ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insufficient

IH2 N S AH0 F IH1 SH AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insufficient-, *insufficient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insufficient(adj) ขาดแคลน, See also: ไม่เพียงพอ, Syn. deficient, inadequate, Ant. adequate, sufficient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insufficient(อินซัฟฟีช'เชินทฺ) adj. ไม่เพียงพอ

English-Thai: Nontri Dictionary
insufficient(adj) ไม่เพียงพอ,ไม่พอเพียง,ขาดแคลน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insufficiently occupied dwellingที่อยู่อาศัยมีผู้อยู่เบาบาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insufficient Supplyได้รับไม่เพียงพอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insufficientDon't read under insufficient light, for it is bad for your eyes.
insufficientLife is the art of drawing sufficient conclusions from insufficient premises.
insufficientThe Japanese are often criticized for being inward looking and insufficiently international in their outlook.
insufficientThere is insufficient light for reading.
insufficientThe width of the road is insufficient for safe driving.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะพร่องกะแพร่ง(adv) insufficiently, See also: incoherently, incompletely, Syn. ขาดๆ วิ่นๆ, ลุ่มๆ ดอนๆ, กะบ่อนกะแบ่น, Ant. สมบูรณ์, Example: คำปราศรัยของเขากะพร่องกะแพร่ง, Thai Definition: ไม่ครบถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่พอ[mai phø] (adj) EN: insufficient ; inadequate  FR: insuffisant
พยานหลักฐานไม่พอ[phayān lakthān mai phø] (n, exp) EN: insufficient evidence
พยานหลักฐานอ่อน[phayān lakthān øn] (n, exp) EN: insufficient evidence

CMU English Pronouncing Dictionary
INSUFFICIENT IH2 N S AH0 F IH1 SH AH0 N T
INSUFFICIENTLY IH2 N S AH0 F IH1 SH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insufficient (j) ˌɪnsəfˈɪʃənt (i2 n s @ f i1 sh @ n t)
insufficiently (a) ˌɪnsəfˈɪʃəntliː (i2 n s @ f i1 sh @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不足[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, ] insufficient; lacking; deficiency; not enough; inadequate; not worth; cannot; should, #1,321 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungenügend {adj} | ungenügender | am ungenügendsteninsufficient | more insufficient | most insufficient [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運動不足[うんどうぶそく, undoubusoku] (n,adj-no) insufficient exercise [Add to Longdo]
額が少ない[がくがすくない, gakugasukunai] (exp,adj-i) insufficient (money, etc.) [Add to Longdo]
希薄(P);稀薄[きはく, kihaku] (adj-na,n) (1) thin (e.g. air); diluted; sparse; lean; weak; rarified; rarefied; (2) lacking (e.g. empathy); deficient; insufficient (e.g. zeal); (P) [Add to Longdo]
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P) [Add to Longdo]
手薄[てうす, teusu] (adj-na,n) short of hands; insufficient; (P) [Add to Longdo]
準備不足[じゅんびぶそく, junbibusoku] (n,adj-no) ill-preparedness; insufficient preparation; lack of preparation [Add to Longdo]
少ない(P);少い(io);尠い;寡い[すくない, sukunai] (adj-i) few; a little; scarce; insufficient; seldom; (P) [Add to Longdo]
生半;生なか;生中[なまなか, namanaka] (adj-na) (1) (See 中途半端,なまはんか) halfway-done; mediocre; uncertain; half-hearted; (adv) (2) (See なまじっか・1) half-heartedly; insufficiently [Add to Longdo]
不充分(P);不十分(P)[ふじゅうぶん, fujuubun] (adj-na,n) insufficient; inadequate; imperfect; shortage; (P) [Add to Longdo]
不足データ[ふそくデータ, fusoku de-ta] (n) {comp} insufficient data [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不足データ[ふそくデータ, fusoku de-ta] insufficient data [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insufficient
   adj 1: of a quantity not able to fulfill a need or requirement;
       "insufficient funds" [syn: {insufficient}, {deficient}]
       [ant: {sufficient}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top