ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insolent

IH1 N S AH0 L AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insolent-, *insolent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insolent(adj) ซึ่งไร้ยางอาย, See also: ทะลึ่ง
insolent(adj) อวดดี, See also: โฮกฮาก, ไร้มารยาท
insolently(adv) อย่างอวดดี, See also: อย่างโฮกฮาก, อย่างไร้มารยาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insolent(อิน'ซะเลินทฺ) n..adj. (คนที่) อวดดี,ทะลึ่ง,ไร้มารยาท., Syn. disrespect

English-Thai: Nontri Dictionary
insolent(adj) ทะลึ่ง,ทะนง,จองหอง,โอหัง,อวดดี,ยโส

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insolentI can't do with him and his insolent ways.
insolentLet's have a gander at this insolent man.
insolentThese bank employees seem so politely insolent lately. I wonder what's behind it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำแหง[kamhaēng] (v) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense  FR: oser ; avoir l'audace
กำเริบ[kamroēp] (v) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident  FR: s'enhardir
เกกมะเหรก[kēkmarēk] (v) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable  FR: être un bon à rien
ลวนลาม[lūanlām] (v) EN: take liberties with ; molest ; assault  FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
ทะลึ่ง[thaleung] (v) EN: be insolent ; be rude; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive
ทะลึ่ง[thaleung] (adj) FR: impertinent ; impudent ; insolent ; effronté
อวดดี[ūatdī] (adj) EN: overconfident ; vain-glorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited  FR: arrogant ; insolent
วางก้าม[wāngkām] (adj) EN: overbearing ; insolent  FR: arrogant

CMU English Pronouncing Dictionary
INSOLENT IH1 N S AH0 L AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insolent (j) ˈɪnsələnt (i1 n s @ l @ n t)
insolently (a) ˈɪnsələntliː (i1 n s @ l @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粗野[cū yě, ㄘㄨ ㄧㄝˇ, ] insolent; boorish; rough (in actions), #43,026 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent [Add to Longdo]
人も無げ;人もなげ[ひともなげ, hitomonage] (adj-na,adj-no) arrogant; insolent; overbearing [Add to Longdo]
人を食った[ひとをくった, hitowokutta] (exp,adj-f) arrogant; insolent; disdainful [Add to Longdo]
能天気;能転気;脳天気;ノー天気[のうてんき(能天気;能転気;脳天気);ノーてんき(ノー天気), noutenki ( nou tenki ; nou ten ki ; noutenki ); no-tenki ( no-tenki )] (adj-na) optimistic; thoughtless; insolent [Add to Longdo]
不届き[ふとどき, futodoki] (adj-na,n) rude; insolent; nefarious [Add to Longdo]
不届千万;不届き千万[ふとどきせんばん, futodokisenban] (n,adj-na) very rude (insolent); extremely reprehensible; outrageous [Add to Longdo]
不埒千万[ふらちせんばん, furachisenban] (n,adj-na) very insolent; extremely audacious; reprehensible [Add to Longdo]
無礼者[ぶれいもの, bureimono] (n) insolent fellow; rude fellow [Add to Longdo]
僭越;僣越[せんえつ, sen'etsu] (adj-na) presumptuous; arrogant; audacious; forward; insolent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insolent
   adj 1: marked by casual disrespect; "a flip answer to serious
       question"; "the student was kept in for impudent
       behavior" [syn: {impudent}, {insolent}, {snotty-nosed},
       {flip}]
   2: unrestrained by convention or propriety; "an audacious trick
     to pull"; "a barefaced hypocrite"; "the most bodacious
     display of tourism this side of Anaheim"- Los Angeles Times;
     "bald-faced lies"; "brazen arrogance"; "the modern world with
     its quick material successes and insolent belief in the
     boundless possibilities of progress"- Bertrand Russell [syn:
     {audacious}, {barefaced}, {bodacious}, {bald-faced},
     {brassy}, {brazen}, {brazen-faced}, {insolent}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top