ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intimidate

IH2 N T IH1 M IH0 D EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intimidate-, *intimidate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intimidate(vt) ขู่, See also: ทำให้กลัว, ข่มขู่, กรรโชก, Syn. cow, frighten, threaten, Ant. animate, encourage
intimidate into(phrv) ขู่ให้กลัว, See also: ขู่, ทำให้ยอมจำนน, Syn. frighten into, scart into, terrify into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intimidate(อินทิม'มิเดท) vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ขู่,คุกคาม., See also: intimidation n. intimidator n., Syn. frighten, scare, daunt

English-Thai: Nontri Dictionary
intimidate(vt) ขู่ขวัญ,ทำให้กลัว,ข่มขู่,คุกคาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're not gonna intimidate me.You're not gonna intimidate me. 12 Angry Men (1957)
You don't intimidate me with your attitude.หุบปากไม่ต้องมาทำท่าดุใส่ ผมไม่กลัวหรอก As Good as It Gets (1997)
.. The plan as outlined to me was to form an organization of veterans to use as a bluff or as a club at least to intimidate the government... but the corporate cabal had picked the wrong man....เค้าโครงของแผนการนั้นคือให้ผมก่อตั้งองค์กร ของทหารผ่านศึก หรืออย่างน้อยก็เป็นสโมสร เพื่อเอาไว้ข่มขู่รัฐบาล... The Corporation (2003)
I think they intend to intimidate us, try to attack us, and... hope that the West will pull all its troops out.พวกเขาตั้งใจจะขู่โจมตีพวกเราและ... หวังว่าพวกตะวันตกจะถอนกำลังออกไป Hotel Rwanda (2004)
They have no law to stop you, so they're just trying to intimidate you.พวกเขาไม่มีกฎหมายที่จะหยุดคุณ พวกเขาก็เลยพยายามพูดขู่คุณ The Astronaut Farmer (2006)
You think you intimidate me?นายคิดจะขู่ฉันเหรอ ? Chapter Six 'The Line' (2007)
Bauer's presence alone should be enough to intimidate him into talking.และบาวเออร์ก็สามารถ ขู่ให้เขาพูดออกมาได้ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
A ploy to intimidate Burnett into giving up intel.เพื่อให้เบอร์เนตไขความลับออกมา Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
So is UNR serious about this... defamation suit, or are they just trying to intimidate you?แล้วยูเอ็นอาร์จริงจังเรื่องฟ้องหมิ่นประมาท หรือเขาแค่อยากขู่คุณ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
So now you bring someone along to intimidate me?ตอนนี้คุณเอาคนมาขู่ผมงั้นหรอ? They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
They're trying to intimidate me.พวกเขาพยายามข่มขู่ฉัน You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
frankie, don't let him intimidate you.แฟรงกี้ อย่าให้เขาข่มขวัญ Pilot (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขู่กรรโชก(v) blackmail, See also: intimidate, extort, Syn. ข่มขู่, ขู่, ข่มขวัญ, ขู่ขวัญ, Example: นักเลงขู่กรรโชกชาวบ้านเพื่อรีดไถเงิน, Thai Definition: แสดงกิริยาอาการจะทำร้ายโดยผู้ขู่มุ่งหมายเอาประโยชน์
ขู่ขวัญ(v) threaten, See also: intimidate, scare, Syn. ข่มขวัญ, ข่มขู่, ขู่, Ant. ปลอบขวัญ, Example: คุณจะขู่ขวัญเด็กไปถึงไหน เดี๋ยวพวกเขาก็ตกใจไม่ได้ความจริงกันพอดี, Thai Definition: ทำให้หวาดกลัวหรือทำให้เสียขวัญ
ขู่(v) intimidate, See also: threaten, menace, bluff, terrorize, Syn. ข่มขู่, ขู่กรรโชก, ขู่ขวัญ, ข่มขวัญ, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: คนร้ายขู่ว่าจะฆ่าตัวประกันถ้าไม่ยอมทำตามข้อตกลง, Thai Definition: แสดงอาการโดยการพูดหรือการกระทำให้ผู้อื่นเกรงกลัว
ขู่เข็ญ(v) coerce, See also: intimidate, threaten, bluff, terrorize, force, compel, Syn. ขู่, บังคับ, บีบบังคับ, ข่มขู่, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: ตำรวจขู่เข็ญให้ผู้ต้องหาสารภาพความจริง, Thai Definition: ทำให้กลัวโดยบังคับกดขี่
พาลเกเร(v) bully, See also: intimidate, Syn. เกะกะเกเร, Example: เธอรู้บ้างหรือเปล่าว่าลูกชายตัวดีพาลเกเรลูกคนอื่นเขาไปทั่ว, Thai Definition: นิสัยชอบแกล้ง ชอบรังแกและเอาเปรียบผู้อื่น
บำราบ(v) intimidate, See also: frighten, Thai Definition: ทำให้กลัวเกรง
กดหัว(v) intimidate, See also: suppress, frighten, overawe, cow, Syn. ขู่, ข่ม, Example: กดหัวมันไว้อย่าให้มันหือ, Thai Definition: ทำให้หือไม่ขึ้น, Notes: (ปาก)
ข่มหมู(v) intimidate, See also: domineer, browbeat, threaten, Syn. รังแก
ข่มขวัญ(v) frighten, See also: intimidate, threaten, terrorize, Syn. ขู่, ข่มขู่, Ant. ปลอบขวัญ, Example: ศัตรูพยายามข่มขวัญพวกเรา, Thai Definition: ทำให้ขวัญเสีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จี้[jī] (v) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten  FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
ข่มขืน[khomkheūn] (v) EN: bully ; intimidate ; force  FR: intimider
ข่มขู่[khomkhū] (v) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace  FR: menacer ; intimider
ข่มหมู[khommū] (v) EN: intimidate ; domineer ; browbeat ; threaten
ขู่[khū] (v) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize  FR: intimider ; menacer
ขู่กรรโชก[khūkanchōk] (v) EN: blackmail ; intimidate ; extort  FR: extorquer ; racketter
ขู่เข็ญ[khūkhen] (v) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel  FR: terroriser ; contraindre
คุกคาม[khukkhām] (v) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten  FR: menacer ; intimider ; inquiéter
สำทับ[samthap] (v) EN: threaten ; intimidate  FR: intimider ; menacer

