ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

internationalize

IH2 N T ER0 N AE1 SH AH0 N AH0 L AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -internationalize-, *internationalize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
internationalize(vt) ทำให้เป็นสากล, Syn. globalize

English-Thai: Nontri Dictionary
internationalize(vt) ทำให้เป็นของนานาชาติ,ทำให้เป็นเขตระหว่างชาติ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
internationalizeShould the Suez and Panama Canals be internationalized?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้เป็นสากล[thamhai pen sākon] (v, exp) EN: internationalize  FR: internationaliser

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERNATIONALIZE IH2 N T ER0 N AE1 SH AH0 N AH0 L AY2 Z
INTERNATIONALIZE IH2 N ER0 N AE1 SH AH0 N AA1 L AY2 Z
INTERNATIONALIZE IH2 N ER0 N AE1 SH N AA0 L AY2 Z
INTERNATIONALIZE IH2 N T ER0 N AE1 SH AH0 N AA0 L AY0 Z D
INTERNATIONALIZE IH2 N ER0 N AE1 SH AH0 N AA0 L AY0 Z D
INTERNATIONALIZE IH2 N ER0 N AE1 SH N AA0 L AY0 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
internationalize (v) ˌɪntənˈæʃənəlaɪz (i2 n t @ n a1 sh @ n @ l ai z)
internationalize (v) ˌɪntənˈæʃənəlaɪzd (i2 n t @ n a1 sh @ n @ l ai z d)
internationalize (v) ˌɪntənˈæʃənəlaɪzɪz (i2 n t @ n a1 sh @ n @ l ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跨国化[kuà guó huà, ㄎㄨㄚˋ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] internationalize; globalize, #162,191 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 internationalize
   v 1: put under international control; "internationalize trade of
      certain drugs" [syn: {internationalize},
      {internationalise}]
   2: make international in character; "We internationalized the
     committee" [syn: {internationalize}, {internationalise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top