ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interpose

IH2 N T ER0 P OW1 Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interpose-, *interpose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interpose(vi) สอดแทรก, See also: แทรก, คั่นกลาง, Syn. interpose, interfere, Ant. stand aside
interpose in(phrv) ช่วยกั้นขวาง, See also: ช่วยขวาง, Syn. intervene in
interpose between(phrv) สอดแทรกระหว่าง, See also: กั้นขวางระหว่าง, กีดขวางระหว่าง, Syn. intervene between

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interpose(อินเทอโพซ') vt.,vi. สอดแทรก,ก้าวก่าย,กีดกั้น,ขวาง,พูดสอด., See also: interposable adj. interposal n. interposer n. interposingly adv., Syn. intervene

English-Thai: Nontri Dictionary
interpose(vi, vt) สอดแทรก,พูดสอด,ขวาง,ก้าวก่าย,แทรกแซง,กั้นกลาง,ห้ามปราม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interposeJust as the argument got heated he interposed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้อน(v) intervene, See also: interpose, Syn. แทรก, Example: มีปัญหาใหม่ซ้อนขึ้นมา ในขณะที่ปัญหาเก่าก็ยังสะสางไม่เสร็จ
กันท่า(v) interpose, See also: balk another's way or plan, Example: เขากันท่าผมอยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: แสดงกิริยาอาการขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้สะดวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันท่า[kanthā] (v) EN: interpose ; balk another's way/plan ; block another's way/plan ; be an obstructionist  FR: faire de l'obstruction
คั่น[khan] (v) EN: separate ; divide ; interpose ; partition ; intervene  FR: intercaler ; insérer ; séparer
ขัดจังหวะ[khatjangwa] (v) EN: interrupt ; break  FR: s'interposer ; interrompre

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERPOSE IH2 N T ER0 P OW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interpose (v) ˌɪntəpˈouz (i2 n t @ p ou1 z)
interposed (v) ˌɪntəpˈouzd (i2 n t @ p ou1 z d)
interposes (v) ˌɪntəpˈouzɪz (i2 n t @ p ou1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
挟む(P);挾む(P);挿む[はさむ, hasamu] (v5m,vt) to interpose; to hold between; to insert; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interpose
   v 1: be or come between; "An interposing thicket blocked their
      way"
   2: introduce; "God interposed death"
   3: to insert between other elements; "She interjected clever
     remarks" [syn: {interject}, {come in}, {interpose}, {put in},
     {throw in}, {inject}]
   4: get involved, so as to alter or hinder an action, or through
     force or threat of force; "Why did the U.S. not intervene
     earlier in WW II?" [syn: {intervene}, {step in}, {interfere},
     {interpose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top