ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

instrument

IH1 N S T R AH0 M AH0 N T   
133 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instrument-, *instrument*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instrument[N] เครื่องดนตรี
instrument[N] เครื่องตรวจวัด
instrument[VT] ติดตั้งเครื่องควบคุม, See also: ติดตั้งเครื่องตรวจวัด
instrument[N] ผู้ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ, See also: ลูกมือ
instrument[VI] เรียบเรียงดนตรี, See also: เรียบเรียงเพลง
instrument[N] วิธีการ, Syn. means
instrument[N] อุปกรณ์, See also: เครื่องมือ, Syn. device, tool
instrument[N] เอกสาร, See also: นิติกรรม, Syn. document
instrumental[ADJ] เป็นเครื่องมือ, See also: มีประโยชน์, Syn. productive, useful, Ant. unproductive
instrumentalist[N] ผู้เล่นดนตรี, See also: นักดนตรี, Syn. musician, performer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instrument(อิน'สทรูเมินทฺ) n. เครื่องมือ,อุปกรณ์,วิธีการ,เอกสารสิทธิ'vi. ติดตั้งเครื่อง
instrumental(อินสทรูเมน'เทิล) adj. เป็นเครื่องมือ,เป็นสื่อ,เป็นเครื่องช่วย,มีประโยชน์,เกี่ยวกับเครื่องดนตรี, Syn. helping
instrumentality(อินสทูเมนแทล'ลิที) n. เครื่องมือ,วิธีการ,เครื่องช่วย,ความเป็นเครื่องมือ,ความเป็นเครื่องช่วย -S.disobedient
instrumentation(อินสทรูเมนเท'เชิน) n. การใช้เครื่องมือ,การจัดให้มีเครื่องมือ (โดยเฉพาะเครื่องดนตรี)
musical instrument digitaตัวประสานระหว่างเสียงดนตรีกับตัวเลขใช้ตัวย่อว่า MIDI หมายถึง มาตรฐานสำหรับการใส่รหัสเสียงเพลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข ความแตกต่างของเสียง (sound) และเสียง เพลง (musical voice) ก็สามารถวัดและนำไปเก็บได้โดยใช้มาตราฐานมิดอีนี้
percussion instrumentn. เครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะเช่นเปียโน กลอง ฉิ่ง ฉาบ ระนาดและอื่น ๆ
reed instrumentn. เครื่องมือประเภทปี่และขลุ่ย
stringed instrumentn. เครื่องดนตรีประเภทสาย

English-Thai: Nontri Dictionary
instrument(n) เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์,วิธีการ,เอกสารสิทธิ
instrumental(adj) เป็นเครื่องมือ,เป็นอุปกรณ์,เป็นสื่อ,เป็นเครื่องช่วย
instrumentality(n) การใช้เป็นเครื่องมือ,อุปกรณ์,วิธีการ,เครื่องช่วย
WIND wind instrument(n) เครื่องเป่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instrument๑. ตราสาร, หนังสือตราสาร๒. เครื่องมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrument of evidenceพยานวัตถุ, วัตถุพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrument panel; dashboardแผงหน้าปัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrument to orderตราสารชนิดที่ออกให้แก่บุคคลเพื่อเขาสั่ง (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrumental labourการคลอดใช้เครื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
instrumental pelvimetryการวัดเชิงกรานด้วยมาตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
instrumental percussionการเคาะตรวจด้วยเครื่องมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
instrumental phoneticsสัทศาสตร์อุปกรณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrumentalismอุปกรณ์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instrumentหลักฐาน [การบัญชี]
instrument of acceptanceตราสารรับรอง " เป็นหนังสือรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันทางสนธิสัญญาหลังจาก ลงนามในสนธิสัญญาแล้ว " [การทูต]
instrument of ratificationสัตยาบันสาร " เป็นหนังสือแสดงความยินยอมที่จะผูกพันทางสนธิสัญญาหลังจาก ลงนามในสนธิสัญญาแล้ว " [การทูต]
Instrumental analysisการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Instrumental analysisการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ [TU Subject Heading]
Instrumental Methodวิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ [การแพทย์]
Instrumental musicดนตรีบรรเลง [TU Subject Heading]
Instrumentationการใช้เครื่องมือ, ใส่เครื่องมือ [การแพทย์]
Instrumentation techniciansช่างกล [TU Subject Heading]
Instrumentsเครื่องมือ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Where are your instruments?ในกรณีที่คือเครื่องมือของคุณ? Yellow Submarine (1968)
We'll get other instruments, Lord Mayor.เราจะได้รับเครื่องมืออื่น ๆ นายกเทศมนตรี Yellow Submarine (1968)
We've made it. - Instruments at the ready.เครื่องมือที่พร้อม Yellow Submarine (1968)
O instrument of God, grant us thy peace.จักรกลเเห่งพระเป็นเจ้า โปรดเมตตาเราด้วย Beneath the Planet of the Apes (1970)
-This is the instrument of my God.นี่คืออาวุธแห่งพระเจ้าของข้า Beneath the Planet of the Apes (1970)
- Impossible! They're on instruments.- เป็นไปไม่ได้ พวกเขามีอุปกรณ์ควบคุม Airplane! (1980)
Pardon me... but we do have a strict policy concerning handling the instruments:ให้อภัย แต่พวกเรามีนโยบายเข้มงวดเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่จับ The Blues Brothers (1980)
