ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inquir

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inquir-, *inquir*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquire(vt) ไต่ถาม, See also: ถามถึง, สอบถาม, Syn. ask, question, Ant. inform
inquire(vi) สืบหาความจริง, See also: ตรวจสอบ, สืบสวน, Syn. examine, inspect, investigate
inquiry(n) การไต่สวน, Syn. investigation, query
inquiring(adj) ช่างซักถาม, See also: อยากรู้อยากเห็น, Syn. inquisitive, questioning
inquire of(phrv) ถามเกี่ยวกับ, Syn. enquire of
inquire for(phrv) สืบหา, See also: ถามหา, ค้นหา, ถามถึง, Syn. enquire for
inquiringly(adv) ด้วยความอยากรู้อยากเห็น, Syn. curiously, inquisitively
inquire into(phrv) สอบสวน, See also: สืบสวน, ไต่ถาม, Syn. enquire into
inquire about(phrv) สอบถามเกี่ยวกับ, See also: ถามเกี่ยวกับ, Syn. enquire about
inquire after(phrv) ไต่ถามทุกข์สุขของ, See also: ถามถึงสุขภาพของ, Syn. enquire after

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inquire(อินไคว'เออะ) vt. ถามหา,ไต่ถาม,สอบถาม. vi. ถาม,สอบถาม,สืบสวน,สอบสวน. -Phr. (inquire after ถามทุกข์สุข), See also: inquirable adj. inquirer n., Syn. enquire
inquiring(อินไคว'เออริง) adj. ชอบสอบถาม,ชอบไตร่ถาม, See also: inquiringly adv., Syn. probing
inquiryหมายถึง การสอบถามหาข้อมูลผ่านทางเครื่องปลายทาง (terminal) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้ โดยปกติข้อมูลเหล่านี้ จะต้องเก็บ ๆ ไว้ในจานบันทึก เพื่อให้ค้นหาได้รวดเร็ว เมื่อหาพบแล้ว ก็จะแสดงผลให้ดูบนจอภาพ ตัวอย่างง่าย ๆ ที่จะอธิบายในเรื่องนี้ ก็คือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

English-Thai: Nontri Dictionary
inquire(vi, vt) ถาม,สอบสวน,สืบสวน,ไต่สวน,สอบถาม
inquirer(n) ผู้ถาม,ผู้สอบถาม,ผู้สืบสวน,ผู้ไต่สวน
inquiry(n) การถาม,การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inquiryการสอบถาม, การสอบสวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inquiryการสอบสวน [ดู enquiry] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inquiry official; inquisitorพนักงานสอบสวน [ป. วิ. อาญา] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inquiry, commission ofคณะกรรมการสืบสวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inquiryการถามเพื่อหาข้อมูล [การแพทย์]
Inquiry Methodsวิธีการตอบคำถาม [การแพทย์]
Inquiry Teachingการสอนแบบสืบสวน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inquirAfter returning home I will inquire into the matter.
inquirA stranger inquired about the train schedule.
inquirA stranger inquired about the way to the station.
inquirFor further inquiries, please feel free to contact us toll-free at 0120-00-0000.
inquirHe had to inquire into the record of the event.
inquirHe says he will inquire into the matter.
inquirHe wrote a letter of inquiry to his business contact.
inquir"How do you feel?", he inquired.
inquir"How long does it take to get to Vienna on foot?" he inquired.
inquirHow should I answer if she inquires after you?
inquirI inquired about the book in many stores.
inquirI inquired after him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอบถาม(v) ask, See also: inquire, interrogate, Syn. ไต่ถาม, ซักถาม, ถาม, Ant. ตอบ
สอบปากคำ(v) interrogate, See also: inquire, ask, Syn. ไต่สวน, สอบสวน
สอบสวน(v) investigate, See also: inquire, Syn. ไต่สวน, ซักถาม, สอบปากคำ
พนักงานสอบสวน(n) inquiry official, Syn. เจ้าหน้าที่สอบสวน, Example: การตั้งข้อกล่าวหาในคดีต่างๆ เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ที่สามารถกระทำได้ตามพยานหลักฐานของตำรวจ, Count Unit: คน, Thai Definition: เจ้าพนักงาน ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจ และหน้าที่ทำการสอบสวน, Notes: (กฎหมาย)
ร้องถาม(v) inquire, See also: question, Syn. ถาม, Ant. ตอบ, Example: ผู้เสียหายจะร้องถามใครได้บ้างว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหน
เรียนถาม(v) ask, See also: inquire, question, Syn. ถาม, Ant. ตอบ, Example: ในแง่การเป็นพันธมิตร ผมอยากเรียนถามว่าคุณสมัครเป็นพันธมิตรพรรคไหนมากกว่ากัน
สืบรู้(v) inquire, See also: probe, go into, explore, investigate, inspect, look into, Example: เขาสืบรู้หมดแล้วว่าพวกมันมีการต่อรองกันอย่างไร, Thai Definition: เสาะหาข้อเท็จจริงจนรู้
พิจาร(v) consider, See also: inquire, meditate, examine, investigate, Syn. ตรวจตรา, ตริตรอง, สอบสวน, ไต่ตรอง
พิจารณ์(v) consider, See also: inquire, meditate, examine, investigate, Syn. ตรวจตรา, ตริตรอง, สอบสวน, ไต่ตรอง
พิจารณา(v) consider, See also: inquire, meditate, examine, investigate, Syn. พินิจ, ตรึกตรอง, ใคร่ครวญ, พินิจพิเคราะห์, Example: รัฐบาลพิจารณาการตัดงบประมาณด้านการฝึกอบรม และสัมมนาของราชการใหม่อีกครั้งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสอบถามราคา[bai søpthām rākhā] (n, exp) EN: price inquiry ; request for price quotation
เจ้าหน้าที่สอบสวน[jaonāthī søpsūan] (n, exp) EN: inquiry official
จดหมายสอบถาม[jotmāi søpthām] (n, exp) EN: inquiry ; enquiry
คำถาม[khamthām] (n) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject  FR: question [f] ; interrogation [f]
คิดค้นหามูลเหตุ[khit khonhā mūnhēt] (v, exp) EN: inquire into the causes
คิดค้นหาสาเหตุ[khit khonhā sāhēt] (v, exp) EN: inquire into the causes
ค้นหามูลเหตุ[khonhā mūnhēt] (v, exp) EN: inquire into the causes
ค้นหาสาเหตุ[khonhā sāhēt] (v, exp) EN: inquire into the causes
แผนกสอบสวน[phanaēk søpsūan] (n, exp) EN: inquiry section
พิจารณา[phijāranā] (v) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse  FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger

