ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insolvent

IH2 N S AA1 L V AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insolvent-, *insolvent*
English-Thai: Longdo Dictionary
insolvent(adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insolvent(adj) ซึ่งล้มละลาย, See also: เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insolvent(อินซอล'เวินทฺ) adj. ล้มละลาย,ไม่สามารถใช้หนี้สินได้เพียงพอ,n. บุคคลที่ล้มละลาย, Syn. ruined

English-Thai: Nontri Dictionary
insolvent(adj) ล้มละลาย,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insolventHe was declared insolvent.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่มจม[lomjom] (x) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse  FR: être ruiné ; être insolvable
ล้มละลาย[lomlalāi] (n) EN: become bankrupt : go bankrupt ; become insolvent ; be insolvent; go broke ; go bust  FR: faire faillite ; être en faillite ; faire banqueroute
หนี้สินล้นพ้นตัว[nīsin lonphon tūa] (x) EN: insolvent ; insolvency

CMU English Pronouncing Dictionary
INSOLVENT IH2 N S AA1 L V AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insolvent (n) ˈɪnsˈɒlvənt (i1 n s o1 l v @ n t)
insolvents (n) ˈɪnsˈɒlvənts (i1 n s o1 l v @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zahlungsunfähig {adj} | zahlungsunfähiger | am zahlungsunfähigsteninsolvent | more insolvent | most insolvent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
破産者[はさんしゃ, hasansha] (n) a bankrupt or insolvent person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insolvent
   adj 1: unable to meet or discharge financial obligations; "an
       insolvent person"; "an insolvent estate" [ant: {solvent}]
   n 1: someone who has insufficient assets to cover their debts
      [syn: {bankrupt}, {insolvent}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top