ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intervene

IH2 N T ER0 V IY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intervene-, *intervene*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intervene(vi) เกิดขึ้น, Syn. happen, occur
intervene(vi) สอดแทรก, See also: แทรก, ยื่นมือเข้ามายุ่ง, เข้าขวาง, Syn. mediate, interfere, Ant. ignore
intervene in(phrv) ช่วยกั้นขวาง, See also: ช่วยขวาง, Syn. interpose in
intervene between(phrv) เข้ามาแทรกระหว่าง, See also: แทรกแซงระหว่าง, Syn. interpose between

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intervene(อินเทอวีน') vt. แทรกแซง,ก้าวก่าย,เกิดขึ้นระหว่าง,เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง,ยุ่ง, See also: intervener, intervenor n. intervenient adj., Syn. interfere

English-Thai: Nontri Dictionary
intervene(vi) อยู่ระหว่าง,ก้าวก่าย,แทรกแซง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intervene๑. ร้องขัดทรัพย์ (ป. วิ. แพ่ง)๒. สอดเข้าแย้งขัด (ก. แพ่ง)๓. สอดเข้าแก้หน้า (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intervener๑. ผู้ร้องขัดทรัพย์ (ป. วิ. แพ่ง)๒. ผู้สอดเข้าแย้งขัด (ก. แพ่ง)๓. ผู้สอดเข้าแก้หน้า (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interveneขัดทรัพย์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interveneHe intervened and settled the matter peacefully for the time being.
interveneIn order to prevent a further drop of the Japanese currency, the Bank of Japan intervened in the market to support it at around 150 yen to the dollar.
interveneThat country intervened in the internal affairs of our nation.
interveneThe police intervened in the disturbance.
interveneThere may be other factors that intervene in the relation between these two constants.
interveneThe teacher intervened in the quarrel between then two student.
interveneThey should not intervene in the internal affairs of another country.
interveneWe take health for granted until illness intervenes.
interveneWhen it is seen to have risen too far, the central banks of major countries cooperate to intervene.
interveneYears intervene between the two incidents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้อน(v) intervene, See also: interpose, Syn. แทรก, Example: มีปัญหาใหม่ซ้อนขึ้นมา ในขณะที่ปัญหาเก่าก็ยังสะสางไม่เสร็จ
ก้าวก่าย(v) interfere, See also: intervene, overlap, meddle, tamper, Syn. แทรกแซง, สอดแทรก, ล่วงล้ำ, เหลื่อมล้ำ, Example: ภรรยาไม่ควรก้าวก่ายงานของสามี, Thai Definition: ล่วงล้ำเข้าไปยุ่งเกี่ยวหน้าที่ผู้อื่น, เหลื่อมล้ำไม่เป็นระเบียบ
จุ้นจ้าน(v) meddle, See also: intervene, interfere, Example: เขาคงไม่สบายใจที่อ้ายหมีควายมาจุ้นจ้านอยู่ใกล้ๆ เช่นนี้, Thai Definition: เข้าไปยุ่งเกี่ยวในสถานที่หรือในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวจนน่าเกลียด
ยื่นมือ(v) interfere, See also: intervene, Example: กลุ่มแสงเทียนยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส, Thai Definition: เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย, Notes: (สำนวน)
เสียดแทรก(v) intervene, See also: interfere (in), Example: ชาวบ้านพยายามเอาใจช่วยลูกหมาตัวน้อยที่พยายามเสียดแทรกให้หลุดพ้นจากกับดักสัตว์ที่วางไว้, Thai Definition: เข้าไปอยู่ในระหว่างสิ่งอื่นในลักษณะที่เบียดเสียดหรือสอด
แทรกแซง(v) intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai Definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น
แทรกแซง(v) intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai Definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น
สอดแทรก(v) intervene (in), See also: interfere (in), meddle (in), put one's nose into, Syn. แทรกสอด, Example: การค้นหาหรือสอดแทรกข้อมูลเหล่านี้ ไม่ค่อยสะดวกทันใจเท่าไรนัก
แทรกแซง(v) intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai Definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น
สอดแทรก(v) intervene (in), See also: interfere (in), meddle (in), put one's nose into, Syn. แทรกสอด, Example: การค้นหาหรือสอดแทรกข้อมูลเหล่านี้ ไม่ค่อยสะดวกทันใจเท่าไรนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้าวก่าย[kāokāi] (v) EN: interfere ; intervene ; overlap ; meddle ; tamper  FR: interférer ; se mêler de ; fourrer le nez (dans qqch.) (fam.)
คั่น[khan] (v) EN: separate ; divide ; interpose ; partition ; intervene  FR: intercaler ; insérer ; séparer
ไกล่เกลี่ย[klaiklīa] (v) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene  FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
ผู้ร้องขัดทรัพย์[phūrøng khat sap] (n, exp) EN: intervener
แทรกแซง[saēksaēng] (v) EN: intervene (in) ; interfere in ; intrude in ; intercede in ; step into ; meddle in  FR: intervenir ; interférer ; se mêler de
สอดรู้[søtrū] (v) EN: interfere ; meddle in ; butt in ; intervene ; pry ; be inquisitive  FR: fouiner ; fureter
สอดแทรก[søtsaēk] (v) EN: intervene
ยื่นมือ[yeūnmeū] (v, exp) EN: interfere ; intervene ; barge in  FR: interférer

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERVENE IH2 N T ER0 V IY1 N
INTERVENED IH2 N T ER0 V IY1 N D
INTERVENES IH2 N T ER0 V IY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intervene (v) ˌɪntəvˈiːn (i2 n t @ v ii1 n)
intervened (v) ˌɪntəvˈiːnd (i2 n t @ v ii1 n d)
intervenes (v) ˌɪntəvˈiːnz (i2 n t @ v ii1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
介入[jiè rù, ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ, ] intervene; get involved, #4,343 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
執り成す;取り成す;執成す;取成す[とりなす, torinasu] (v5s,vt) to mediate; to intervene; to smooth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intervene
   v 1: get involved, so as to alter or hinder an action, or
      through force or threat of force; "Why did the U.S. not
      intervene earlier in WW II?" [syn: {intervene}, {step in},
      {interfere}, {interpose}]
   2: be placed or located between other things or extend between
     spaces and events; "This interludes intervenes between the
     two movements"; "Eight days intervened"
   3: occur between other event or between certain points of time;
     "the war intervened between the birth of her two children"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top