ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interpol

IH1 N T ER0 P OW2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interpol-, *interpol*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Interpol(n) องค์การตำรวจสากล, See also: องค์การตำรวจระหว่างประเทศ
interpolate(vt) แทรกคำลงในข้อความ, Syn. insert
interpolate(vt) พูดแทรก, See also: พูดสอดขึ้นมา, Syn. interpose, interrupt, interject, Ant. continue, maintain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interpol(อิน'เทอโพล) n. องค์การตำรวจ,สากล,องค์การตำรวจระหว่างประเทศ
interpolate(อินเทอ'พะเลท) vt. แก้ไขข้อความโดยการสอดแทรก,สอดแทรกคำลงในข้อความ,สอดแทรก. vi. ทำการสอดแทรก., See also: interpolater, interpolator n. interpolative adj., Syn. interpose, insert

English-Thai: Nontri Dictionary
interpolate(vt) เพิ่มเติม,สอดแทรก,แก้ไข
interpolation(n) การแก้ไข,สิ่งที่แก้ไข,การสอดแทรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Interpol (International Police)ตำรวจสากล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interpolationการประมาณค่าในช่วง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interpolationการประมาณค่าในช่วง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
interpolationการประมาณค่าในช่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interpolationการประมาณค่าในช่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Interpolationการประมาณค่าในช่วง [TU Subject Heading]
Interpolationวิธีอินเตอร์โพเลชั่น [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำรวจสากล(n) International Police, See also: Interpol, Example: เราได้ประสานงานกับตำรวจสากล เพื่อขอประวัติอาชญากรรมคนร้ายชาวต่างชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตำรวจสากล[tamrūat sākon] (n, exp) EN: International Police ; Interpol

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERPOL IH1 N T ER0 P OW2 L
INTERPOLATE IH2 T ER1 P AH0 L EY2 T
INTERPOLATED IH2 T ER1 P AH0 L EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Interpol (n) ˈɪntəpɒl (i1 n t @ p o l)
interpolate (v) ˈɪntˈɜːʳpəlɛɪt (i1 n t @@1 p @ l ei t)
interpolated (v) ˈɪntˈɜːʳpəlɛɪtɪd (i1 n t @@1 p @ l ei t i d)
interpolates (v) ˈɪntˈɜːʳpəlɛɪts (i1 n t @@1 p @ l ei t s)
interpolating (v) ˈɪntˈɜːʳpəlɛɪtɪŋ (i1 n t @@1 p @ l ei t i ng)
interpolation (n) ˈɪntˌɜːʳpəlˈɛɪʃən (i1 n t @@2 p @ l ei1 sh @ n)
interpolations (n) ˈɪntˌɜːʳpəlˈɛɪʃənz (i1 n t @@2 p @ l ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
插值[chā zhí, ㄔㄚ ㄓˊ, ] interpolation, #54,798 [Add to Longdo]
国际刑警组织[guó jì xíng jǐng zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˇ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Interpol (International Criminal Police Organization) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interpolation {f} [math.]interpolation [Add to Longdo]
interpolierento interpolate [Add to Longdo]
interpolieren; einschaltento intercalate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
インターポール;インターポル[inta-po-ru ; inta-poru] (n) Interpol; International Criminal Police Organization (Organisation) [Add to Longdo]
キュービック補間[キュービックほかん, kyu-bikku hokan] (n) {comp} cubic interpolation [Add to Longdo]
コンシューマーインターポール[konshu-ma-inta-po-ru] (n) Consumer Interpole [Add to Longdo]
スプライン補間[スプラインほかん, supurain hokan] (n) {comp} spline interpolation [Add to Longdo]
データ補間[データほかん, de-ta hokan] (n) {comp} data interpolation [Add to Longdo]
線形補間[せんけいほかん, senkeihokan] (n) {comp} linear interpolation [Add to Longdo]
直線補間[ちょくせんほかん, chokusenhokan] (n) linear interpolation; straight-line interpolation [Add to Longdo]
内挿[ないそう, naisou] (n) interpolation [Add to Longdo]
補間[ほかん, hokan] (n) interpolation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
キュービック補間[キュービックほかん, kyu-bikku hokan] cubic interpolation [Add to Longdo]
データ補間[データほかん, de-ta hokan] data interpolation [Add to Longdo]
線形補間[ぜんけいほかん, zenkeihokan] linear interpolation [Add to Longdo]
補間[ほかん, hokan] interpolation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Interpol
   n 1: an international intelligence agency permitting
      collaboration among intelligence agencies around the world

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 interpol
 
 1. interpol.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top