ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inspire

IH2 N S P AY1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inspire-, *inspire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inspire(vt) ดลใจ, See also: ดล, บันดาลใจ, ดลบันดาลใจ, ให้กำลังใจ, กระตุ้น
inspire(vt) ทำให้เกิด
inspired(adj) ที่ถูกดลใจ
inspired(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ฉลาด, หลักแหลม
inspire in(phrv) ทำให้เร้าใจ, See also: กระตุ้น, เร่งเร้า, Syn. infuse into
inspire with(phrv) ทำให้เร้าใจด้วย, See also: กระตุ้นด้วย, เร่งเร้าด้วย, Syn. infuse with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inspire(อินสไพ'เออะ) v. ดลใจ,กระตุ้น,เร้าใจ,ปลุกปั่น,ผลักดัน,ดลบันดาล,ทำให้เกิด,หายใจเข้า., See also: inspirable adj. inspirative adj. inspirer n. inspiringly adv., Syn. motivate, inhale
inspired(อินสไพ'เออร์ดฺ) adj. ดลใจ,เร้าใจ,หายใจเข้า., See also: inspiredly adv., Syn. aroused, animated

English-Thai: Nontri Dictionary
inspire(vi) หายใจเข้า
inspire(vt) ทำให้รู้สึก,ดลใจ,ดลบันดาล,กระตุ้น,ปลุกปั่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inspireAsian religions inspire him to create splendid sculptures.
inspireHe inspired me with confidence.
inspireHe risked his life to carry out his duty and inspired police officers everywhere.
inspireHe writes a daily journal, and that inspired me to try doing the same thing, but in English.
inspireHis speech inspired all the boys.
inspireI inspired my students to work harder.
inspireShe inspired me with confidence.
inspireSometimes the most inspired ideas seem to just come from out of the blue.
inspireSony inspires ambition among its employees.
inspireThe desire to fly in the sky like a bird inspired the invention of the airplane.
inspireThe minister inspired us with a marvelous sermon.
inspireThe officer inspired his men to be brave.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บันดาล(n) inspirer, See also: catalyst, Syn. คนบันดาล, Example: คนบางกลุ่มมีความเชื่อว่า เทพเจ้าเป็นผู้บันดาลให้พืชพันธุ์ธัญชาติงอกงาม หรือทำให้เสียหายได้, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ทำให้เป็นไป
บันดาลใจ(v) inspire, Syn. ดล, ดลบันดาล, ดลใจ, Example: นวนิยายบันลือโลกบันดาลใจให้ เขาสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้น, Thai Definition: ทำให้อยาก
จุดประกาย(v) spark, See also: inspire, provoke, stimulate, trigger (off), precipitate, Example: ครูเป็นคนจุดประกายให้เขาทำตามฝันที่เขาตั้งใจไว้, Thai Definition: ทำให้เกิดความหวังหรือความคิดที่เริ่มจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แดดาล(v) inspire, See also: motivate, cause, Syn. ถึงใจ, ดลใจ, เกิดขึ้นในใจ
ชูใจ(v) encourage, See also: inspire, hearten, cheer, enhance one's spirit, Syn. ปลุกใจ, ให้กำลังใจ, Example: คำพูดของเขาช่วยชูใจเธอได้เป็นอย่างดี, Thai Definition: ทำให้ใจมีกำลังขึ้น
ดลใจ(v) inspire, See also: motivate, cause, influence, spur, Syn. บันดาลใจ, จุดประกาย, ดลบันดาล, Example: คำพูดของคุณครูดลใจลูกศิษย์ให้ประพฤติตนเป็นคนดีตลอดเวลา, Thai Definition: มีเหตุอันไม่ปรากฏจูงใจให้คิดหรือให้ทำ เช่น เทวดาดลใจ กุศลดลใจ มารดลใจ
ดลบันดาล(v) inspire, See also: cause, bring forth, create, spur, urge, Syn. บันดาลใจ, ให้เป็นไป, บันดาล, Example: ขอให้ความศักดิ์สิทธิ์ของดวงพระวิญญาณของพระองค์ดลบันดาลให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดดาล[daēdān] (v) EN: inspire
ดลใจ[donjai] (v) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur  FR: inspirer ; susciter ; motiver
หายใจเข้า[hāijai khao] (v) EN: inhale ; breathe  FR: inhaler ; inspirer ; aspirer
จรรโลงใจ[janlōngjai] (v) FR: inspirer ; insuffler ; encourager
จุดประกาย[jut prakāi] (v, exp) EN: spark ; inspire ; provoke ; stimulate ; trigger (off) ; precipitate
คนบันดาล[khon bandān] (n, exp) EN: inspirer

