ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interject

IH2 N T ER0 JH EH1 K T   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interject-, *interject*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interject[VT] อุทาน, See also: พูดแทรก, พูดสอดขึ้นมา, Syn. interpose
interject[VI] อุทาน, See also: พูดแทรก, พูดสอดขึ้นมา, Syn. interpose
interjection[N] การพูดสอดขึ้นมา
interjection[N] คำอุทาน, See also: เสียงอุทาน, Syn. exclamation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interject(อินเทอเจคท'ฺ) vt. พูดสอดขึ้น,สอดเข้า., See also: interjector n., Syn. interrupt

English-Thai: Nontri Dictionary
interjection(n) การอุทาน,คำอุทาน,การพูดสอด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interject'Ah' is an interjection.
interjectIn English there are eight main parts of speech: noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and finally interjection.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทาน[V] exclaim, See also: interject, ejaculate, Example: เด็กสาวอุทานอย่างตกใจ จนกระทะหลุดจากมือลงไปกลิ้งอยู่กับพื้น, Thai definition: ี่เปล่งเสียงออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ เป็นต้น
คำอุทาน[N] interjection, Example: คำอุทานของเขาทำให้ฉันหวนคิดถึงตัวเองขึ้นทันที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องหมายอัศเจรีย์ [n. exp.] (khreūangmāi atsajērī) EN: « ! » ; exclamation mark ; interjection point   FR: « ! »; point d'exclamation [m]
อุทาน[n.] (uthān) EN: exclamation ; interjection   FR: interjection [f] ; exclamation [f]
อุทาน[v.] (uthān) EN: exclaim ; interject   FR: s'exclamer

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERJECT    IH2 N T ER0 JH EH1 K T
INTERJECTS    IH2 N T ER0 JH EH1 K T S
INTERJECTED    IH2 N T ER0 JH EH1 K T IH0 D
INTERJECTION    IH2 N T ER0 JH EH1 K SH AH0 N
INTERJECTIONS    IH2 N T ER0 JH EH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interject    (v) ˌɪntəʤˈɛkt (i2 n t @ jh e1 k t)
interjects    (v) ˌɪntəʤˈɛkts (i2 n t @ jh e1 k t s)
interjected    (v) ˌɪntəʤˈɛktɪd (i2 n t @ jh e1 k t i d)
interjecting    (v) ˌɪntəʤˈɛktɪŋ (i2 n t @ jh e1 k t i ng)
interjection    (n) ˌɪntəʤˈɛkʃən (i2 n t @ jh e1 k sh @ n)
interjections    (n) ˌɪntəʤˈɛkʃənz (i2 n t @ jh e1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[en, ㄣ˙, ] interjection indicating approval, appreciation or agreement, #2,655 [Add to Longdo]
哎呀[āi yā, ㄞ ㄧㄚ, ] interjection of wonder, shock or admiration, #5,359 [Add to Longdo]
[yī, , ] interjection, #98,302 [Add to Longdo]
叹词[tàn cí, ㄊㄢˋ ㄘˊ, / ] interjection; exclamation, #100,303 [Add to Longdo]
感叹词[gǎn tàn cí, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄘˊ, / ] interjection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
こら[, kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey! [Add to Longdo]
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) [Add to Longdo]
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
感嘆詞;感歎詞(oK)[かんたんし, kantanshi] (n) {ling} interjection [Add to Longdo]
感動詞[かんどうし, kandoushi] (n) {ling} interjection [Add to Longdo]
間投[かんとう, kantou] (n) (abbr) (See 間投詞) interjection [Add to Longdo]
間投詞[かんとうし, kantoushi] (n) {ling} interjection [Add to Longdo]
間投助詞[かんとうじょし, kantoujoshi] (n) interjectory particle (e.g. "yo") [Add to Longdo]
己(P);己れ[おのれ, onore] (pn,adj-no) (1) (arch) oneself (itself, etc.); (2) (hum) I (or me); (3) (derog) you; (adv) (4) by oneself (itself, etc.); (int) (5) interjection expressing anger or chagrin; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interject
   v 1: to insert between other elements; "She interjected clever
      remarks" [syn: {interject}, {come in}, {interpose}, {put
      in}, {throw in}, {inject}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top