ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intended

IH2 N T EH1 N D IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intended-, *intended*, intend, intende
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intended(adj) ซึ่งวางแผนเอาไว้, See also: ซึ่งเตรียมการเอาไว้, Syn. planned, designed, expected, Ant. unintended
intended(adj) ี่ซึ่งกระทำ / พูดอย่างตั้งใจและระมัดระวัง
intended(adj) ี่ซึ่งมีเจตนา, See also: ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intended(อินเทน'ดิด) adj. ซึ่งมีเจตนา,ตั้งใจว่า,มุ่งหมายไว้,หมั้นหมาย. n. คู่หมั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intended family sizeขนาดครอบครัวที่ตั้งใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intended number of childrenจำนวนบุตรที่ตั้งใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you suppose that sudden departure was intended to be funny?จู่ๆ ก็ปลีกตัวออกไปเฉยเลย นึกว่าตลกรึไง Rebecca (1940)
The question was intended to discover if there was any violence on their side.ผมหมายถึงมีการใช้กำลังจากฝ่ายนั้นมั้ย Gandhi (1982)
It could only be 'cause he realized his scheme had misfired, and the gunshot was intended to kill him, not me.อาจจะเป็นได้เพราะ เขารู้ว่าปืนได้ยิงพลาด และกระสุนปืนนั้น ตั้งใจจะฆ่าเขาไม่ใช่ผม Clue (1985)
But I never intended all this madnessฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เลย The Nightmare Before Christmas (1993)
That it has not taken place. That Wickham never intended to marry Lydia at all!มันเกิดขึ้นจนได้ วิคแฮมไม่เคยตั้งใจที่จะแต่งงานกับลิเดียเลย Episode #1.5 (1995)
The reason was, of course, that I intended to father a son.เหตุผลก็คือแน่นอนอยู่แล้วที่ พ่อต้องมีลูกชายสักคน Episode #1.6 (1995)
From their infancy they have been intended for each other.ตั้งแต่ยังเป็นทารก พวกเขาถูกมุ่งหมายให้เป็นของและกัน Episode #1.6 (1995)
Are you aware that Charlie and I... had intended to come up here and cap your punk ass? And your girlfriend Nick.จะขึ้นมายิงแกกับนิคแฟนแก Nothing to Lose (1997)
I intended to save this... until the engagement gala next week.ทีแรกตั้งใจจะเก็บนี่เอาไว้ จนกว่าจะถึงพิธีวิวาห์อาทิตย์หน้า Titanic (1997)
They are signs intended to be seen from the sky... No radio either. Just for a while.เครื่องหมายนี้ตั้งใจจะให้เห็นทางท้องฟ้า ปิดวิทยุด้วยเถอะ สักพักก็ยังดี ซื้อหนังสือหน่อยครับ Signs (2002)
It's a funerary statue of the pharaoh and queen originally intended to preserve the pharaoh's ka.เป็นรูปปั้นในสุสานของฟาโรห์กับราชินี ทำขึ้นเพื่อใช้เก็บ"คา"... Mona Lisa Smile (2003)
They carry their intended down a long path as a symbolic way of embarking' upon the life ahead of 'em.เขาต้องอุ้มด้วยความมุ่งมั่นไปตามทางเดินยาวๆ คล้ายกับเป็นสัญลักษณ์ของการลงเรือ ไปสู่ภพหน้าของพวกเขาน่ะ Hope Springs (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intendedHad I realized what you intended, I wouldn't have agreed.
intendedHe intended to enter the political world at a favorable opportunity.
intendedHe intended to have visited Naples last year.
intendedHe intended to have visited the temple last week.
intendedHe intended to marry her.
intendedHe intended to persist in his silence.
intendedHe intended to reexamine the case from the beginning.
intendedHe made it clear that he intended to do so.
intendedI had intended to attend the meeting.
intendedI had intended to call on Jack.
intendedI had intended to finish this yesterday, but I couldn't.
intendedI had intended to visit you yesterday.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียความตั้งใจ[sīa khwām tangjai] (v, exp) EN: not do as intended

CMU English Pronouncing Dictionary
INTENDED IH2 N T EH1 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intended (v) ˈɪntˈɛndɪd (i1 n t e1 n d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
できちゃった婚;出来ちゃった婚[できちゃったこん, dekichattakon] (n) (See 出来ちゃった結婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding [Add to Longdo]
向け[むけ, muke] (n-suf) intended for ...; oriented towards ...; aimed at ...; (P) [Add to Longdo]
仕舞い;仕舞;終い;了い[じまい, jimai] (suf) (1) (uk) (after a noun) (See 店じまい) ending; quitting; closing; (2) (uk) (after the 〜ず negative form of a verb) indicates disappointment for not having done what one wanted or intended to do [Add to Longdo]
使用目的[しようもくてき, shiyoumokuteki] (n) intended use; intended purpose [Add to Longdo]
実用本位[じつようほんい, jitsuyouhon'i] (n,adj-no) pragmatism; functionalism; practicality; being intended for practical purposes [Add to Longdo]
若向き[わかむき, wakamuki] (n) intended for the young [Add to Longdo]
出来ちゃった結婚;できちゃった結婚[できちゃったけっこん, dekichattakekkon] (n) (See 出来婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding [Add to Longdo]
竜灯[りゅうとう, ryuutou] (n) phosphorescent lights seen at sea at night; lights that can be seen on the altar of gods, intended as an offering [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
向け[むけ, muke] aimed at, target towards, intended for [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intended
   adj 1: resulting from one's intentions; "your intended trip
       abroad"; "an intended insult" [ant: {unintended}]
   2: future; betrothed; "his intended bride"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top