ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interest

IH1 N T AH0 R EH2 S T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interest-, *interest*
English-Thai: Longdo Dictionary
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interest(n) ความดึงดูง
interest(n) ความสนใจ, See also: ความเอาใจใส่, ความอยากรู้อยากเห็น, Syn. attention, concern, curiousity
interest(vt) ทำให้เกี่ยวข้อง, See also: ทำให้เข้ามามีส่วนร่วม
interest(vt) ทำให้สนใจ, Syn. attract, intrigue, Ant. bore
interest(n) ผลประโยชน์, See also: ดอกเบี้ย
interested(adj) ซึ่งสนใจ, See also: ซึ่งอยากรู้, ซึ่งเอาใจใส่, Syn. concerned, curious
interest in(phrv) ทำให้สนใจใน, See also: ทำให้ดึงดูดใจเกี่ยวกับ
interesting(adj) น่าสนใจ, See also: น่าดึงดูดใจ, Syn. appealing, attractive, intriguing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interest(อิน'เทอริสทฺ) n. ความสนใจ,เรื่องที่น่าสนใจ,บุคคลที่น่าสนใจ,ผลประโยชน์,สิทธิตามกฎหมาย,ลักษณะสำคัญ,ดอกเบี้ย,อาชีพ. vt. กระตุ้นความสนใจ,เกี่ยวข้อง,นำเข้ามาร่วม, Syn. share, profit, attraction, attract, arouse
interestingadj. น่าสนใจ,น่าเอาใจใส่,น่าทึ่ง., See also: interestingness n., Syn. attractive
compound interestn. กระดูกหักที่เห็นกระดูกโผล่ออก., Syn. open fracture
conflict of interestn. การขัดผลประโยชน์
disinterestedadj. ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว,ไม่สนใจ,เมินเฉย, Syn. impartial, indifferent
self-interest(เซลฟฺอิน'เทอริสทฺ) n. ผลประโยชน์ของตัวเอง,ประโยชน์ส่วน บุคคล,ความเห็นแก่ตัว., See also: self-interested adj. self-interestedness n.
simple interestn. ดอกเบี้ยเชิงเดียว
uninterested(อันอิน'เทอเรสทิด) adj. ไม่สนใจ,เมินเฉย,เบื่อหน่าย,ไม่มีความสนใจ
uninteresting(อันอิน'เทอเรสทิง) adj. ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ., See also: uninterestingly adv., Syn. boring

English-Thai: Nontri Dictionary
interest(n) ความสนใจ,ดอกเบี้ย,ผลประโยชน์,ความเอาใจใส่,ส่วนได้ส่วนเสีย
interest(vt) ทำให้สนใจ,ทำให้ทึ่ง,กระตุ้น(ความสนใจ)
interesting(adj) น่าสนใจ,น่าทึ่ง,น่าเอาใจใส่
disinterested(adj) ไม่สนใจ,ไม่นำพา,เมินเฉย,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่แยแส,ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี
SELF-self-interest(n) ความเห็นแก่ตัว,ประโยชน์ส่วนตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interestดอกเบี้ย, ผลประโยชน์, ส่วนได้เสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interestดอกเบี้ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interest adjudicationการปรับผลประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interest aggregation; interests, aggregation ofการรวมผลประโยชน์ (ให้เป็นกลุ่มก้อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interest articulationการแสดงผลประโยชน์ให้ชัดแจ้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interest clauseข้อกำหนดดอกเบี้ย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interest groupกลุ่มผลประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interest or no interestการมีหรือไม่มีส่วนได้เสีย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interest profitกำไรจากดอกเบี้ย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interest, conflict ofผลประโยชน์ขัดกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interestดอกเบี้ย [TU Subject Heading]
Interestดอกเบี้ย [การบัญชี]
Interestความสนใจ [การแพทย์]
Interest (Islamic law)ดอกเบี้ย (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Interest rate futuresตราสารอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า [การบัญชี]
Interest rate riskความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย, Example: ความเสี่ยงจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งมีผลให้ราคาตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนด้วย [ตลาดทุน]
Interest ratesอัตราดอกเบี้ย [TU Subject Heading]
Interest Stageระยะสนใจ [การแพทย์]
Interest, Convergence ofเหความสนใจ [การแพทย์]
Interest, Externalization ofการหักเหความสนใจไปสู่ภายนอก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interest(n, vi, vt)
interest(n) ส่วนได้เสีย
interested person(n) ผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interestA bank lends us money at interest.
interestAccrued interest will be paid into your account.
interestA good biography is interesting and instructive.
interestA good many people have an interest in things American.
interestAll are interested in Japan.
interestAll of us have some interest in history. In a sense, we are all historians.
interestAll of us have us interest in history. In a sense, we are all historians.
interestAll the stories are interesting.
