ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intensity

IH2 N T EH1 N S IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intensity-, *intensity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intensity(n) ความเข้มข้นของพลังงาน, See also: ความหนาแน่นของพลังงาน
intensity(n) ความรุนแรง, See also: ความแรง, Syn. force, strenght, vigor
intensity(n) ความเอาจริงเอาจัง, See also: ความกระตือรือร้น, Syn. ardor, fervor, passion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intensity(อินเทน'ซิที) n. ความเข้มข้น,ความหนาแน่น,ความแรงกล้า,ความรุนแรง,ความเร่าร้อน,การเอาจริงเอาจัง, Syn. ardour, -A. weakness

English-Thai: Nontri Dictionary
intensity(n) ความแรง,ความเข้มข้น,ความหนาแน่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intensityความเข้ม, ความแรงจัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intensityความเข้ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intensityความเข้ม, ความรุนแรง, ความแรง, ความรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้น, ความเข้มข้น, การวัดความเข้ม [การแพทย์]
Intensity - Radiant intensityความเข้มของการแผ่ รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
intensity of rainfallintensity of rainfall, ความเข้มฝน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
intensity of soundความเข้มเสียง, อัตราของพลังงานเสียงที่ตกกระทบพื้นที่ 1 ตารางหน่วย โดยระนาบของพื้นที่ตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ความเข้มเสียงต่ำสุดที่มนุษย์สามารถได้ยินมีค่าประมาณ 1012 วัตต์ต่อตารางเมตรและความเข้มเสียงสูงสุดที่มนุษย์ทนฟังได้มีค่าประมาณ 1 วัตต์ต่อตารางเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intensity, Luminousความเข้มข้นของแสง [การแพทย์]
Intensity, Maximumดังที่สุด [การแพทย์]
Intensity, Migration, Index ofดัชนีความเข้มของการย้ายถิ่น, Example: คำนวณได้โดยนำเอาจำนวนผู้ย้ายถิ่น จากพื้นที่ ก ไปยังพื้นที่ ข เป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลคูณของจำนวนประชากรในพื้นที่ ข เมื่อสิ้นช่วงเวลาที่ศึกษา และจำนวนประชากรในพื้นที่ ก เมื่อเริ่มต้นช่วงเวลาที่ศึกษา ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ จนกระทั่งถึงเมื่อสิ้นช่วงเวลาที่ศึกษา [สิ่งแวดล้อม]
Intensity, Stimulusความแรงของการกระตุ้น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intensity(n) ความเข้มข้น, ความหนาแน่น, ความแรงกล้า, ความรุนแรง, ความเร่าร้อน, การเอาจริงเอาจัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intensityHe was overwhelmed by the intensity of her love.
intensityThe lighting was set up to have the intensity controlled by one knob so you could produce the brightness as you want.
intensityWe were shocked by the intensity of our mother's anger.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแรง(n) intensity, See also: intenseness, strength, Syn. ความเข้ม, Ant. ความอ่อน, Example: เมื่ออยู่ในที่มีแสงสว่างมากเกินควร ควรสวมแว่นตาสีชาหรือสีดำเพื่อลดความแรงของแสง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเข้มข้น[khwām khemkhon] (n) EN: intensity ; tanginess  FR: intensité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTENSITY IH2 N T EH1 N S IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intensity (n) ˈɪntˈɛnsɪtiː (i1 n t e1 n s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烈度[liè dù, ㄌㄧㄝˋ ㄉㄨˋ, ] intensity, #57,187 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテンシティ[intenshitei] (n) intensity [Add to Longdo]
メタルハイドライト[metaruhaidoraito] (n) metal halide; MH; type of high intensity discharge (HID) light bulb [Add to Longdo]
異常震域[いじょうしんいき, ijoushin'iki] (n) region of anomalous seismic intensity [Add to Longdo]
強度[きょうど, kyoudo] (adj-na,n) strength; intensity; (P) [Add to Longdo]
原単位[げんたんい, gentan'i] (n) output level (e.g. in manufacturing); consumption rate (e.g. fuel, power); intensity [Add to Longdo]
厳しさ[きびしさ, kibishisa] (n) severity; strictness; intensity; (P) [Add to Longdo]
光度[こうど, koudo] (n) intensity of light [Add to Longdo]
光量[こうりょう, kouryou] (n) intensity (e.g. radiation, light); amount of light (radiation) [Add to Longdo]
光力[こうりょく, kouryoku] (n) the intensity or illuminating power of light [Add to Longdo]
高じる;昂じる;嵩じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (See 高ずる) to grow in intensity; to be aggravated; to get worse; to develop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intensity
   n 1: the amount of energy transmitted (as by acoustic or
      electromagnetic radiation); "he adjusted the intensity of
      the sound"; "they measured the station's signal strength"
      [syn: {intensity}, {strength}, {intensity level}]
   2: high level or degree; the property of being intense [syn:
     {intensity}, {intensiveness}]
   3: the magnitude of sound (usually in a specified direction);
     "the kids played their music at full volume" [syn: {volume},
     {loudness}, {intensity}] [ant: {softness}]
   4: chromatic purity: freedom from dilution with white and hence
     vivid in hue [syn: {saturation}, {chroma}, {intensity},
     {vividness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top