Don't touch, please. It's a precision instrument.อย่า อย่าจับนะ เครื่องนี่สำคัญนะ The Road Warrior (1981)
If, for some reason or other, it's resisting our instruments... then we must make a closer inspection.ถ้าด้วยเหตุผลบางอย่างหรืออื่น ๆ มันจะถูกต่อต้านเครื่องมือของ เรา แล้วเราต้องทำการตรวจสอบ ใกล้ชิด 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'd really rather not. I don't have my instruments with me. use dr.ก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้นะ แต่ผมไม่ได้เอาเครื่องมือมา Spies Like Us (1985)
you're good with tools, aren't you? instruments? you kidding?- ล้อเล่นรึเปล่า ฉัน Millbarge นะ Spies Like Us (1985)
Although there is... no metaphor truly describes making love to a woman, the closest is playing a rare musical instrument.แม้ไม่มีคำใดมาเปรียบเปรย บรรยายการร่วมรักกับผู้หญิง มันเหมือนการบรรเลงเครื่องดนตรีหายาก Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instrumentA doctor's instruments must be kept absolutely clean.
instrumentAncient astronomers did not have instruments to help them see objects in the sky.
instrumentCan you play any musical instruments?
instrumentDo you play a musical instrument?
instrumentFor instance, gauges, such as thermometers and barometers, are instruments.
instrumentHe was greatly instrumental in making Japan understood.
instrumentHe was the instrument of his father's crimes.
instrumentI like instrumental music.
instrumentI like vocal music better than instrumental music.
instrumentLanguage is an indispensable instrument of human society.
instrumentSome learned to play musical instruments.
instrumentThe company manufactures a wide variety of musical instruments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องมือผ่าตัด[N] instruments for surgery
อุปกรณ์[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. เครื่องมือ, วัสดุอุปกรณ์, เครื่องไม้เครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้สอย, Example: สถาบันราชภัฏยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีช่วยสอนจำนวนมาก, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน
เครื่องมือ[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องไม้เครื่องมือ, Example: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็น เครื่องมือมหัศจรรย์ที่แก้ปัญญาได้ทุกรูปแบบ, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน โดยปริยายหมายถึงคนหรือสิ่งที่ใช้ทำประโยชน์อย่างเครื่องมือ
เครื่องไม้เครื่องมือ[N] tool, See also: instrument, device, gadget, machine, utensil, appliance, implement, Syn. อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องมือ, เครื่องมือเครื่องใช้, Example: ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมานี้เองที่เครื่องไม้เครื่องมือที่เกื้อหนุนต่อการใช้งานด้านกราฟฟิกได้เข้ามาช่วยให้งานพัฒนาไปมาก, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน
เครื่อง[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. เครื่องมือ, Example: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วยแก้ปัญญาได้หลายรูปแบบ
อุปกรณ์เครื่องใช้[N] apparatus, See also: instrument, Example: อุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีของยุคสมัยนั้นๆ, Count unit: ชิ้น
ตราสาร[N] document, See also: instrument, printed matter, Example: กระทรวงการคลังมีอำนาจออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นได้เป็นคราวๆ, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือสำคัญซึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิต่างๆ, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุริยางค์[n.] (duriyāng) EN: musical instrument ; orchestra   
จะเข้[n.] (jakhē) EN: lute ; three-stringed musical instrument ; Thai zither   FR: luth [m]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement   FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m]
เครื่องใช้[n.] (khreūangchai) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ;device ; machine   FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m]
เครื่องใช้สอย[n.] (khreūangchaisøi) EN: equipment ; tool ; implement ; utensil ; instrument ; ware   
เครื่องดนตรี[n. exp.] (khreūang dontrī) EN: (musical) instrument   FR: instrument (de musique) [m]
เครื่องเคาะจังหวะ[n.] (khreūang khǿ jangwa) EN: percussion   FR: instrument à percussion [m]
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment   FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]
เครื่องมือผ่าตัด[n. exp.] (khreūangmeū phātat) EN: instruments for surgery   FR: instrument de chirurgie [m]
เครื่องมือแพทย์[n. exp.] (khreūangmeū phaēt) EN: medical device; medical instruments   FR: appareil médical [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTRUMENT    IH1 N S T R AH0 M AH0 N T
