) ทำให้มึนเมา
intoxicated(adj) มึนเมา, See also: เมา, Syn. drunk, inebriated
intoxicated(adj) หลงระเริง (อำนาจ, ความสำเร็จ), See also: มัวเมา, Syn. rapt, enthralled
intoxicate with(phrv) ทำให้มึนเมาด้วย, See also: ทำให้เมาจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intoxicate(อินทอค'ซะเคท) vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้กระตือรือร้น,ทำให้เบิกบานใจ., See also: intoxicable adj. intoxicatedly adv. intoxicatingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
intoxicate(vt) ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,ทำให้เบิกบานใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intoxicateThe ambitious man become intoxicated with his own success.
intoxicateThe warmth after the chills intoxicated us.
intoxicateThey are dancing, intoxicated with the beauty of cherry blossoms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เหล้าเมายา(adj) drunken/drunk, See also: intoxicated, debauched, Syn. ขี้เหล้า, ขี้เมา, Example: พ่อกลายเป็นคนขี้เหล้าเมายานับตั้งแต่ถูกไล่ออกจากงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมา[mao = māo] (v) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated  FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
เมา[mao = māo] (adj) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy  FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาเหล้า[mao lao] (adj) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy  FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมามาย[maomāi] (v, exp) EN: be dead drunk ; be very drunk ; be very intoxicated  FR: être ivre mort ; être complétement givré (inf.)
มึนเมา[meunmao] (v) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated
มึนเมา[meunmao] (adj) EN: drugged ; drunk ; tipsy ; intoxicated  FR: éméché ; pompette (fam.) ; un peu ivre

CMU English Pronouncing Dictionary
INTOXICATE IH2 N T AA1 K S AH0 K EY2 T
INTOXICATED IH2 N T AA1 K S AH0 K EY2 T AH0 D
INTOXICATED IH2 N T AA1 K S IH0 K EY2 T IH0 D
INTOXICATES IH2 N T AA1 K S AH0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intoxicate (v) ˈɪntˈɒksɪkɛɪt (i1 n t o1 k s i k ei t)
intoxicated (v) ˈɪntˈɒksɪkɛɪtɪd (i1 n t o1 k s i k ei t i d)
intoxicates (v) ˈɪntˈɒksɪkɛɪts (i1 n t o1 k s i k ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, ] intoxicated, #3,644 [Add to Longdo]
[hān, ㄏㄢ, ] intoxicated, #29,515 [Add to Longdo]
[dǐng, ㄉㄧㄥˇ, ] intoxicated, #65,265 [Add to Longdo]
使醉[shǐ zuì, ㄕˇ ㄗㄨㄟˋ, 使] intoxicate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とろん[toron] (adv-to) (on-mim) appearing drowsy or intoxicated (of eyes, actions, etc.) [Add to Longdo]
らりる;ラリる[rariru ; rari ru] (v5r) (sl) to become intoxicated (e.g. with drugs) [Add to Longdo]
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury [Add to Longdo]
花に浮かれる[はなにうかれる, hananiukareru] (exp,v1) to be intoxicated with the blossoms [Add to Longdo]
酔い心地[よいごこち, yoigokochi] (n) (pleasantly) intoxicated [Add to Longdo]
酔い痴れる;酔いしれる[よいしれる, yoishireru] (v1,vi) to be befuddled (drunk, intoxicated) (with) [Add to Longdo]
酔う[よう, you] (v5u,vi) to get drunk; to become intoxicated; (P) [Add to Longdo]
酔わす[よわす, yowasu] (v5s,vt) (1) to get (someone) drunk; to inebriate; to intoxicate; (2) to charm; to enchant [Add to Longdo]
酔わせる[よわせる, yowaseru] (v1,vt) (1) to get (someone) drunk; to inebriate; to intoxicate; (2) to charm; to enchant [Add to Longdo]
浅酌低唱[せんしゃくていしょう, senshakuteishou] (n,vs) getting slightly intoxicated and humming a tune [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intoxicate
   v 1: fill with high spirits; fill with optimism; "Music can
      uplift your spirits" [syn: {elate}, {lift up}, {uplift},
      {pick up}, {intoxicate}] [ant: {cast down}, {deject},
      {demoralise}, {demoralize}, {depress}, {dismay},
      {dispirit}, {get down}]
   2: make drunk (with alcoholic drinks) [syn: {intoxicate},
     {soak}, {inebriate}]
   3: have an intoxicating effect on, of a drug

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top