CMU English Pronouncing Dictionary
INSPIRE IH2 N S P AY1 R
INSPIRED IH2 N S P AY1 ER0 D
INSPIRES IH2 N S P AY1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inspire (v) ˈɪnspˈaɪər (i1 n s p ai1 @ r)
inspired (v) ˈɪnspˈaɪəd (i1 n s p ai1 @ d)
inspires (v) ˈɪnspˈaɪəz (i1 n s p ai1 @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスパイアー;インスパイア[insupaia-; insupaia] (vs) (1) to inspire; (n) (2) inspiration [Add to Longdo]
葦手[あしで, ashide] (n) (1) painting representing reeds around water with rocks, grass or birds made using characters (Heian period); (2) characters written in a way inspired from that style [Add to Longdo]
感奮[かんぷん, kanpun] (n,vs) stirred up; inspired; moved to action [Add to Longdo]
乗り移る;乗りうつる;乗移る[のりうつる, noriutsuru] (v5r,vi) to change (cars or horses); to transfer; to possess; to inspire [Add to Longdo]
神品[しんぴん, shinpin] (n) an inspired work [Add to Longdo]
吹き込む(P);吹きこむ;吹込む[ふきこむ, fukikomu] (v5m,vi,vt) (1) to blow into; to breathe into; (v5m,vt) (2) to inspire; to indoctrinate; (3) to record (music, video, etc.); (P) [Add to Longdo]
天来[てんらい, tenrai] (n,adj-no) heavenly; divine; inspired; heaven sent [Add to Longdo]
動かす[うごかす, ugokasu] (v5s,vt) (1) to move; to shift; to operate; to set in motion; to mobilize; to mobilise; (2) to inspire; to rouse; to move (e.g. feeling); to influence; (3) to deny; to change; (P) [Add to Longdo]
発憤;発奮[はっぷん, happun] (n,vs) inspired; stimulated; roused [Add to Longdo]
反閇;返閉;反陪[へんばい, henbai] (n) (1) (See 禹歩・1) ceremony performed by a sorcerer to protect a noble setting out on a trip; (2) dance steps inspired by this ceremony [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inspire
   v 1: heighten or intensify; "These paintings exalt the
      imagination" [syn: {inspire}, {animate}, {invigorate},
      {enliven}, {exalt}]
   2: supply the inspiration for; "The article about the artist
     inspired the exhibition of his recent work"
   3: serve as the inciting cause of; "She prompted me to call my
     relatives" [syn: {prompt}, {inspire}, {instigate}]
   4: spur on or encourage especially by cheers and shouts; "The
     crowd cheered the demonstrating strikers" [syn: {cheer},
     {root on}, {inspire}, {urge}, {barrack}, {urge on}, {exhort},
     {pep up}]
   5: fill with revolutionary ideas [syn: {revolutionize},
     {revolutionise}, {inspire}]
   6: draw in (air); "Inhale deeply"; "inhale the fresh mountain
     air"; "The patient has trouble inspiring"; "The lung cancer
     patient cannot inspire air very well" [syn: {inhale},
     {inspire}, {breathe in}] [ant: {breathe out}, {exhale},
     {expire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top