ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interesting

IH1 N T R AH0 S T IH0 NG   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interesting-, *interesting*, interest
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interesting[ADJ] น่าสนใจ, See also: น่าดึงดูดใจ, Syn. appealing, attractive, intriguing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interestingadj. น่าสนใจ,น่าเอาใจใส่,น่าทึ่ง., See also: interestingness n., Syn. attractive
uninteresting(อันอิน'เทอเรสทิง) adj. ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ., See also: uninterestingly adv., Syn. boring

English-Thai: Nontri Dictionary
interesting(adj) น่าสนใจ,น่าทึ่ง,น่าเอาใจใส่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An interesting case: amnesia.รายนี้น่าสน: ความจำเสื่อม The Great Dictator (1940)
You can't, they're all dead. That's why I'm building a new one. - Very interesting!นั้นสิ พวกมันตายหมด เป็นเหตุผลที่ผมสร้างมันอีกที่ The Great Dictator (1940)
- I don't know. It was pretty interesting.- ผมไม่ทราบ มันเป็นที่น่าสนใจสวย 12 Angry Men (1957)
It's interesting that he'd find a knife exactly like the boy's.มันน่าสนใจที่ว่าเขาจะพบมีดเหมือนเด็กผู้ชาย 12 Angry Men (1957)
- What's interesting about it? Interesting!- สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับมันได้หรือไม่ ที่น่าสนใจ! 12 Angry Men (1957)
- I just thought it was interesting.- ฉันคิดว่ามันเป็นที่น่าสนใจ 12 Angry Men (1957)
Observing, with equal passion and apathy, Guido and Vaccari masturbating the two bodies which belong to us inspires a number of interesting reflectionsการเฝ้าสังเกต, กับเท่ากับการไร้อารมณ์ passion and , Guido และ Vaccari ... ... masturbating สอง body which เป็นของเรา... ...ดลใจ interesting reflections จำนวนมากมาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
That's very interesting. I didn't know that one. Try again.ฉันไม่ทราบว่าหนึ่ง ลองอีก ครั้ง. 2010: The Year We Make Contact (1984)
How interesting.วิธีที่น่าสนใจ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Captain Blumburtt was just telling me something of the interesting history of the palace-- the importance it played in the mutiny.กัปตัน Blumburtt ก็แค่บอกฉัน บางสิ่งบางอย่างของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของ palace-- ความสำคัญมันเล่นในกบฏ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Yes, well, you know, I think there are other events-- before the mutiny, going back a century, back to the time of Clive-- that are more interesting.ใช่, ดี, คุณรู้ว่าผมคิดว่ามี events- - อื่น ๆ ก่อนที่กบฏจะกลับศตวรรษ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Interesting, one more thing for my enjoyment.น่าสนใจ ชักจะสนุกขึ้นแล้วสิ Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interestingA good biography is interesting and instructive.
interestingAll the stories are interesting.
interestingAll you have to do in writing is to keep it clear and interesting.
interestingAmerican politics are interesting to watch, especially during a presidential election.
interestingAmong interesting games, Mahjong is the most interesting.
interestingAnother interesting source of energy is the heat that can be recovered from radioactive waste material.
interestingAny book will do as long as it is interesting.
interestingAny book will do, so long as it is interesting.
interestingAre you reading an interesting book?
interestingAs to onomatopoetic expressions, we find interesting examples in Hopi.
interestingBabies are interesting to watch.
interestingBaseball is an interesting sport.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่ารู้[ADJ] interesting, See also: concerned, Syn. น่าสนใจ, Ant. น่าเบื่อ, Example: เจ้าของรายการมีหน้าที่สรรหาเรื่องน่ารู้สำหรับให้เด็กๆ เรียนรู้
น่าสนใจ[ADJ] interesting, Syn. น่ารู้, น่าศึกษา, น่าดึงดูด, Ant. น่าเบื่อ, น่าระอา, เซ็ง, Example: ภาพยนต์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเด็กยุคใหม่
จุดสนใจ[N] attention, See also: interesting point, interesting remark, Example: อเมริกาทุ่มเทจุดสนใจมาให้เมืองไทยด้วยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและเทคนิคต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟังดูน่าสนใจ[v. exp.] (fangdū nāsonjai) EN: it sounds interesting   FR: ça semble intéressant
จำเจ[adj.] (jamjē) EN: monotonous ; tedious ; repetitious and uninteresting   FR: monotone ; lassant ; répétitif
จืดตา[v.] (jeūttā) EN: be unattractive ; be uninteresting ; be dull   
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune   FR: insipide
ไม่มีชีวิต[n. exp.] (mai mī chīwit) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame   FR: être sans âme ; être insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīwitchiwā) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune   
มีอะไรที่น่าสนใจ[xp] (mī arai thī nāsonjai) EN: what's interesting ?   FR: qui a-t-il d'intéressant ?
น่ารู้[adj.] (nārū) EN: interesting   FR: intéressant
น่าสนใจ[v.] (nāsonjai) EN: be interesting ; be remarkable ; be concerned   FR: être intéressant ; s' intéresser ; se sentir concerné
น่าสนใจ[adj.] (nāsonjai) EN: interesting   FR: intéressant ; digne d'intérêt

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERESTING    IH1 N T R AH0 S T IH0 NG
INTERESTING    IH1 N T ER0 AH0 S T IH0 NG
INTERESTINGLY    IH1 N T ER0 EH2 S T IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interesting    (v) ˈɪntrəstɪŋ (i1 n t r @ s t i ng)
interestingly    (a) ˈɪntrəstɪŋliː (i1 n t r @ s t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有趣[yǒu qù, ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ, ] interesting; fascinating; amusing, #4,432 [Add to Longdo]
有意思[yǒu yì si, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄙ˙, ] interesting; meaningful; enjoyable; fun, #4,970 [Add to Longdo]
[qù, ㄑㄩˋ, ] interesting; to interest, #10,231 [Add to Longdo]
好玩儿[hǎo wán er, ㄏㄠˇ ㄨㄢˊ ㄦ˙, / ] interesting; delightful; amusing, #34,720 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
interessant {adj} | interessanter | am interessantesteninteresting | more interesting | most interesting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おもしい[, omoshii] (adj-i) (See 面白い) interesting (Kanazawa dialect); amusing [Add to Longdo]
しがない[, shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial [Add to Longdo]
そそられる[, sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]
マジ受ける[マジうける;マジウケる, maji ukeru ; majiuke ru] (v1) (sl) to be amused; to find something interesting [Add to Longdo]
縁は異なもの味なもの[えんはいなものあじなもの, enhainamonoajinamono] (exp) (See 縁は異なもの) inscrutable and interesting are the ways people are brought together [Add to Longdo]
佳境[かきょう, kakyou] (n) climax (story); best part; most interesting part; (P) [Add to Longdo]
佳賓[かひん, kahin] (n) good guest; interesting guest [Add to Longdo]
花も実も有る;花も実もある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp,v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  interesting
      adj 1: arousing or holding the attention [ant: {uninteresting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top