ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

instigate

IH1 N S T AH0 G EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instigate-, *instigate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instigate(vt) กระตุ้น, See also: ก่อให้เกิด, ยุยง
instigate to(phrv) ยุแหย่, See also: ยุยง, แหย่, Syn. incite to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instigate(อิน'สทิเกท) vt. กระตุ้น,ยุยง,ส่งเสริม,ปลุกปั่น., See also: instigatingly adv. instigative adj. instigator n., Syn. urge

English-Thai: Nontri Dictionary
instigate(vt) เร้า,กระตุ้น,ยุยง,ส่งเสริม,ปลุกปั่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instigateHe instigated the riot.
instigateThey instigated the two boys to quarrel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขะยุก(v) incite, See also: instigate, provoke, abet, Thai Definition: ยุหรือหนุนส่ง
ปั่นหัว(v) agitate, See also: instigate, incite, rouse, Syn. ยุแหย่, Example: ไทยเราก็ถูกอเมริกาปั่นหัวให้ต่อต้านกลุ่มผู้ก่อกรร้ายโดยเฉพาะนักการเมือง นักการศึกษาและข้าราชการ, Thai Definition: ยุให้ผิดใจกัน, Notes: (ปาก)
เป่าหู(v) instigate, See also: abet, incite, Syn. ยุยง, ยุแยงตะแคงรั่ว, ยุให้รำตำให้รั่ว, Example: เธอก็เป็นอย่างนี้ใครเป่าหูทีสองทีเชื่อเขาไปทั้งหมด, Thai Definition: พูดให้เข้าหูบ่อยๆ เพื่อให้เชื่อ
เป่าหู(v) instigate, See also: abet, incite, Syn. ยุยง, ยุแยงตะแคงรั่ว, ยุให้รำตำให้รั่ว, Example: เธอก็เป็นอย่างงี้ ใครเป่าหูทีสองทีเชื่อเขาไปทั้งหมด, Thai Definition: พูดให้เข้าหูบ่อยๆ เพื่อให้เชื่อหรือให้เห็นดีเห็นงามด้วย
ส่อเสียด(v) instigate, See also: incite, Syn. ยุยง, ยุแหย่, Example: ในบรรดาศีลห้า ศีลข้อที่เสี่ยงต่อการล่วงละเมิดง่ายที่สุดก็คือศีลข้อ 4 ที่ว่าด้วยการไม่พูดเท็จ เว้นจากการพูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อไร้ประโยชน์, Thai Definition: พูดให้แตกร้าว
เสี้ยม(v) instigate, See also: abet, arouse, Syn. ยุแหย่, ยุยง, ยุแยง, ยุ, ยุแยงตะแคงรั่ว, เสี้ยมสอน, Example: ชาวบ้านพวกนี้คงจะมีคนเสี้ยมให้เป็นปรปักษ์กับรัฐบาลแน่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระตุ้น[kratun] (v) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse  FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
ปั่นหัว[pan hūa] (v, exp) EN: agitate ; instigate ; incite ; rouse ; confuse s.o. into taking an unwanted action  FR: monter la tête
ผู้บงการ[phūbongkān] (n) EN: instigator ; manipulator ; wirepuller ; powerbroker  FR: instigateur [m]
ยุ[yu] (v) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax  FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)
ยั่วยุ[yūayu] (v) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment  FR: provoquer ; exciter
ยุยง[yuyong] (v) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment  FR: inciter ; encourager ; entraîner ; exciter ; exhorter ; pousser (à faire qqch)

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTIGATE IH1 N S T AH0 G EY2 T
INSTIGATED IH1 N S T AH0 G EY2 T IH0 D
INSTIGATES IH1 N S T AH0 G EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instigate (v) ˈɪnstɪgɛɪt (i1 n s t i g ei t)
instigated (v) ˈɪnstɪgɛɪtɪd (i1 n s t i g ei t i d)
instigates (v) ˈɪnstɪgɛɪts (i1 n s t i g ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèn, ㄈㄣˋ, / ] instigate; ruin; destroy, #70,715 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジる[aji ru] (v5r,vt) (See アジテーション) to stir up; to instigate (somebody to do something); to agitate; to foment [Add to Longdo]
唆す[そそのかす, sosonokasu] (v5s,vt) to instigate; to tempt; (P) [Add to Longdo]
扇ぎ立てる;煽ぎ立てる[あおぎたてる, aogitateru] (v1,vt) to fan incessantly; to agitate; to instigate [Add to Longdo]
扇ぐ(P);煽ぐ[あおぐ, aogu] (v5g,vt) (1) to fan; (2) to incite; to instigate; (P) [Add to Longdo]
煽てる[おだてる, odateru] (v1,vt) (1) to flatter; to soft-soap; (2) to instigate; to stir up; (P) [Add to Longdo]
焚き付ける;焚きつける[たきつける, takitsukeru] (v1,vt) to kindle; to build a fire; to instigate; to stir up [Add to Longdo]
嗾ける[けしかける, keshikakeru] (v1,vt) (uk) to instigate; to incite; to spur on; to set (e.g. a dog after someone) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instigate
   v 1: provoke or stir up; "incite a riot"; "set off great unrest
      among the people" [syn: {incite}, {instigate}, {set off},
      {stir up}]
   2: serve as the inciting cause of; "She prompted me to call my
     relatives" [syn: {prompt}, {inspire}, {instigate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top