interestAll you have to do in writing is to keep it clear and interesting.
interestAlthough they are twins, they have few interests in common.
interestAmerican politics are interesting to watch, especially during a presidential election.
interestAmong interesting games, Mahjong is the most interesting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตราดอกเบี้ย(n) interest rate, Syn. อัตราค่าดอกเบี้ย, Example: อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ฝากทั่วไปและนิติบุคคลจะปรับตัวลดลงอีกครั้ง, Thai Definition: อัตราตายตัวของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายสำหรับเงินที่กู้มาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
อย่างเอาใจใส่(adv) attentively, See also: interestedly, Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ, Ant. อย่างเพิกเฉย, อย่างเฉยเมย, Example: คุณหมอถามอาการคนไข้อย่างเอาใจใส่
อย่างสนใจ(adv) interestedly, See also: attentively, Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างตั้งใจ, อย่างสนอกสนใจ, Ant. อย่างขอไปที, Example: นักศึกษาเข้าร่วมฟังการอภิปรายกันอย่างสนใจ
ความชื่นชอบ(n) zeal for something, See also: interest, keenness, fondness, liking, affection, Syn. ความชื่นชม, ความชอบ, Ant. ความเกลียด, Example: ผู้คนที่มาดูการแข่งขันฟุตบอลนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในทีมฟุตบอลเดียวกัน
ผลประโยชน์(n) benefit, See also: interests, profit, advantage, Syn. ผลตอบแทน, ผลได้, Ant. ผลเสีย, Example: ขบวนการพูโลได้เกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงในเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นผล
ส่วนได้ส่วนเสีย(n) gain and loss, See also: interest, Example: คำสั่งซื้อยาที่แพงกว่าปกติเป็นส่วนได้ส่วนเสียระหว่างบริษัทขายยากับผู้มีอำนาจ, Thai Definition: ประโยชน์ที่ควรได้ควรเสียซึ่งมีอยู่ในส่วนรวม, การได้เสียร่วมกับคนอื่น
น่ารู้(adj) interesting, See also: concerned, Syn. น่าสนใจ, Ant. น่าเบื่อ, Example: เจ้าของรายการมีหน้าที่สรรหาเรื่องน่ารู้สำหรับให้เด็กๆ เรียนรู้
น่าสนใจ(adj) interesting, Syn. น่ารู้, น่าศึกษา, น่าดึงดูด, Ant. น่าเบื่อ, น่าระอา, เซ็ง, Example: ภาพยนต์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเด็กยุคใหม่
ความน่าสนใจ(n) interestedness, See also: remarkableness, noteworthiness, Syn. ความน่าดึงดูดใจ, Example: ละครเวทีมีความน่าสนใจอยู่ที่การเขียนบท
ความสนใจ(n) interest, See also: attention, Example: ความสนใจของพี่น้องคู่นี้ต่างกันมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาประโยชน์[anāprayōt] (n) EN: personal advantage ; one's own interest
เอาใจใส่[aojaisai] (v, exp) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious  FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อัตราดอกเบี้ย[attrā døkbīa] (n, exp) EN: interest rate  FR: taux d'intérêt [m]
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก[attrā dokbia ngoenfāk] (n, exp) EN: deposit interest rate
ดึงดูด[deungdūt] (v) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure  FR: attirer ; charmer
ดอก[døk] (n) EN: debt charges ; interests  FR: charges d'intérêts [fpl]
ดอกเบี้ย[døkbīa] (n) EN: interest  FR: intérêt [m] ; agio [m] ; rapport [m]
ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว[døkbīa choēngdīo] (n, exp) EN: simple interest  FR: intérêt simple [m]
ดอกเบี้ยเชิงซ้อน[døkbīa choēngsøn] (n, exp) EN: compound interest  FR: intérêt composé [m]
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[døkbīa khāng jāi] (n, exp) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable

CMU English Pronouncing Dictionary
INTEREST IH1 N T AH0 R EH2 S T
INTERESTS IH1 N T R AH0 S T S
INTERESTS IH1 N T R IH0 S T S
INTERESTED IH1 N T AH0 R EH2 S T IH0 D
INTERESTING IH1 N T AH0 R EH2 S T IH0 NG
INTERESTRATE IH1 N T ER0 S T R EY2 T
INTERESTS(2) IH1 N T ER0 AH0 S T S
INTERESTS(3) IH1 N T ER0 IH0 S T S
INTERESTINGLY IH1 N T AH0 R EH2 S T IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interest (v) ˈɪntrəst (i1 n t r @ s t)
interests (v) ˈɪntrəsts (i1 n t r @ s t s)
interested (v) ˈɪntrəstɪd (i1 n t r @ s t i d)
interesting (v) ˈɪntrəstɪŋ (i1 n t r @ s t i ng)
interestingly (a) ˈɪntrəstɪŋliː (i1 n t r @ s t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利率[lì lǜ, ㄌㄧˋ ㄌㄩˋ, ] interest rates, #2,147 [Add to Longdo]
兴趣[xìng qu, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩ˙, / ] interest (directed towards, not inherent in something), #2,901 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, / ] interest, #4,222 [Add to Longdo]
有趣[yǒu qù, ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ, ] interesting; fascinating; amusing, #4,432 [Add to Longdo]
有意思[yǒu yì si, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄙ˙, ] interesting; meaningful; enjoyable; fun, #4,970 [Add to Longdo]
