ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interim

IH1 N T ER0 AH0 M   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interim-, *interim*
Possible hiragana form: いんてりん
English-Thai: Longdo Dictionary
interim[N] ช่วงระหว่างเวลา, See also: ช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interim[N] ช่วงระหว่างเวลา, See also: ช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์สองเหตุการณ์, Syn. interval, meantime
interim[ADJ] ชั่วคราว, See also: ชั่วคราว, กลางคัน, Syn. provisional, temporary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interim(อิน'เทอริม) n. ช่วงเวลาหยุดพัก,ระหว่างเวลา. adj. ระหว่างเวลา,ชั่วคราว,กลางคัน
ad interim(แอดอิน' เทอริม) ในระหว่างนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
interim(n) เวลาหยุดพัก,ระหว่างเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interimระหว่างกาล, ชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interim (L.)ระหว่างกาล, ชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interim bonusเงินปันผลระหว่างกาล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interim denture; provisional dentureฟันปลอมเฉพาะกาล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
interim dividendเงินปันผลระหว่างกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interim orderคำสั่งชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interim orderคำสั่งชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interim paymentการชำระเงินระหว่างกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interim relief; interlocutory reliefวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interim storageการเก็บรักษาเฉพาะกาล, การเก็บรักษาเชื้อเพลิงใช้แล้วหรือกากกัมมันตรังสีในสถานที่เก็บชั่วคราวก่อนที่จะนำไปดำเนินการหรือเก็บรักษาในสถานที่เก็บถาวรต่อไป
(ดู storage, waste และ disposal, waste ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Interim dividendเงินปันผลระหว่างกาล [การบัญชี]
Interim financial statementงบการเงินระหว่างกาล [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interim (adj) ฉบับกลาง (interim report = รายงานฉบับกลาง)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have an interim, sir.เรามีระหว่างกาลครับ The Russia House (1990)
Get rid of dictatorial government and establish an interim government!กำจัดรัฐบาลเผด็จการ, ตั้งรัฐบาลชั่วคราว! Episode #1.7 (2008)
He went to the Interim branch and rented a car.เค้าไปที่สาขาชั่วคราวแล้วก็กลับไปที่รถ Taken (2008)
THIS IS THE PART I'M ACTUALLY GOOD AT. WHATEVER HE DID IN THE INTERIM REMAINS A MYSTERY,คุณบอเรนซื้อน้ำมันจำนวนมากเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว House on Fire (2009)
But now I'm the, uh, interim head of bass industries,แม้แต่ตแนนี้ อือ ดูเหมือนมันเป็นธุระของฉันซะแล้ว You've Got Yale! (2009)
- Oh. I'm interim director, but I expect the position will become permanent.ฉันเป็นผู้ดูแลชั่วคราว แต่คาดว่าเดี๋ยวคงมีการแต่งตั้งถาวร Pilot (2009)
Obviously the creature transformed in the interim.ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าเจ้าตัวนั่นกลายร่างมา Johari Window (2010)
I'll be acting as interim mayor until the elections,ฉันต้องรักษาการแทนนายกเทศมนตรี จนกว่าจะถึงเลือกตั้ง Brave New World (2010)
In the interim, I'll be taking over.ระหว่างนั้นฉันจะทำงานนี้แทน Sexy (2011)
And appointed interim c.E.O. Of that division.และได้รับแต่งตั้งให้เป็น ซีอีโอ ชั่วคราว ของแผนก The Hot Potato Job (2011)
To put his name in for interim chiefใส่ชื่อเขา ลงที่ป้ายหลุมของหัวหน้ามั้ย A Tale of Two Audreys (2011)
Appoint you interim chief.แต่งตั้งคุณรักษาการแทน A Tale of Two Audreys (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทเฉพาะกาล[n. exp.] (bot chaphǿkān) EN: temporary provisions ; interim arrangement   
เงินปันผลระหว่างกาล[n. exp.] (ngoenpanphon rawāng kān) EN: interim dividend   
ผู้รักษาการ[n.] (phūraksākān) FR: remplaçant [m] ; intérimaire [m, f]
รายงานระหว่างกาล[n. exp.] (rāi-ngān rawāngkān) EN: interim report   
รักษาการ[v. exp.] (raksākān) EN: act for ; act temporarily in place of ; be on duty ; act on behalf of ; be in charge   FR: agir par intérim ; suppléer ; remplacer dans ses fonctions
รัฐบาลรักษาการ[n. exp.] (ratthabān raksākān) EN: caretaker government ; interim government   FR: gouvernement intérimaire [m] ; gouvernement de transition [m] ; gouvernement qui expédie les affaires courantes [m]
ระหว่างกาล[adj.] (rawāngkān) EN: interim   
อุปทูตชั่วคราว[n. exp.] (uppathūt chūakhrāo) EN: charge d'affaires ad interim   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERIM    IH1 N T ER0 AH0 M
INTERIM    IH1 N T R AH0 M
INTERIM    IH1 N ER0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interim    (n) ˈɪntərɪm (i1 n t @ r i m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
临时的本地管理接口[lín shí de běn dì guǎn lǐ jiē kǒu, ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ ㄉㄜ˙ ㄅㄣˇ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, / ] Interim Local Management Interface; ILMI [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlagsdividende {f}; Zwischendividende {f}interim dividend [Add to Longdo]
Interimsregierung {f}provisional government [Add to Longdo]
Zwischenkredit {m}interim credit [Add to Longdo]
Zwischenbericht {m}interim report [Add to Longdo]
Zwischenbilanz {f}interim financial statement [Add to Longdo]
Zwischenbilanz {f} | Zwischenbilanzen {pl} | Zwischenbilanz zieheninterim balance; interim result | interim results | to draw up an interim balance [Add to Longdo]
Zwischenergebnis {n} | Zwischenergebnisse {pl}interim result; provisional result | interim results; provisional results [Add to Longdo]
Zwischenfinanzierung {f} [fin.]interim finance; bridging finance [Add to Longdo]
Zwischenlösung {f}interim solution [Add to Longdo]
Zwischenurteil {n}interim judgement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮(P);仮り(io)[かり, kari] (n,adj-no) (1) temporary; provisional; interim; (2) fictitious; assumed (name); alias; (P) [Add to Longdo]
仮株券[かりかぶけん, karikabuken] (n) scrip; interim certificate [Add to Longdo]
継続審査[けいぞくしんさ, keizokushinsa] (n) carrying over a bill from one Diet session to the next, being deliberated by a committee in the interim [Add to Longdo]
暫定政府[ざんていせいふ, zanteiseifu] (n) interim government [Add to Longdo]
中間[ちゅうかん, chuukan] (n-adv,n) middle; midway; interim; (P) [Add to Longdo]
中間とりまとめ[ちゅうかんとりまとめ, chuukantorimatome] (n) interim guidelines [Add to Longdo]
中間選挙[ちゅうかんせんきょ, chuukansenkyo] (n) by-election; interim election [Add to Longdo]
中間内閣[ちゅうかんないかく, chuukannaikaku] (n) interim cabinet [Add to Longdo]
中間配当額[ちゅうかんはいとうがく, chuukanhaitougaku] (n) interim dividends [Add to Longdo]
中間報告[ちゅうかんほうこく, chuukanhoukoku] (n) interim report [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interim
   adj 1: serving during an intermediate interval of time; "an
       interim agreement"
   n 1: the time between one event, process, or period and another;
      "meanwhile the socialists are running the government" [syn:
      {interim}, {meantime}, {meanwhile}, {lag}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top