ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

instructor

IH2 N S T R AH1 K T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instructor-, *instructor*
English-Thai: Longdo Dictionary
nurse instructor(n) อาจารย์พยาบาล, Syn. nursing instructor

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instructor(n) ครูผู้สอน, See also: อาจารย์, ครู, ผู้สอน, Syn. teacher, trainer, educator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instructor(อินสทรัค'เทอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีมีตำแหน่งต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์., See also: instructorial adj. instructorship n., Syn. educator

English-Thai: Nontri Dictionary
instructor(n) ครู,ผู้แนะนำ,ผู้ฝึก,อาจารย์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instructorผู้สอน [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instructorMy driving instructor says I should be more patient.
instructorRoy practiced very hard to get his ski instructor's license.
instructorShe worked as an aerobics instructor in her twenties.
instructorThe instructor advised me to get exercise every day.
instructorThe piano instructor was hard on her.
instructorYou may as well know that I am a strict instructor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่พิมพ์(n) teacher, See also: instructor, Count Unit: คน
อาจารย์ผู้สอน(n) teacher, See also: instructor, lecturer, Example: อาจารย์ผู้สอนอธิบายเค้าโครงรายวิชาก่อนเริ่มการเรียนการสอน, Count Unit: คน, Thai Definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนในวิชาหนึ่งๆ
แม่พิมพ์(n) teacher, See also: instructor, tutor, master/mistress, mentor, schoolteacher, educator, Syn. แม่พิมพ์ของชาติ, Example: เด็กๆ จะดูตัวอย่างจากแม่พิมพ์ของเขา เพราะอยู่ใกล้ชิดกับเขารองจากพ่อแม่, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่เป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่าง เช่น คุณครู เป็นต้น
เกจิอาจารย์(n) instructor, See also: teacher, expert, Syn. อาจารย์, Example: บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ พระมหากษัตริย์เจ้าผู้ครองนคร วีรบุรุษ, นักเขียน, นักประพันธ์, กวี สงฆ์นักพัฒนา, เกจิอาจารย์ และผู้มีความสามารถในศิลปวิทยาการแขนง ต่างๆ, Count Unit: ท่าน, คน, Thai Definition: อาจารย์บางพวก, Notes: (บาลี)
อาจารย์(n) teacher, See also: instructor, professor, Syn. คุณครู, Ant. นักเรียน, ลูกศิษย์, Example: คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ระดับ 4, Thai Definition: ผู้สั่งสอนวิชาความรู้
คุณครู(n) teacher, See also: instructor, professor, Syn. อาจารย์, Ant. นักเรียน, Example: ข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณครูใหญ่ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันนี้, Count Unit: คน
ผู้ฝึก(n) coach, See also: instructor, trainer, teacher, tutor, Syn. ครูฝึก, คนฝึก, ผู้ฝึกสอน, Example: เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกทหารใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้นำในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญ
ผู้ฝึกสอน(n) trainer, See also: instructor, teacher, lecturer, Syn. ครูฝึก, คนฝึก, ผู้ฝึก, Ant. ผู้เรียน, Example: ดวงตาเป็นผู้ฝึกสอนในวิชาภาษาไทย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ฝึกหัดการสอนในโรงเรียนตามหลักสูตรวิชาการศึกษา
ผู้สั่ง(n) orderer, See also: instructor, requirer, demander, Ant. ผู้รับคำสั่ง, Example: พนักงานเสิร์ฟจะเปิดจุกขวดเหล้าให้ผู้สั่งดมก่อนตามธรรมเนียม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่บอกไว้เพื่อให้ทำหรือให้ปฏิบัติ
ศาสก(n) teacher, See also: instructor, tutor, Syn. ผู้สอน, ผู้ชี้แจง, ผู้ชี้แนะ, ผู้สั่งสอน, Count Unit: คน, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์พิเศษ[ājān phisēt] (n, exp) EN: special instructor
อาจารย์ผู้บรรยาย[ājān phūbānyāi] (n, exp) EN: lecturer ; instructor
อาจารย์ผู้สอน[ājān phūsøn] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; lecturer  FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
ครู[khrū] (n) EN: teacher ; instructor ; master ; school teacher  FR: professeur [m, f] ; instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître (d'école) [m] ; maîtresse (d'école) [f] ; éducateur [m] ; éducatrice [f]
เปลี่ยนใจตามคำปรึกษาของน้องครับ[khrū bā ājān] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; school master ; school teacher
ครูผู้สอน[khrū phūsøn] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; master ; school master ; school teacher
ครูประจำชั้น[khrū prajam chan] (n, exp) EN: class teacher ; class instructor  FR: professeur titualire [m] ; titulaire de classe [m]
คุณครู[khunkhrū] (n) EN: teacher ; instructor ; professor  FR: instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseigannte [f]
คุรุ[khuru] (n) EN: teacher ; instructor ; tutor ; guru

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTRUCTOR IH2 N S T R AH1 K T ER0
INSTRUCTORS IH2 N S T R AH1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instructor (n) ˈɪnstrˈʌktər (i1 n s t r uh1 k t @ r)
instructors (n) ˈɪnstrˈʌktəz (i1 n s t r uh1 k t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教练[jiào liàn, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] instructor; sports coach; trainer, #2,294 [Add to Longdo]
讲师[jiǎng shī, ㄐㄧㄤˇ ㄕ, / ] instructor; lecturer, #20,184 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インストラクター[insutorakuta-] (n) instructor; (P) [Add to Longdo]
教官[きょうかん, kyoukan] (n) teacher; instructor; professor; (P) [Add to Longdo]
師範[しはん, shihan] (adj-na,n) instructor; (fencing) teacher; model; (P) [Add to Longdo]
師範代[しはんだい, shihandai] (n) assistant instructor [Add to Longdo]
指導員[しどういん, shidouin] (n) instructor; advisor; adviser [Add to Longdo]
指南番[しなんばん, shinanban] (n) instructor [Add to Longdo]
指南役[しなんやく, shinanyaku] (n) instructor [Add to Longdo]
習うより慣れよ[ならうよりなれよ, narauyorinareyo] (exp) practice makes perfect (implying that it is better to learn from personal experience than from an instructor) [Add to Longdo]
専任講師[せんにんこうし, senninkoushi] (n) full-time lecturer; instructor [Add to Longdo]
大師範[だいしはん, daishihan] (n) master; grandmaster; senior instructor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  instructor
      n 1: a person whose occupation is teaching [syn: {teacher},
           {instructor}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top