ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inscription

IH2 N S K R IH1 P SH AH0 N   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inscription-, *inscription*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inscription[N] สิ่งที่จารึก, See also: ข้อความที่จารึก, Syn. engraving, epitaph

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inscription(อินสคริพ'เชิน) n. ข้อความที่จารึก,สิ่งที่จารึกไว้,คำอุทิศ,เอกสารหลักทรัพย์,ใบหุ้น,การลงทะเบียนไว้., See also: inscriptional adj. inscriptive adj., Syn. engraving

English-Thai: Nontri Dictionary
inscription(n) การจารึก,คำจารึก,คำอุทิศ,ใบหุ้น,การลงทะเบียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inscription๑. รอยจารึก๒. การจดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inscriptionเนื้อเรื่อง [การแพทย์]
Inscriptionsจารึก [TU Subject Heading]
Inscriptions, Khmerจารึกภาษาเขมร [TU Subject Heading]
Inscriptions, Thaiจารึกภาษาไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can you translate the inscription?คุณแปลข้อความที่จารึกไว้ ได้มัย? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
And his shield... the inscription on Sir Richard's shield?และโล่ของเขา.. สิ่งที่จารึกบนโล่ของเซอร์ริชชาร์ด? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
What does that inscription mean?คำจารึกนั่น แปลว่าอะไรน่ะ Wuthering Heights (1992)
- OK... 1876 was on the inscription on the statue in Paris.- เอาละ... 1876 เป็นปีที่สลัก... National Treasure: Book of Secrets (2007)
Inscription on the statue in Paris said, "These twins stand resolute."มันสลักไว้บนรูปปั้นที่ปารีส ว่า " พี่น้องฝาแฝดยืนหยัด " National Treasure: Book of Secrets (2007)
The inscription on the back says,พระเจ้าดูแลลูกหลานเขาจริงๆ Sparks Fly Out (2008)
This is a trace of His Majesty's inscription on the sword.นี่เป็นลายพิมพ์ของจารึกบนดาบของพระราชาของเรา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
And they will look for the prince that was mentioned in the inscription.แล้วพวกเขาก็จะตามหาองค์ชาย ตามที่อยู่ในจารึกนั่น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Read the inscription!อ่านอักขระจารึก เดี๋ยวนี้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The inscription says that only a drop of blood from a person of pure heart can open the Eye.จึงจะสามารถเปิดประตูแห่งดวงตา สามีคุณทายถูก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Don't you remember the inscription?นายจำชื่อที่อยู่บนมันได้ไหม Episode #1.25 (2009)
No, yes! There's the inscription.ไม่ ใช่สิ มันมีสลักเอาไว้ Don't Walk on the Grass (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inscriptionIn the second place, if we do not go, someone else will read the inscription on the stone and find happiness, and we shall have lost it all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำจารึก[N] epigraph, See also: inscription

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบใบสมัคร[n. exp.] (baēp bai samak) EN: application form   FR: formulaire d'inscription [m]
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form   FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
จารึกหิน[X] (jāreuk hin) EN: stone inscription   
กรอกใบสมัคร[v. exp.] (krøk bai samak) EN: fill out an application form   FR: compléter un formulaire d'inscription
ศิลาจารึก[n.] (silājāreuk) EN: stone inscription ; stone tablet   

CMU English Pronouncing Dictionary
INSCRIPTION    IH2 N S K R IH1 P SH AH0 N
INSCRIPTIONS    IH2 N S K R IH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inscription    (n) ˈɪnskrˈɪpʃən (i1 n s k r i1 p sh @ n)
inscriptions    (n) ˈɪnskrˈɪpʃənz (i1 n s k r i1 p sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
题词[tí cí, ㄊㄧˊ ㄘˊ, / ] inscription; dedication, #20,289 [Add to Longdo]
题字[tí zì, ㄊㄧˊ ㄗˋ, / ] inscription; autograph, #41,288 [Add to Longdo]
铭文[míng wén, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄣˊ, / ] inscription, #42,175 [Add to Longdo]
碑刻[bēi kè, ㄅㄟ ㄎㄜˋ, ] inscription on stone tablet, #55,960 [Add to Longdo]
碑铭[bēi míng, ㄅㄟ ㄇㄧㄥˊ, / ] inscription on stone tablet [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inschrift {f} | Inschriften {pl}inscription | epigraphs; inscriptions [Add to Longdo]
Widmung {f}; Eintragung {f}; Eintrag {m} | Widmungen {pl}; Eintragungen {pl}inscription | inscriptions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
為書き;為書[ためがき, tamegaki] (n) dedication (e.g. in books); inscription [Add to Longdo]
歌碑[かひ, kahi] (n) tanka inscription [Add to Longdo]
画讃;画賛;画讚(oK)[がさん, gasan] (n) legend over a picture; inscription (legend, writing) on a painting [Add to Longdo]
金石文[きんせきぶん, kinsekibun] (n) epigraph on a stone monument; ancient inscriptions on monuments [Add to Longdo]
金文[きんぶん, kinbun] (n) Chinese bronze inscriptions; type of lettering used on metal objects, especially in China during the Yin and Zhou dynasties [Add to Longdo]
甲骨文[こうこつぶん, koukotsubun] (n) ancient inscriptions of Chinese characters on oracle bones and tortoise shells [Add to Longdo]
甲骨文字[こうこつもじ, koukotsumoji] (n) (See 亀甲獣骨文字) ancient inscriptions of Chinese characters on oracle bones and carapaces [Add to Longdo]
賛(P);讃[さん, san] (n) (1) praise; tribute; (2) inscription (on a painting); (P) [Add to Longdo]
書丹[しょたん, shotan] (n,vs) writing an inscription on a stone monument (e.g. before carving it) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inscription
   n 1: letters inscribed (especially words engraved or carved) on
      something [syn: {inscription}, {lettering}]
   2: a short message (as in a book or musical work or on a
     photograph) dedicating it to someone or something [syn:
     {dedication}, {inscription}]
   3: the activity of inscribing (especially carving or engraving)
     letters or words

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top