ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interpret

IH2 N T ER1 P R AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interpret-, *interpret*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interpret(vt) เข้าใจ, See also: ตีความ, Syn. apprehend, understand, Ant. misinterpret, misapprehend
interpret(vt) แปล, See also: แปลความหมาย, Syn. translate, render
interpret(vi) อธิบาย, See also: แจ้ง, แสดง, Syn. explain, expound, Ant. confuse, tangle
interpreter(n) ล่าม, See also: ผู้แปลความ, Syn. translator
interpret as(phrv) หมายถึง, See also: ทำให้ตีความว่า
interpretation(n) การแปลความหมาย, See also: การตีความ, Syn. translation, rendition
interpretative(adj) เกี่ยวกับการแปลความหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interpret(อินเทอ'พรีท) vt. อธิบาย,ชี้แจง,แปล,ล่าม. vi. ล่าม,แปล,อธิบาย., See also: interpretability n. interpretable adj. interpretably adv. interpreter n., Syn. elucidate
interpretation(อินเทอพรีทเท'เชิน) n. การอธิบาย,การชี้แจง,การแปล,การล่าม,การแสดงดนตรีเพื่อแสดงความหมายที่แฝงอยู่, Syn. clarification
interpreted languageภาษาที่แปลด้วยตัวแปลภาษาหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์จะอ่านคำสั่งทีละคำสั่ง จัดการแปลให้แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ๆ ทันที ก่อนที่จะไปอ่านคำสั่งใหม่ เช่น ภาษา BASIC, LISP, PROLOG และ LOGO เป็นต้น การใช้ภาษาประเภทนี้ ที่ใช้จะรู้สึกทันใจกว่า เพราะรายงานผลได้ทันที ถ้ามีที่ผิด ก็จะได้แก้ไขได้เลย ภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่ใช้ตัวแปลภาษาที่เรียกว่า Interpreter เป็นตัวแปล
interpreterตัวแปลภาษาเป็นโปรแกรมตัวแปลที่อ่านคำสั่งในโปรแกรมทีละคำสั่ง (ไม่รอจนจบโปรแกรมเหมือนตัวแปลอื่น) แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเลย เช่น ตัวแปลที่ใช้แปลโปรแกรมภาษาเบสิก (BASIC) การเรียนวิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวแปลประเภทนี้ ผู้เรียนจะรู้สึกว่าง่ายและทันใจ เพราะพอใส่คำสั่งเข้าไป เครื่องก็จะรายงานได้ทันทีว่า คำสั่งนั้นถูกหรือผิด ถ้าสั่งให้ทำอะไร ก็จะทำให้เลย ข้อเสียของตัวแปลประเภทนี้ ก็คือ คอมพิวเตอร์จะไม่เก็บคำแปลไว้ หากจะต้องย้อนกลับไปทำคำสั่งนั้นอีก ก็จะต้องแปลใหม่อีกทุกครั้ง ดู compiler ประกอบ
misinterpret(มิสอินเทอ'พริท) vt. แปลผิด,ถอดความผิด, See also: misinterpretation n. misinterpreter

English-Thai: Nontri Dictionary
interpret(vt) อธิบาย,แปลความ,แสดง,ชี้แจง
interpretation(n) การอธิบาย,การแปลความหมาย,การตีความ,การชี้แจง
interpretative(adj) เป็นการอธิบาย,เป็นการแปลความ,เป็นการตีความ
interpreter(n) คนอธิบาย,นักเขียน,นักดนตรี,ตัวละคร,ผู้แปล,ล่าม
misinterpret(vt) แปลความผิด,ตีความผิด,ถอดความผิด,เข้าใจผิด
misinterpretation(n) การแปลความผิด,การตีความผิด,การถอดความผิด,การเข้าใจผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interpretationการตีความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interpreter๑. โปรแกรมแปลคำสั่ง, อินเทอร์พรีเตอร์๒. ตัวแปลคำสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interpreter๑. โปรแกรมแปลคำสั่ง, อินเทอร์พรีเตอร์๒. ตัวแปลคำสั่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interpretationการตีความ [TU Subject Heading]
Interpretationแปลความ, การตีความ, การแปลผล, การตีความหมาย, แปลความหมาย, การแปลความหมาย [การแพทย์]
Interpretation and constructionการตีความและการแปลความหมาย [TU Subject Heading]
Interpretation, Consciousการแปลผล [การแพทย์]
Interpretative Functionหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล [การแพทย์]
Interpreterตัวแปลคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Interpretive programsโปรแกรมสื่อความหมาย [TU Subject Heading]
Interpretsแปลความหมาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interpretive(adj) ให้ความหมาย,see interprete, Syn. meaningfull

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interpretBill just wanted to comfort Monica, but she interpreted it as romantic interest.
interpretConversations with the management, reports and such should be very freely interpreted into normal language.