CMU English Pronouncing Dictionary
INQUIRE IH2 N K W AY1 R
INQUIRY IH2 N K W AY1 R IY2
INQUIRY IH1 N K W AH0 R IY2
INQUIRED IH2 N K W AY1 ER0 D
INQUIRER IH2 N K W AY1 R ER0
INQUIRES IH2 N K W AY1 ER0 Z
INQUIRIES IH2 N K W AY1 ER0 IY0 Z
INQUIRIES IH1 N K W ER0 IY0 Z
INQUIRING IH2 N K W AY1 ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquire (v) ˈɪnkwˈaɪər (i1 n k w ai1 @ r)
inquiry (n) ˈɪnkwˈaɪəriː (i1 n k w ai1 @ r ii)
inquired (v) ˈɪnkwˈaɪəd (i1 n k w ai1 @ d)
inquirer (n) ˈɪnkwˈaɪərər (i1 n k w ai1 @ r @ r)
inquires (v) ˈɪnkwˈaɪəz (i1 n k w ai1 @ z)
inquirers (n) ˈɪnkwˈaɪərəz (i1 n k w ai1 @ r @ z)
inquiries (n) ˈɪnkwˈaɪərɪz (i1 n k w ai1 @ r i z)
inquiring (v) ˈɪnkwˈaɪərɪŋ (i1 n k w ai1 @ r i ng)
inquiringly (a) ˈɪnkwˈaɪərɪŋliː (i1 n k w ai1 @ r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
访[fǎng, ㄈㄤˇ, 访 / ] inquire; seek; visit, #3,146 [Add to Longdo]
[xún, ㄒㄩㄣˊ, / ] inquire, #10,211 [Add to Longdo]
查调[chá diào, ㄔㄚˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] inquiry; inquire [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見舞い;お見舞;御見舞い;御見舞[おみまい, omimai] (n) (See 見舞い) calling on someone who is ill; enquiry; inquiry [Add to Longdo]
お問い合わせ[おといあわせ, otoiawase] (n) enquiry; inquiry [Add to Longdo]
メスが入る[メスがいる, mesu gairu] (exp,v5r) (See メスを入れる・メスをいれる) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures [Add to Longdo]
メスを入れる[メスをいれる, mesu woireru] (exp,v1) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures [Add to Longdo]
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P) [Add to Longdo]
下聞[かぶん, kabun] (n,vs) enquiring beforehand; inquiring beforehand [Add to Longdo]
下聞き[したぎき, shitagiki] (n) enquiring beforehand; inquiring beforehand [Add to Longdo]
下問[かもん, kamon] (n,vs) enquiry; inquiry; consultation [Add to Longdo]
海難審判[かいなんしんぱん, kainanshinpan] (n) marine accident inquiry; marine accident enquiry [Add to Longdo]
海難審判庁[かいなんしんぱんちょう, kainanshinpanchou] (n) Marine Accidents Inquiry Agency [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
間合せ機能[まあわせきのう, maawasekinou] inquiry function [Add to Longdo]
照会[しょうかい, shoukai] inquiry (vs), query [Add to Longdo]
照会用端末[しょうかいようたんまつ, shoukaiyoutanmatsu] inquiry station [Add to Longdo]
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check [Add to Longdo]
問合せ関数[といあわせかんすう, toiawasekansuu] inquiry function [Add to Longdo]
問合せ機能[といあわせきのう, toiawasekinou] inquiry function [Add to Longdo]
問合せ端末[といあわせたんまつ, toiawasetanmatsu] inquiry station [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top