ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intermittent

IH2 N T ER0 M IH1 T AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intermittent-, *intermittent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intermittent(adj) เป็นพักๆ, See also: เป็นช่วงๆ, ไม่ต่อเนื่อง, Syn. irregular, spasmodic, sporadic, Ant. regular
intermittently(adv) อย่างไม่ต่อเนื่อง, See also: พลอมแพลม, Syn. irregularly, spasmodically, sporadically, Ant. regularly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intermittent(อินเทอมิท'เทินทฺ) adj. เดิน ๆ หยุด ๆ ,เป็นพัก ๆ ,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ,มีลักษณะหมุนเวียน., See also: intermittence, intermittency n.

English-Thai: Nontri Dictionary
intermittent(adj) ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intermittent-เป็น ๆ หาย ๆ, -มีเว้นระยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent claudicationอาการปวดขาเป็นระยะเหตุขาดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent diabetesเบาหวานชนิดเป็น ๆ หาย ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent feverไข้เป็นพัก ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent pulse; pulse, dropped-beatชีพจรตกจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent sterilisation; sterilisation, fractional; sterilization, fractional; sterilization, intermittentการทำไร้เชื้อเป็นช่วง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent sterilization; sterilisation, fractional; sterilisation, intermittent; sterilization, fractionalการทำไร้เชื้อเป็นช่วง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent strabismusตาเหล่เป็นพัก ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent streamธารน้ำไหลไม่ตลอดปี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
intermittent weldรอยเชื่อมเว้นระยะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intermittentสลับ, เป็นระยะ, เป็นๆหายๆ, เป็นระยะๆ [การแพทย์]
Intermittent Claudicationปวดชาน่องเวลาเดินมากๆหรือออกกำลัง, ปวดขาหรือแขนเมื่อออกแรง [การแพทย์]
Intermittent Regimensการใช้ยาแบบเว้นระยะ [การแพทย์]
intermittent streamintermittent stream, ธารน้ำไหลเป็นพักๆ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Intermittent Typeแบบเป็นๆหายๆ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นช่วง(adv) intermittently, See also: periodically, sporadically, occasionally, spasmodically, Syn. เป็นตอน, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ, Example: สัญญาณที่ได้รับมักขาดหายเป็นช่วง ช่วงหนึ่งๆ หายไปเกือบ 10 วินาที, Thai Definition: ระยะหนึ่งๆ เป็นพักๆ ที่ต่อเนื่องกัน
เป็นจังหวะ(adv) intermittently, See also: periodically, Syn. เป็นช่วง, เป็นพักๆ, Example: ด้านส่งต้องหยุดเป็นจังหวะ เพื่อให้ทางด้านรับได้มีโอกาสโต้ตอบ
เป็นช่วงๆ(adv) periodically, See also: intermittently, Syn. เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ, เป็นจังหวะ
เป็นระยะๆ(adv) intermittently, See also: sporadically, spasmodically, fitfully, Syn. เป็นช่วงๆ, Example: พิธีสวดอ้อนวอนของหมอผีดังขึ้นเป็นระยะๆ หน้าลานบ้าน, Thai Definition: เว้นเป็นช่วงๆ สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป
เป็นระยะๆ(adv) at intervals, See also: intermittently, periodically, Example: เสาไฟฟ้าใหม่เอี่ยมปักเป็นระยะๆ, Thai Definition: เว้นช่วงระยะทางเป็นช่วงๆ สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป
เป็นระยะๆ(adv) at intervals, See also: intermittently, periodically, Example: เสาไฟฟ้าใหม่เอี่ยมปักเป็นระยะๆ, Thai Definition: เว้นช่วงระยะทางเป็นช่วงๆ สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป
เป็นระยะๆ(adv) intermittently, See also: sporadically, spasmodically, fitfully, Syn. เป็นช่วงๆ, Example: พิธีสวดอ้อนวอนของหมอผีดังขึ้นเป็นระยะๆ หน้าลานบ้าน, Thai Definition: เว้นเป็นช่วงๆ สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สม่ำเสมอ[mai samamsamoē] (adv) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly  FR: irrégulièrement ; par intermittence
เป็นช่วง ๆ[pen chūang-chūang] (adv) EN: periodically; intermittently  FR: par intermittence ; périodiquement
เป็นจังหวะ[pen jangwa] (adv) EN: intermittently ; periodically
เป็นพัก ๆ[pen phak-phak] (adj) FR: intermittent ; discontinu
วาบแวบ[wāp waēp] (adv) EN: intermittently

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERMITTENT IH2 N T ER0 M IH1 T AH0 N T
INTERMITTENTLY IH2 N T ER0 M IH1 T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intermittent (j) ˌɪntəmˈɪtnt (i2 n t @ m i1 t n t)
intermittently (a) ˌɪntəmˈɪtntliː (i2 n t @ m i1 t n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断断续续[duàn duàn xù xù, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄒㄩˋ ㄒㄩˋ, / ] intermittent; off and on; discontinuous; stop-go; stammering; disjointed; inarticulate, #22,212 [Add to Longdo]
断续[duàn xù, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄩˋ, / ] intermittent, #48,860 [Add to Longdo]
忽隐忽现[hū yǐn hū xiàn, ㄏㄨ ㄧㄣˇ ㄏㄨ ㄒㄧㄢˋ, / ] intermittent; now you see it, now you don't [Add to Longdo]
隐显目标[yǐn xiǎn mù biāo, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄢˇ ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ, / ] intermittent target [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussetzbetrieb {m}intermittent service [Add to Longdo]
Blinkfeuer {n}intermittent light [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらちら(P);チラチラ[chirachira (P); chirachira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P) [Add to Longdo]
ポツリポツリ;ぽつりぽつり[potsuripotsuri ; potsuripotsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) intermittently; bit by bit; little by little; by ones and twos; (2) (on-mim) in drops (e.g. of rain) [Add to Longdo]
間を置いて[あいだをおいて;まをおいて, aidawooite ; mawooite] (exp) intermittently; at intervals (of); after a pause [Add to Longdo]
間欠;間歇[かんけつ, kanketsu] (adj-na,n) intermittence; intermittent [Add to Longdo]
間欠的;間歇的[かんけつてき, kanketsuteki] (adj-na) intermittent [Add to Longdo]
間欠熱;間歇熱;間けつ熱[かんけつねつ, kanketsunetsu] (n) an intermittent fever [Add to Longdo]
結滞[けったい, kettai] (n,vs) arrhythmia; intermittent pulse [Add to Longdo]
五月雨式[さみだれしき, samidareshiki] (n) intermittent (off and on) manner; dragging on and on [Add to Longdo]
陣々;陣陣[じんじん, jinjin] (n) (1) each encampment; (adj-t,adv-to) (2) strong (wind); fierce; (3) intermittent [Add to Longdo]
断続[だんぞく, danzoku] (n,vs) intermittent; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
間欠的に[かんけつてきに, kanketsutekini] intermittently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  intermittent
      adj 1: stopping and starting at irregular intervals;
             "intermittent rain showers"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top