interpretDon't interpret their silence as obedience.
interpretDr. White acted as our interpreter.
interpretHe engaged her as an interpreter.
interpretHe interpreted for me.
interpretHe interpreted my silence as consent.
interpretHer dream is to become a simultaneous interpreter.
interpretHe was destined to become a simultaneous interpreter.
interpretHis interpretation of this matter is too one-sided.
interpretHis remarks allow of no other interpretation.
interpretHow do you interpret these lines of the poem?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีความหมาย(v) interpret, See also: comprehensible, explain, Syn. ตีความ, แปลความ, Example: เด็กจะตีความหมายของรูปร่างสิ่งของแตกต่างกันไปตามอายุของเขา, Thai Definition: กำหนดความหมาย, ให้ความหมาย
ล่าม(n) interpreter, See also: commentator, translator, Example: นักท่องเที่ยวบอกผ่านล่ามตัวน้อยให้นักข่าวหยุดสัมภาษณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แปลคำพูดจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยทันที
ไขความ(v) interpret, See also: explain, elucidate a point, Syn. อธิบาย, ชี้แจง, ขยายความ, Example: นายกรัฐมนตรีไม่ยอมไขความเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนเข้าใจ, Thai Definition: อธิบายข้อความให้เข้าใจ
ผู้แปล(n) translator, See also: interpreter, Example: ผู้แปลให้ความหมายของคำยากไว้ที่เชิงอรรถ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ผู้ที่ทำให้เข้าใจความหมาย
แปล(v) translate, See also: interpret, decode, Syn. ถ่ายความหมาย, ถอดความ, ตีความ, Example: ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่สามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างๆ ได้, Thai Definition: ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทำให้เข้าใจความหมาย
แปลความหมาย(v) interpret, See also: decode, reveal, translate, Syn. แปลความ, แปล, Example: ไม่มีใครแปลความหมายคำพูดกำกวมของเขาออกหรอก, Thai Definition: ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทำให้เข้าใจความหมาย
ตีความ(v) interpret, See also: solve, crack, Syn. แปลความหมาย, กำหนดความหมาย, Example: อาจารย์ตีความโจทย์ข้อนี้ว่า เป็นการหาค่าความร้อนที่ใช้การเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่ง, Thai Definition: วิเคราะห์ถ้อยคำหรือข้อความในบทกฎหมาย นิติกรรม สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีปัญหาสงสัย หรือที่มีความหมายไม่ชัดเจน เพื่อกำหนดความหมายอันแท้จริงของถ้อยคำหรือข้อความนั้นๆ
การแปลความหมาย(n) interpretation, See also: explication, elucidation, translation, Syn. การตีความหมาย, การให้ความหมาย, การถ่ายทอดความหมาย
นักแปล(n) translator, See also: interpreter, Example: นิดาเป็นนักแปลที่มีชื่อเสียงมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความสามารถด้านการแปลจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[athibāi] (v) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate  FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
เฉลย[chaloēi] (v) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret  FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre
การใช้และการตีความกฎหมาย[kān chai lae kān tīkhwām kotmāi] (n, exp) EN: application and interpretation of law
การแปล[kān plaē] (n) EN: translation ; traduction ; interpretation  FR: traduction [f] ; interprétation [f]
การแปลแบบฉับพลัน[kān plaē baēp chapphlan] (n, exp) EN: simultaneous interpretation  FR: traduction simultanée [f]
การแปลแบบกระซิบ[kān plaē baēp krasip] (n, exp) EN: whispering interpretation
การแปลแบบล่าม[kān plaē baēp lām] (n, exp) EN: interpretation  FR: interprétation [f]
การแปลความหมาย[kān plaē khwāmmāi] (n, exp) EN: interpretation ; explication ; elucidation ; translation  FR: interprétation [f] ; élucidation [f]
การตีความ[kān tīkhwām] (n) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition  FR: interprétation [f] ; explication [f]
การตีความความฝัน[kān tīkhwām khwām fan] (n, exp) FR: interprétation des rêves [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERPRET IH2 N T ER1 P R AH0 T
INTERPRETS IH2 N T ER1 P R AH0 T S
INTERPRETED IH2 N T ER1 P R AH0 T AH0 D
INTERPRETER IH2 N T ER1 P R AH0 T ER0
INTERPRETERS IH2 N T ER1 P R AH0 T ER0 Z
INTERPRETING IH1 N T ER0 P R EH2 T IH0 NG
INTERPRETIVE IH2 N T ER1 P R AH0 T IH0 V
INTERPRETATION IH2 N T ER2 P R IH0 T EY1 SH AH0 N
INTERPRETATIONS IH2 N T ER2 P R IH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interpret (v) ˈɪntˈɜːʳprɪt (i1 n t @@1 p r i t)
interprets (v) ˈɪntˈɜːʳprɪts (i1 n t @@1 p r i t s)
interpreted (v) ˈɪntˈɜːʳprɪtɪd (i1 n t @@1 p r i t i d)
