ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

innovator

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -innovator-, *innovator*
English-Thai: Nontri Dictionary
innovator(n) ผู้เปลี่ยนแปลงใหม่,ผู้ปรับปรุง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's Orson's dental Innovator of the Year award.นั่นมันรางวัลนักคิดค้นทางทันตกรรมแห่งปีของออร์สันน่ะ Marry Me a Little (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บุกเบิก(n) pioneer, See also: innovator, founder, developer, leader, Syn. ผู้ริเริ่ม, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้ก่อตั้ง, Example: สมเกียรติ อ่อนวิมลเป็นผู้บุกเบิกการอ่านข่าวแบบใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ริเริ่มทำเป็นคนแรกหรือพวกแรก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักนวัตกรรม[nak nawattakam] (n, exp) EN: innovator  FR: innovateur [m] ; innovatrice [f]
ผู้บุกเบิก[phūbukboēk] (n) EN: Innovator ; pioneer ; forerunner  FR: innovateur [m] ; pionnier [m] ; précurseur [m]
ผู้ริเริ่ม[phūriroēm] (n) EN: pioneer ; innovator ; trailblazer ; initiator ; originator  FR: pionnier [m] ; précurseur [m] ; innovateur [m] ; initiateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INNOVATOR IH1 N AH0 V EY2 T ER0
INNOVATOR IH1 N OW0 V EY2 T ER0
INNOVATORS IH1 N AH0 V EY2 T ER0 Z
INNOVATORS IH1 N OW0 V EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
innovator (n) ˈɪnəvɛɪtər (i1 n @ v ei t @ r)
innovators (n) ˈɪnəvɛɪtəz (i1 n @ v ei t @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 innovator
   n 1: someone who helps to open up a new line of research or
      technology or art [syn: {pioneer}, {innovator},
      {trailblazer}, {groundbreaker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top