CMU English Pronouncing Dictionary
INTIMIDATE IH2 N T IH1 M IH0 D EY2 T
INTIMIDATED IH2 N T IH1 M IH0 D EY2 T IH0 D
INTIMIDATES IH2 N T IH1 M IH0 D EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intimidate (v) ˈɪntˈɪmɪdɛɪt (i1 n t i1 m i d ei t)
intimidated (v) ˈɪntˈɪmɪdɛɪtɪd (i1 n t i1 m i d ei t i d)
intimidates (v) ˈɪntˈɪmɪdɛɪts (i1 n t i1 m i d ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恫吓[dòng hè, ㄉㄨㄥˋ ㄏㄜˋ, / ] intimidate; make threats, #46,232 [Add to Longdo]
望而生畏[wàng ér shēng wèi, ㄨㄤˋ ㄦˊ ㄕㄥ ㄨㄟˋ, ] intimidate at the first glance (成语 saw); awe-inspiring; terrifying; overwhelming, #46,837 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
威嚇[いかく, ikaku] (n) (1) menace; threat; intimidation; (vs) (2) to threaten; to intimidate; (P) [Add to Longdo]
脅かす(P);脅やかす(io);劫かす[おびやかす, obiyakasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おどかす) to intimidate; to scare; (2) to jeopardize; to endanger; to imperil; (P) [Add to Longdo]
怖気づく;怖じ気づく;怖気付く;怖じ気付く[おじけづく;おじけつく(怖気付く;怖じ気付く)(ik), ojikeduku ; ojiketsuku ( fu kiduku ; oji kiduku )(ik)] (v5k,vi) to be seized with fear; to be intimidated; to lose one's nerve; to be frightened; to get cold feet; to have the wind up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intimidate
   v 1: make timid or fearful; "Her boss intimidates her"
   2: to compel or deter by or as if by threats [syn: {intimidate},
     {restrain}]

Are you satisfied with the result?Discussions