ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intense

IH2 N T EH1 N S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intense-, *intense*
Possible hiragana form: いんてんせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intense(adj) เข้มข้น, See also: รุนแรง, แรงจัด, ถึงขีดสุด, Syn. extreme, great, strong
intense(adj) แรงกล้า, See also: เอาจริงเอาจัง, Syn. fervent, strenuous, zealous
intensely(adv) อย่างแรง, See also: อย่างรุนแรง, อย่างมาก, Syn. greatly, strongly
intenseness(n) ความแรง, See also: ความเข้มข้น, ความรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intense(อินเทนซฺ') adj. เข้มข้น,หนาแน่น,แรงกล้า,รุนแรง,เร่าร้อน,เอาจริงเอาใจ., See also: intensely adv. intenseness n., Syn. strong, -A. weak

English-Thai: Nontri Dictionary
intense(adj) มากมาย,แรงกล้า,เข้มข้น,หนาแน่น,ใหญ่โต

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intenseAya likes intense colors, such as hot pink, electric blue and deep purple.
intenseCompetition for the position is very intense.
intenseDue to intense sunlight, his back was sunburnt.
intenseExternal pressure grows ever more intense.
intenseFar from stopping, the storm became much more intense.
intenseHe had an intense hatred of his teacher.
intenseHow are you keeping off this intense heat?
intenseI experienced intense cold at the South Pole last year.
intenseI had an intense pain in the head.
intenseSales at the company zoomed thanks to brisk export demand, but profit did not keep up because of intense competition.
intenseShe is intense in her study.
intenseThe effects of the drug are intense but brief.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงกล้า(adj) strong, See also: intense, fervent, ardent, fervid, firm, vehement, passionate, Example: แดดอันแรงกล้าส่องกระทบสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดความรุนแรงระหว่างแสงและเงาจาก
ร้อนผ่าว(v) intensely hot, See also: be scorching hot, Syn. ร้อนผะผ่าว, Example: แสงของดวงอาทิตย์สาดกระจายลงมาต้องร่าง จนผิวหนังร้อนผ่าว
จ้าน(adv) intensely, See also: considerably, exceedingly, extremely, Syn. จัด, มาก, ยิ่ง, นัก, จัดจ้าน
ความแรง(n) intensity, See also: intenseness, strength, Syn. ความเข้ม, Ant. ความอ่อน, Example: เมื่ออยู่ในที่มีแสงสว่างมากเกินควร ควรสวมแว่นตาสีชาหรือสีดำเพื่อลดความแรงของแสง
แจ๋(adj) strong, See also: intense, glaring, ruddy, Syn. จัด, จ้า, แก่, Ant. อ่อน, Example: เขาทิ้งจีวรของหลวงพ่อลงในกองถ่านไฟแดงแจ๋นั้น, Thai Definition: จัด (ใช้แก่สีแดงหรือแสงแดด)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical  FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
เฉียบ[chīep] (v) EN: sharp ; keen ; biting ; extreme  FR: intense ; aigu ; vif ; extrême
แดงก่ำ[daēng kam] (v, exp) EN: be red ; be flushed ; be bright red ; be intense red ; be ruddy
จ้า[jā] (adj) EN: intense ; strong ; bright
แจ๊ด = แจด[jaēt] (adj) EN: intense ; glaring ; strong
แจ๊ด = แจด[jaēt] (adv) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly
จัด[jat] (adj) EN: intense ; strong ; concentrated ; extreme  FR: intense ; dense ; extrême
แก่[kaē] (adj) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated  FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concentré
กำแหง[kamhaēng] (v) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense  FR: oser ; avoir l'audace
กำเริบ[kamroēp] (v) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident  FR: s'enhardir

CMU English Pronouncing Dictionary
INTENSE IH2 N T EH1 N S
INTENSELY IH2 N T EH1 N S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intense (j) ˈɪntˈɛns (i1 n t e1 n s)
intensely (a) ˈɪntˈɛnsliː (i1 n t e1 n s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强烈[qiáng liè, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] intense; (violently) strong, #1,618 [Add to Longdo]
激烈[jī liè, ㄐㄧ ㄌㄧㄝˋ, ] intense; acute; fierce, #2,401 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] intense cold; frigid; dismal; grim; lamentable; mournful, #21,125 [Add to Longdo]
烈怒[liè nù, ㄌㄧㄝˋ ㄋㄨˋ, ] intense rage [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochbetrieb {m}intense activity [Add to Longdo]
intensiv; stark; hochgradig {adj} | intensiver | am intensivstenintense | more intense | most intense [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かんかん[kankan] (n,adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise [Add to Longdo]
きつい[kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
ガンガン(P);がんがん[gangan (P); gangan] (adv,vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P) [Add to Longdo]
プンプン(P);ぷんぷん[punpun (P); punpun] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) intense smell (hanging around); (2) state of being furious or angry; (P) [Add to Longdo]
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly [Add to Longdo]
炎暑[えんしょ, ensho] (n,adj-no) heat wave; intense heat [Add to Longdo]
強烈[きょうれつ, kyouretsu] (adj-na,n) strong; intense; severe; (P) [Add to Longdo]
極寒[ごっかん, gokkan] (n,adj-no) intense cold; mid-winter; (P) [Add to Longdo]
極暑[ごくしょ, gokusho] (n) intense heat; hottest season; peak of summer's heat [Add to Longdo]
苦熱[くねつ, kunetsu] (n) intense heat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intense
   adj 1: possessing or displaying a distinctive feature to a
       heightened degree; "intense heat"; "intense anxiety";
       "intense desire"; "intense emotion"; "the skunk's intense
       acrid odor"; "intense pain"; "enemy fire was intense"
       [ant: {mild}]
   2: extremely sharp or intense; "acute pain"; "felt acute
     annoyance"; "intense itching and burning" [syn: {acute},
     {intense}]
   3: (of color) having the highest saturation; "vivid green";
     "intense blue" [syn: {intense}, {vivid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top