ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insipid

IH2 N S IH1 P AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insipid-, *insipid*, insipi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insipid(adj) ไม่มีรสชาติ, See also: จืด, ไม่มีพิษไม่มีภัย, เรียบๆ, ไม่น่าสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insipid(อินซิพ'พิด) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีชีวิตชีวา., See also: insipidity, insipidness n. insipidly adv., Syn. dyll
diabetes insipidusโรคเบาจืด

English-Thai: Nontri Dictionary
insipid(adj) ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ไม่มีชีวิตชีวา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And all of them as artificial as the Matrix itself although only a human mind could invent something as insipid as love.และสิ่งเหล่านั้น ทั้งปัญญาประดิษฐ์ ทั้งตัวแม๊ททริกเอง มีแค่เพียงจิตใจของมนุษย์เท่านั้น ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ไร้สาระอย่างความรักได้ The Matrix Revolutions (2003)
Being poor, insipid things, read by mere women, even, God forbid, written by mere women?หนังสือแสนจืดชืดที่ผู้หญิงอ่านกันใช่มั้ย หนังสือที่มีแต่ผู้หญิงแต่งใช่มั้ยคะ Becoming Jane (2007)
No,I don't remember,but he was,you know,babbling about some insipid municipal sculpture competition he was hoping to winไม่รู้ ผมจำไม่ได้ แต่เขาพล่ามถึง\ การแข่งขันการทำรูปปั้นของเมือง... ที่ไม่มีอะไรน่าสนใจ ซึ่งเขาหวังที่จะชนะ Art Imitates Life (2008)
F.y.i.--one insipid article does not mean people here like you.จะบอกให้รู้ไว้ ว่าเรียงความจืดชืดอันเดียวไม่ได้แปลว่าคนที่นี่ชอบเธอ Enough About Eve (2009)
That insipid senator put me in here.นั่นเพราะว่าุเจ้าวุฒิสมาชิกส่งข้ามาที่นี่! Assassin (2010)
And her insipid competition will be fired.และคู่แข่งไร้รสนิยม ก็จะถูกไล่ออก Damien Darko (2011)
I'm practically a prisoner with a husband whose heart is still with his dead wife, and his insipid daughter...ข้าเหมือนเป็นนักโทษ ที่อยู่กับสามีที่หัวใจของเขามีแต่ภรรยาที่ตายไปแล้ว และลูกสาวที่ไม่มีชีวิตชีวะเอาซะเลย Quite a Common Fairy (2013)
I don't need some insipid costume and a bird name.ฉันไม่ต้องการเครื่องแต่งกายบางอย่างไม่น่าสนใจและชื่อนก Son of Batman (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปร่า(adj) unpalatable, See also: insipid, unpleasant to the taste, Syn. ขื่น, เฝื่อน, Example: แกงถ้วยนี้รสปร่า, Thai Definition: ลักษณะของรสที่ไม่กลมกล่อมไม่แน่ชัดว่าเป็นรสอะไร
ช่ำช่า(adj) insipid, See also: tasteless, savorless, vapid, dull, Syn. ไม่มีรส, จืดชืด, Example: มื้อเย็นสำหรับวันนี้เขาทานน้อยเป็นพิเศษเพราะรสช่ำช่าของอาหาร
รสจืด(n) flavorless, See also: insipid, tasteless, Example: รากต้นหางกระรอกมีรสจืด ใช้ฝนทาและรับประทานแก้พิษงูขบกัด
จืดชืด(v) tasteless, See also: insipid, dull, listless, Syn. จืดหมดรส, หมดสนุก, Ant. เข้มข้น, ตื่นเต้น, มีรสชาติ, Example: บทเรียนที่จืดชืดเช่นนี้จะทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนได้อย่างไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชืด[cheūt] (adj) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid  FR: fade ; insipide ; sans saveur
จาง[jāng] (adj) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy  FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
จืด[jeūt] (adj) EN: tasteless ; insipid ; not spicy  FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
จืดชืด[jeūtcheūt] (adj) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab
การสนทนาที่กร่อยมาก[kān sonthanā thī krǿi māk] (xp) EN: insipid conversation
กร่อย[krǿi] (adj) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune  FR: insipide
ไม่มีชีวิต[mai mī chīwit] (n, exp) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame  FR: être sans âme ; être insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[mai mī chīwitchiwā] (xp) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune
ไม่มีรส[mai mī rot] (adj) FR: insipide ; fade
ไม่มีรสชาติ[mai mī rotchāt] (adj) EN: insipid ; drab  FR: insipide

CMU English Pronouncing Dictionary
INSIPID IH2 N S IH1 P AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insipid (j) ˈɪnsˈɪpɪd (i1 n s i1 p i d)
insipidly (a) ˈɪnsˈɪpɪdliː (i1 n s i1 p i d l ii)
insipidity (n) ˌɪnsɪpˈɪdɪtiː (i2 n s i p i1 d i t ii)
insipidness (n) ˈɪnsˈɪpɪdnəs (i1 n s i1 p i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàn, ㄉㄢˋ, ] insipid; diluted; weak; light in color; tasteless; fresh; indifferent; nitrogen, #2,167 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾燥[かんそう, kansou] (n,vs) dry; arid; insipid; dehydrated; (P) [Add to Longdo]
出涸らし[でがらし, degarashi] (n) washed out; insipid [Add to Longdo]
薄味[はくみ, hakumi] (adj-no) bland; mild-tasting; lightly seasoned; insipid [Add to Longdo]
没趣味[ぼつしゅみ, botsushumi] (adj-na,n) commonplace; vapid; insipid [Add to Longdo]
味気ない(P);味気無い[あじきない(P);あじけない, ajikinai (P); ajikenai] (adj-i) wearisome; insipid; irksome; wretched; vain; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insipid
   adj 1: lacking taste or flavor or tang; "a bland diet"; "insipid
       hospital food"; "flavorless supermarket tomatoes"; "vapid
       beer"; "vapid tea" [syn: {bland}, {flat}, {flavorless},
       {flavourless}, {insipid}, {savorless}, {savourless},
       {vapid}]
   2: lacking interest or significance or impact; "an insipid
     personality"; "jejune novel" [syn: {insipid}, {jejune}]

Are you satisfied with the result?Discussions