利息[lì xī, ㄌㄧˋ ㄒㄧ, ] interest (on a loan); CL:筆|笔[bi3], #5,259 [Add to Longdo]
有兴趣[yǒu xìng qù, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ, / ] interested; interesting, #7,779 [Add to Longdo]
[qù, ㄑㄩˋ, ] interesting; to interest, #10,231 [Add to Longdo]
好奇心[hào qí xīn, ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄣ, ] interest in sth; curiosity; inquisitive, #14,406 [Add to Longdo]
兴致[xìng zhì, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ, / ] interest, #15,920 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interesse {n} | Interessen {pl} | im Interesse von | von aktuellem Interesse | Interessen wahrnehmen | neues Interesse an etw. wecken | Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligteninterest | interests | on behalf of | of topical interest | to attend to interest | to revive interest in sth. | respective interests of the public and of the parties concerned [Add to Longdo]
Kapitalzins {m}interest on capital [Add to Longdo]
Sollzinsen {pl}interest on debit balances [Add to Longdo]
Verzinsung {f} | einfache Verzinsung {f}interest | simple interest [Add to Longdo]
Verzugszinsen {pl}interest for delay; interest for late payment; interest on arrears [Add to Longdo]
Zins {m}; Zinsen {pl} | Zinsen bringen | Zins tragen | aufgelaufene Zinsen; Stückzinseninterest | to earn interest | to carry interest | accrued interest [Add to Longdo]
Zinskurve {f}interest curve [Add to Longdo]
Zinsobergrenze {f}interest rate ceiling [Add to Longdo]
Zinssatz {m}interest rate; coupon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おもしい[omoshii] (adj-i) (See 面白い) interesting (Kanazawa dialect); amusing [Add to Longdo]
さもしい[samoshii] (adj-i) selfish; self-seeking; self-interested; mean [Add to Longdo]
しがない[shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial [Add to Longdo]
そそられる[sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (exp) (col) euph. for (male or female) homosexuality; interest in same gender [Add to Longdo]
だれる[dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock) [Add to Longdo]
インタレスト[intaresuto] (n) interest [Add to Longdo]
インタレストグループ[intaresutoguru-pu] (n) {comp} interest group [Add to Longdo]
ナウナウイズム[naunauizumu] (n) now-now-ism; being interested only in the here and now without any regard for the future [Add to Longdo]
ナショナルインタレスト[nashonaruintaresuto] (n) national interest [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group [Add to Longdo]
関心領域[かんしんりょういき, kanshinryouiki] region of interest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interest
   n 1: a sense of concern with and curiosity about someone or
      something; "an interest in music" [syn: {interest},
      {involvement}]
   2: a reason for wanting something done; "for your sake"; "died
     for the sake of his country"; "in the interest of safety";
     "in the common interest" [syn: {sake}, {interest}]
   3: the power of attracting or holding one's attention (because
     it is unusual or exciting etc.); "they said nothing of great
     interest"; "primary colors can add interest to a room" [syn:
     {interest}, {interestingness}] [ant: {uninterestingness}]
   4: a fixed charge for borrowing money; usually a percentage of
     the amount borrowed; "how much interest do you pay on your
     mortgage?"
   5: (law) a right or legal share of something; a financial
     involvement with something; "they have interests all over the
     world"; "a stake in the company's future" [syn: {interest},
     {stake}]
   6: (usually plural) a social group whose members control some
     field of activity and who have common aims; "the iron
     interests stepped up production" [syn: {interest}, {interest
     group}]
   7: a diversion that occupies one's time and thoughts (usually
     pleasantly); "sailing is her favorite pastime"; "his main
     pastime is gambling"; "he counts reading among his
     interests"; "they criticized the boy for his limited
     pursuits" [syn: {pastime}, {interest}, {pursuit}]
   v 1: excite the curiosity of; engage the interest of [ant:
      {bore}, {tire}]
   2: be on the mind of; "I worry about the second Germanic
     consonant shift" [syn: {concern}, {interest}, {occupy},
     {worry}]
   3: be of importance or consequence; "This matters to me!" [syn:
     {matter to}, {interest}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 int.
 
 1. (kıs.) intelligence, interest, interior, interjection, internal, international, interval, in-transitive.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top