ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insufficiency

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insufficiency-, *insufficiency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insufficiency(n) ความขาดแคลน, See also: ความไม่เพียงพอ, Syn. deficiency, inadequacy, Ant. adequacy, sufficiency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insufficiency(อินซัฟฟีช'เชินซี) n. ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน.

English-Thai: Nontri Dictionary
insufficiency(n) ความไม่เพียงพอ,ความไม่พอเพียง,ความขาดแคลน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insufficiency of evidenceการมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insufficiency, aortic; regurgitation, aorticลิ้นเอออร์ติกรั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insufficiency, cerebralภาวะเลือดเลี้ยงสมองไม่พอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insufficiency, coronaryภาวะเลือดเลี้ยงหัวใจไม่พอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insufficiency, mitral; regurgitation, mitralลิ้นไมทรัลรั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insufficiency, pulmonary; regurgitation, pulmonicลิ้นพัลโมนารีรั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insufficiency, respiratoryภาวะการหายใจบกพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insufficiency; inadequacyความหย่อน, ความพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insufficiencyThe drought led to an insufficiency of food.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insufficiency (n) ˌɪnsəfˈɪʃənsiː (i2 n s @ f i1 sh @ n s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
冠不全[かんふぜん, kanfuzen] (n) coronary insufficiency [Add to Longdo]
機能不全[きのうふぜん, kinoufuzen] (n) dysfunction (often medical); malfunction; insufficiency [Add to Longdo]
足し[たし, tashi] (n) (See 足しになる) top up (e.g. a little bit to remedy an insufficiency) [Add to Longdo]
足しにする[たしにする, tashinisuru] (exp,vs-i) (See 足しになる) to make up (an insufficiency); to ease (a lack) [Add to Longdo]
半可[はんか, hanka] (adj-na,n) insufficiency; half ripe [Add to Longdo]
力不足[ちからぶそく, chikarabusoku] (adj-na,n) strong weakness; great insufficiency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insufficiency
   n 1: a lack of competence; "pointed out the insufficiencies in
      my report"; "juvenile offenses often reflect an inadequacy
      in the parents" [syn: {insufficiency}, {inadequacy}]
   2: (pathology) inability of a bodily part or organ to function
     normally
   3: lack of an adequate quantity or number; "the inadequacy of
     unemployment benefits" [syn: {insufficiency}, {inadequacy},
     {deficiency}] [ant: {adequacy}, {sufficiency}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top