INSTRUMENTS    IH1 N S T R AH0 M AH0 N T S
INSTRUMENTAL    IH2 N S T R AH0 M EH1 N T AH0 L
INSTRUMENTAL    IH2 N S T R AH0 M EH1 N AH0 L
INSTRUMENT'S    IH1 N S T R AH0 M AH0 N T S
INSTRUMENTS'    IH1 N S T R AH0 M AH0 N T S
INSTRUMENTALS    IH2 N S T R AH0 M EH1 N T AH0 L Z
INSTRUMENTALS    IH2 N S T R AH0 M EH1 N AH0 L Z
INSTRUMENTALIST    IH2 N S T R AH0 M EH1 N T AH0 L AH0 S T
INSTRUMENTATION    IH2 N S T R AH0 M EH2 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instrument    (n) ˈɪnstrumənt (i1 n s t r u m @ n t)
instruments    (n) ˈɪnstrumənts (i1 n s t r u m @ n t s)
instrumental    (j) ˌɪnstrumˈɛntl (i2 n s t r u m e1 n t l)
instrumentalist    (n) ˌɪnstrumˈɛntəlɪst (i2 n s t r u m e1 n t @ l i s t)
instrumentality    (n) ˌɪnstrumɛntˈælɪtiː (i2 n s t r u m e n t a1 l i t ii)
instrumentation    (n) ˌɪnstrumɛntˈɛɪʃən (i2 n s t r u m e n t ei1 sh @ n)
instrumentalists    (n) ˌɪnstrumˈɛntəlɪsts (i2 n s t r u m e1 n t @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
器乐[qì yuè, ㄑㄧˋ ㄩㄝˋ, / ] instrumental music, #32,513 [Add to Longdo]
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, ] instrument for straightening bows, #54,295 [Add to Longdo]
三用表[sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ, ] instrument console (diving) [Add to Longdo]
乐手[yuè shǒu, ㄩㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] instrumental performer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armaturentafel {f}instrument panel [Add to Longdo]
Beitrittsurkunde {f}instrument of accession [Add to Longdo]
Folterinstrument {n}instrument of torture [Add to Longdo]
Gerätekammer {f}instrument chamber; mechanical room [Add to Longdo]
Instrument {n}; Werkzeug {n}; Gerät {n}; Apparat {m} | Instrumente {pl}; Werkzeuge {pl}; Geräte {pl}; Apparate {pl}instrument | instruments [Add to Longdo]
Instrumentalmusik {f}instrumental music [Add to Longdo]
Instrumentarium {n}instruments [Add to Longdo]
Instrumentation {f}instrumentation [Add to Longdo]
Instrumentation {f}orchestration [Add to Longdo]
Instrumentenkoffer {m}instrument case [Add to Longdo]
Instrumentenschrank {m}instrument cabinet [Add to Longdo]
Instrumententafel {f}instrument panel [Add to Longdo]
Messwandler {m}instrument transformer [Add to Longdo]
Reglergestell {n}instrument rack [Add to Longdo]
Wertpapier {n}; Handelspapier {n} | übertragbares Handelspapier; Wertpapierinstrument | negotiable instrument [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
じゃんじゃか[, janjaka] (adv) (1) noisily (playing a musical instrument); (2) doing something on and on [Add to Longdo]
アンブシュア;アンブシュール[, anbushua ; anbushu-ru] (n) embouchure (the position and use of the lips, tongue, and teeth in playing a wind instrument) (fre [Add to Longdo]
インストルメンタリズム[, insutorumentarizumu] (n) instrumentalism [Add to Longdo]
インストルメンタル[, insutorumentaru] (adj-f) instrumental [Add to Longdo]
インストルメンタルポップ[, insutorumentarupoppu] (n) instrumental pop [Add to Longdo]
インストルメンタルロック[, insutorumentarurokku] (n) instrumental rock [Add to Longdo]
インストルメント;インストゥルメント[, insutorumento ; insutourumento] (n) instrument [Add to Longdo]
インストルメントパネル[, insutorumentopaneru] (n) instrument panel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計装[けいそう, keisou] instrumentation [Add to Longdo]
計測[けいそく, keisoku] instrumentation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
器械[きかい, kikai] Instrument, Apparat, Geraet [Add to Longdo]
器楽[きがく, kigaku] Instrumentalmusik [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instrument
   n 1: a device that requires skill for proper use
   2: the means whereby some act is accomplished; "my greed was the
     instrument of my destruction"; "science has given us new
     tools to fight disease" [syn: {instrument}, {tool}]
   3: a person used by another to gain an end [syn: {instrument},
     {pawn}, {cat's-paw}]
   4: (law) a document that states some contractual relationship or
     grants some right [syn: {legal document}, {legal instrument},
     {official document}, {instrument}]
   5: the semantic role of the entity (usually inanimate) that the
     agent uses to perform an action or start a process [syn:
     {instrumental role}, {instrument}]
   6: any of various devices or contrivances that can be used to
     produce musical tones or sounds [syn: {musical instrument},
     {instrument}]
   v 1: equip with instruments for measuring, recording, or
      controlling
   2: write an instrumental score for [syn: {instrument},
     {instrumentate}]
   3: address a legal document to

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top