interpreter (n) ˈɪntˈɜːʳprɪtər (i1 n t @@1 p r i t @ r)
interpreters (n) ˈɪntˈɜːʳprɪtəz (i1 n t @@1 p r i t @ z)
interpreting (v) ˈɪntˈɜːʳprɪtɪŋ (i1 n t @@1 p r i t i ng)
interpretation (n) ˈɪntˌɜːʳprɪtˈɛɪʃən (i1 n t @@2 p r i t ei1 sh @ n)
interpretative (j) ˈɪntˈɜːʳprɪtətɪv (i1 n t @@1 p r i t @ t i v)
interpretations (n) ˈɪntˌɜːʳprɪtˈɛɪʃənz (i1 n t @@2 p r i t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口译[kǒu yì, ㄎㄡˇ ㄧˋ, / ] interpreting, #44,471 [Add to Longdo]
[zhòu, ㄓㄡˋ, ] interpretations of the trigrams, #52,939 [Add to Longdo]
译员[yì yuán, ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] interpreter; translator (esp. oral), #67,288 [Add to Longdo]
释文[shì wén, ㄕˋ ㄨㄣˊ, / ] interpreting words; to explain the meaning of words in classic texts; to decypher an old script, #71,769 [Add to Longdo]
翻译者[fān yì zhě, ㄈㄢ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] interpreter, #104,548 [Add to Longdo]
卦义[guà yì, ㄍㄨㄚˋ ㄧˋ, / ] interpretation of the divinatory trigrams [Add to Longdo]
病机[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ, / ] interpretation of the cause; onset and process of an illness; pathogenesis [Add to Longdo]
解释执行[jiě shì zhí xíng, ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] interpreted (computer) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
interpretieren(vt) |interpretierte, hat interpretiert| ตีความ, แปล, อธิบาย, ถอดความกลอนหรือบทประพันธ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interpretation {f}interpretation [Add to Longdo]
Interpreter {m}; Übersetzer {m}; Dolmetscher {m}interpreter [Add to Longdo]
interpretierbarinterpretable [Add to Longdo]
interpretierento interpret [Add to Longdo]
interpretierend {adv}interpretively [Add to Longdo]
interpretierendinterpretive [Add to Longdo]
interpretiertinterpreted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こじつけ[kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
こじつける[kojitsukeru] (v1,vt) to distort; to strain (interpretation); to force (meaning) [Add to Longdo]
インタープリタ;インタープリター[inta-purita ; inta-purita-] (n) {comp} interpreter [Add to Longdo]
インタープリタ型言語[インタープリタかたげんご, inta-purita katagengo] (n) {comp} interpretive language [Add to Longdo]
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] (n) {comp} interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ[intapurita] (n) (1) {comp} interpreter; (2) interpretive program [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] (n) {comp} interpretive language [Add to Longdo]
インタプリティブ[intapuriteibu] (n) interpretive [Add to Longdo]
インタプリト[intapurito] (n) interpret [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[グリフてつづきインタプリタ, gurifu tetsuduki intapurita] (n) {comp} glyph procedure interpreter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
コマンドインタープリタ[こまんどいんたーぷりた, komandointa-purita] command interpretor [Add to Longdo]
メタファイル解釈系[めたファイルかいしゃくけい, meta fairu kaishakukei] metafile interpreter [Add to Longdo]
解釈[かいしゃく, kaishaku] interpretation (vs) [Add to Longdo]
解釈型言語[かいしゃくかたげんご, kaishakukatagengo] interpretive language [Add to Longdo]
解釈済み引数表記[かいしゃくずみひきすうひょうき, kaishakuzumihikisuuhyouki] interpreted parameter literal [Add to Longdo]
解釈実行[かいしゃくじっこう, kaishakujikkou] interpretation (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
解釈[かいしゃく, kaishaku] Interpretation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interpret
   v 1: make sense of; assign a meaning to; "What message do you
      see in this letter?"; "How do you interpret his behavior?"
      [syn: {interpret}, {construe}, {see}]
   2: give an interpretation or explanation to [syn: {rede},
     {interpret}]
   3: give an interpretation or rendition of; "The pianist rendered
     the Beethoven sonata beautifully" [syn: {interpret},
     {render}]
   4: create an image or likeness of; "The painter represented his
     wife as a young girl" [syn: {represent}, {interpret}]
   5: restate (words) from one language into another language; "I
     have to translate when my in-laws from Austria visit the
     U.S."; "Can you interpret the speech of the visiting
     dignitaries?"; "She rendered the French poem into English";
     "He translates for the U.N." [syn: {translate}, {interpret},
     {render}]
   6: make sense of a language; "She understands French"; "Can you
     read Greek?" [syn: {understand}, {read}, {interpret},
     {translate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top