ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inspector

IH2 N S P EH1 K T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inspector-, *inspector*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inspector(n) ผู้ตรวจสอบ, See also: นายตรวจ
inspector(n) สารวัตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inspector(อินสเพค'เทอ) n. นายตรวจ,จราจร,ผู้ตรวจสอบ,ผู้สังเกตการณ์., See also: inspectoral, inspectorial adj. inspectorship n.
chief inspectorn. สารวัตรใหญ่,นายตรวจใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
inspector(n) นายตรวจ,นายตำรวจ,ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inspectorผู้ตรวจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inspectorผู้ตรวจราชการ (ระดับกรม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspector general๑. ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวงหรือทบวง)๒. จเรทหาร, จเรตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inspectorsผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Inspector Chen.lnspector เฉิน Bloodsport (1988)
Inspector Chen.lnspector เฉิน Bloodsport (1988)
Because an unpreserved or contaminated chain of evidence will be deemed inadmissible in a future trial, Inspector Clouseau....จะถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ในการพิสูจน์ขั้นต่อไป ผู้ตรวจสอบ คลูโซ Basic Instinct (1992)
Inspector Dayton recovered your credit cards--insignificant reporter who started their own paper, don't underestimate them. Hero (1992)
My first witness is Inspector Robert Dixon.พยานแรกที่ใช้คือ Dixon โรเบิร์ตผู้ตรวจราชการ In the Name of the Father (1993)
You told Inspector Dixon... that you had committed a robbery on that night.ที่คุณมีความมุ่งมั่น ปล้นในคืนนั้น In the Name of the Father (1993)
Inspector Dixon admits there are scores of inconsistencies in the confessions.ตรวจสอบ Dixon ยอมรับมีคะแนน ของความไม่สอดคล้องกันในคำสา In the Name of the Father (1993)
Inspector Dixon... a decorated officer of great expertise... acting on reliable information and good detective work... arrested Paul Hill... who, guilt-ridden by the shame of his crime, confessed.Dixon ตรวจสอบ ... เจ้าหน้าที่ตกแต่ง ความเชี่ยวชาญที่ดี ... ที่กระทำต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ งานนักสืบและดี ... In the Name of the Father (1993)
I'm a police inspector from Shaan Xi, Gen Su district.ฉันเป็นตำรวจสอบสวนจาก อำเภอ ชานซิ เกนซู Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Police inspector from Shaan.ตำรวจสอบสวนจาก ชาน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You are worried about yourself Inspector Lauห่วงตัวเองเถอะสารวัตรหลิว Infernal Affairs (2002)
At 4:38 pm we received Inspector Lau's report14.38 น. เราได้รับแจ้งจากสารวัตรหลิว Infernal Affairs (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inspectorHe is a sanitary inspector.
inspectorThe inspector arrived at the school late on Monday morning.
inspectorThe suspect told a lie to the inspector.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตรวจ(n) examiner, See also: inspector, Syn. คนตรวจ, Example: หน่วยงานของเราผ่านการตรวจโดยผู้ตรวจที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่พิจารณาดูความเรียบร้อย, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย, พิจารณาหาสมมติฐาน
ผู้ตรวจการณ์(n) inspector, See also: investigator, Example: ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการณ์ ก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ตระเวนดูเหตุการณ์และรวบรวมข่าวสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
สายตรวจ(n) inspector, See also: overseer, investigator, examiner
สารวัด(n) inspector, See also: examiner, Syn. สารวัตร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ตรวจงานทั่วไป
นายตรวจ(n) inspector, See also: official examiner, Syn. ผู้ตรวจ, Example: นายตรวจคนนี้พูดจาไม่สุภาพและแสดงกริยาก้าวร้าว, Count Unit: คน, Thai Definition: ชื่อตำแหน่งในราชการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จเร[jarē] (n) EN: inspector ; inspector general  FR: inspecteur général [m]
คนตรวจ[khon trūat] (n) EN: inspector ; examiner  FR: inspecteur [m] ; inspectrice [f]
กรมจเร[Kromjarē] (org) EN: Inspector General Department
นายตำรวจ[nāi tamrūat] (n, exp) EN: police inspector  FR: inspecteur de police [m] ; officier de police [m]
นายตรวจ[nāi trūat] (n) EN: inspector  FR: inspecteur [m] ; inspectrice [f] ; contrôleur [m] ; contrôleuse [f]
ผู้กำกับ[phūkamkap] (n) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police  FR: directeur [m] ; superviseur [m]
พูตรวจการณ์[phūtrūatkān] (n, exp) EN: inspector
สายตรวจ[sāi trūat] (n, exp) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller
สารวัตร[sārawat] (n) EN: police inspector  FR: inspecteur de police [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INSPECTOR IH2 N S P EH1 K T ER0
INSPECTORS IH2 N S P EH1 K T ER0 Z
INSPECTOR'S IH2 N S P EH1 K T ER0 Z
INSPECTORS' IH2 N S P EH1 K T ER0 Z
INSPECTORATE IH2 N S P EH1 K T ER0 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inspector (n) ˈɪnspˈɛktər (i1 n s p e1 k t @ r)
inspectors (n) ˈɪnspˈɛktəz (i1 n s p e1 k t @ z)
inspectorate (n) ˈɪnspˈɛktərət (i1 n s p e1 k t @ r @ t)
inspectorates (n) ˈɪnspˈɛktərəts (i1 n s p e1 k t @ r @ t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巡抚[xún fǔ, ㄒㄩㄣˊ ㄈㄨˇ, / ] inspector-general of province in Ming and Qing times, #26,477 [Add to Longdo]
检查员[jiǎn chá yuán, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, / ] inspector, #51,288 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスペクター[insupekuta-] (n) inspector [Add to Longdo]
按察使;按察[あぜち;あんさつし(按察使), azechi ; ansatsushi ( an satsu shi )] (n) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position) [Add to Longdo]
改札係[かいさつがかり, kaisatsugakari] (n) ticket examiner (collector, inspector) (in a railroad station) [Add to Longdo]
監査役[かんさやく, kansayaku] (n) auditor; inspector; (P) [Add to Longdo]
監察[かんさつ, kansatsu] (n,vs) inspection; inspector; (P) [Add to Longdo]
監察官[かんさつかん, kansatsukan] (n) inspector; supervisor [Add to Longdo]
監督官[かんとくかん, kantokukan] (n) inspector [Add to Longdo]
教育総監部[きょういくそうかんぶ, kyouikusoukanbu] (n) Inspectorate General of Military Training (1898-1945) [Add to Longdo]
警視正[けいしせい, keishisei] (n) senior superintendent; police inspector [Add to Longdo]
警部[けいぶ, keibu] (n) police inspector; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inspector
   n 1: a high ranking police officer
   2: an investigator who observes carefully; "the examiner
     searched for clues" [syn: {examiner}, {inspector}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top