ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interface

IH1 N T ER0 F EY2 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interface-, *interface*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interface(n) พื้นที่ร่วมของสองสิ่ง, See also: อินเตอร์เฟส, จุดที่สองสิ่งสัมผัสกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interfaceตัวประสานหมายถึง การเชื่อมต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์ ที่ถ่ายโอนข้อมูลจากกันและกันได้ แต่มักนำมาใช้ในความหมายของ user interface ที่แปลว่า การติดต่อประสานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ เช่น แป้นพิมพ์, จอภาพ ต่างก็เป็นตัวประสานกับผู้ใช้ทั้งสิ้น
graphical user interfaceการใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ใช้ตัวย่อว่า GUI (อ่านว่ากุย) เป็นวิธีการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางภาพ เช่น ใช้เมาส์กดเลือกสัญรูป (icon) แทนการพิมพ์คำสั่งดังแต่ก่อน หรือการเลือกคำสั่งตามรายการเลือกที่เรียกว่า ระบบเมนู
user interfaceส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ฯ ที่ทำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับตัวเครื่องในระบบfvl ก็มีสัญลักษณ์ > (prompt) ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถ้าเป็นระบบวินโดว์ ก็หมายถึง สัญรูป (icon) ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ ก็หมายถึง จอภาพ และเมาส์ (mouse)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interface๑. ต่อประสาน๒. ส่วนต่อประสาน, ตัวต่อประสาน๓. โปรแกรมต่อประสาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interfaceระหว่างหน้า, ระหว่างผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interfaceหน้าสัมผัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
interface๑. ต่อประสาน๒. ส่วนต่อประสาน, ตัวต่อประสาน๓. โปรแกรมต่อประสาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interface๑. ต่อประสาน๒. ส่วนต่อประสาน, ตัวต่อประสาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interface cardแผ่นวงจรต่อประสาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interface cardแผ่นวงจรต่อประสาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interfaceส่วนต่อประสาน [คอมพิวเตอร์]
Interfaceชั้นแยกของเนื้อเยื่อ, ผิวประจัน, บริเวณผิวอณู [การแพทย์]
Interface Impedanceอิมปิแดนซ์ของผิวหน้าระหว่างร่างกายกับอีเล็คโตรด [การแพทย์]
Interface, Aqueous-Airรอยต่อระหว่างน้ำและอากาศ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERFACE IH1 N T ER0 F EY2 S
INTERFACE IH1 N ER0 F EY2 S
INTERFACES IH1 N T ER0 F EY2 S IH0 Z
INTERFACES IH1 N ER0 F EY2 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interface (n) ˈɪntəfɛɪs (i1 n t @ f ei s)
interfaces (n) ˈɪntəfɛɪsɪz (i1 n t @ f ei s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接口[jiē kǒu, ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, ] interface; port; connector, #3,230 [Add to Longdo]
界面[jiè miàn, ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, ] interface, #7,085 [Add to Longdo]
端口[duān kǒu, ㄉㄨㄢ ㄎㄡˇ, ] interface; port, #13,916 [Add to Longdo]
介面[jiè miàn, ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, ] interface [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interface {n}interface [Add to Longdo]
Parallelschnittstelle {f}; Interface parallel {n}interface (parallel) [Add to Longdo]
Schnittstelle {f}; Nahtstelle {f}; Verbindung {f} | Schnittstellen {pl} | Schnittstelle für parallel arbeitenden Drucker [comp.]interface | interfaces | Centronics interface [Add to Longdo]
Schnittstellenanforderung {f} | primäre Schnittstellenanforderungeninterface requirement | primary interface requirements [Add to Longdo]
Schnittstellenanpassungseinrichtung {f}interface adapter [Add to Longdo]
Schnittstellenbeschreibung {f}interface description [Add to Longdo]
Schnittstellenmodul {n}interface module; sub module [Add to Longdo]
Schnittstellensteckverbinder {m} | vielpoliger Schnittstellensteckverbinder | geschirmter Schnittstellensteckverbinderinterface connector | multiway interface connector | shielded interface connector [Add to Longdo]
Seriellschnittstelle {f}; Interface seriell {n}interface (serial) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
GUI[ジーユーアイ, ji-yu-ai] (n) graphical user interface; GUI; (P) [Add to Longdo]
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
アイコニックインタフェース[aikonikkuintafe-su] (n) {comp} iconic interface [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[atacchimentoyunittointafe-su] (n) {comp} attachment unit interface; AUI [Add to Longdo]
アプリケーションインターフェース[apurike-shon'inta-fe-su] (n) {comp} application interface [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[apurike-shonpuroguraminguintafe-su] (n) {comp} application programming interface; API [Add to Longdo]
インターフェース;インターフェイス;インタフェース;インタフェイス;インタフェス[inta-fe-su ; inta-feisu ; intafe-su ; intafeisu ; intafesu] (n) {comp} interface [Add to Longdo]
インターフェースアダプタ[inta-fe-suadaputa] (n) {comp} interface adapter [Add to Longdo]
インターフェースビルダ[inta-fe-subiruda] (n) {comp} interface builder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
インタフェース[いんたふぇーす, intafe-su] interface [Add to Longdo]
インタフェースアドレス[いんたふぇーすあどれす, intafe-suadoresu] interface address [Add to Longdo]
インタフェースカード[いんたふぇーすかーど, intafe-suka-do] interface card [Add to Longdo]
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module [Add to Longdo]
インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] interface type [Add to Longdo]
インフレアドインタフェース[いんふれあどいんたふぇーす, infureadointafe-su] infrared interface [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interface
   n 1: (chemistry) a surface forming a common boundary between two
      things (two objects or liquids or chemical phases)
   2: (computer science) a program that controls a display for the
     user (usually on a computer monitor) and that allows the user
     to interact with the system [syn: {interface}, {user
     interface}]
   3: the overlap where two theories or phenomena affect each other
     or have links with each other; "the interface between
     chemistry and biology"
   4: (computer science) computer circuit consisting of the
     hardware and associated circuitry that links one device with
     another (especially a computer and a hard disk drive or other
     peripherals) [syn: {interface}, {port}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top