ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interlace

IH2 N T ER0 L EY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interlace-, *interlace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interlace(vt) ไขว้กัน, See also: สานกัน, Syn. intertwine, interweave, weave
interlace(vi) ไขว้กัน, See also: สานกัน, Syn. intertwine, interweave, weave
interlace with(phrv) ไขว้กับ, See also: ทับกับ, พันกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noninterlaced(จอภาพ) ชั้นดี <ความหมาย>ใช้บอกคุณภาพของจอภาพ ที่แสดงว่า ภาพบนจอนิ่ง ไม่เต้น ซึ่งเป็นผลดีกับสายตามาก หากจะซื้อคอมพิวเตอร์ หรือจอภาพใหม่ ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย เพราะจะช่วยป้องกันมิให้ตาเสียได้

English-Thai: Nontri Dictionary
interlace(vi) ขัดกัน,ไขว้กัน,ทับกัน,ร้อยเข้ากัน,โยงกัน,พัวพัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interlaceสอดประสาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interlaced rhyme; crossed rhymeสัมผัสกลางบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interlaceสอดประสาน [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Put your hands on your head and interlace your fingers.เอามือไว้บนหัว Ring Around the Rosie (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จักสาน(v) weave, See also: interlace, Example: แม่บ้านในหมู่บ้านนี้จักสานตะกร้าเป็นอาชีพเสริมสำหรับครอบครัว, Thai Definition: เอาคมมีดผ่าไม้ไผ่หรือหวายให้แตกจากกันเป็นเส้นบางๆ แล้วนำมาขัดกันให้เป็นผืน หรือทำขึ้นเป็นวัตถุมีรูปร่างต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จักสาน[jaksān] (v) EN: do basketry ; weave ; interlace  FR: confectionner des objets de vannerie
สาน[sān] (v) EN: weave ; entwine ; intertwine ; interlace ; plait  FR: entrelacer ; tresser

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERLACE IH2 N T ER0 L EY1 S
INTERLACED IH2 N T ER0 L EY1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interlace (v) ˌɪntəlˈɛɪs (i2 n t @ l ei1 s)
interlaced (v) ˌɪntəlˈɛɪst (i2 n t @ l ei1 s t)
interlaces (v) ˌɪntəlˈɛɪsɪz (i2 n t @ l ei1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隔行扫描[gé háng sǎo miáo, ㄍㄜˊ ㄏㄤˊ ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, / ] interlaced scanning [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターレース[inta-re-su] (n) {comp} interlace [Add to Longdo]
インターレースGIF[インターレースギッフ;インターレースジッフ, inta-re-sugiffu ; inta-re-sujiffu] (n) {comp} interlaced GIF [Add to Longdo]
インタレース[intare-su] (n) {comp} interlace [Add to Longdo]
ノンインターレース[non'inta-re-su] (n) {comp} non-interlaced [Add to Longdo]
ノンインタレース[non'intare-su] (n) {comp} non-interlace [Add to Longdo]
交わす(P);交す(io)[かわす, kawasu] (v5s,vt) (1) to exchange (messages, greetings, arguments, etc.); (2) to intersect; to cross; to interlace; (suf,v5s) (3) (after the -masu stem of a verb) ... with one another; ... to each other; (P) [Add to Longdo]
組み合わさる[くみあわさる, kumiawasaru] (v5r,vi) (See 組み合わせる) to interlace; to fit together; to combine; to mingle [Add to Longdo]
飛び越し走査[とびこしそうさ, tobikoshisousa] (n) {comp} interlace [Add to Longdo]
飛越し走査[とびこしそうさ, tobikoshisousa] (n) {comp} interlace [Add to Longdo]
編み戸[あみど, amido] (n) door made of interlaced reeds, bamboo, etc. [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタレース[いんたれーす, intare-su] interlace [Add to Longdo]
ノンインタレース[のん'いんたれーす, non ' intare-su] non-interlace [Add to Longdo]
飛越し走査[とびこしそうさ, tobikoshisousa] interlace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interlace
   v 1: spin,wind, or twist together; "intertwine the ribbons";
      "Twine the threads into a rope"; "intertwined hearts" [syn:
      {intertwine}, {twine}, {entwine}, {enlace}, {interlace},
      {lace}] [ant: {untwine}]
   2: hold in a locking position; "He locked his hands around her
     neck" [syn: {lock}, {interlock}, {interlace}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top