ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inland

IH1 N L AE2 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inland-, *inland*, inlan
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
inland taipan[อินแลด์ ไทพัน] (n) งูชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียบริเวณแห้งแล้ง ชอบอากาศเย็น ออกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนหรือตอนอากาศเย็น ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงทีั่สุดในโลกด้วยพิษมีปล่อยมาเพียงแค่ 44 มิลลิกรัมต่อครั้ง แต่มีความรุนแรงกว่างูเห่าอินเดียถึง 50 เท่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inland(adv) เข้าในประเทศ, See also: ภายในดินแดน, Ant. seawards
inland(adj) ซึ่งอยู่ภายในประเทศ, See also: ห่างจากชายฝั่ง, Syn. interior, domestic, onshore, Ant. coastal, border, frontier, seaward
inland(n) บริเวณภายในประเทศ, See also: พื้นที่ภายในของประเทศ, Syn. midland, interiority
inland sea(n) ทะเลภายใน, See also: ทะเลสาบ, Syn. lake
inland fishery(n) การประมงน้ำจืด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inland(อิน'เลินดฺ) adj. ภายในประเทศ,ภายในดินแดน,ท้องถิ่น. adv. ภายในประเทศ,เข้าไปในประเทศ. n. (อิน'แลนดฺ) บริเวณภายในประเทศ, Syn. domestic, internal
inlander(อิน'เลินเดอะ) n. ผู้อยู่ภายในประเทศ
mainland(เมน'แลนดฺ'-เลินดฺ) n. แผ่นดินใหญ่, See also: mainlander n.

English-Thai: Nontri Dictionary
inland(adj) ภายในประเทศ,ไกลทะเล,ท้องถิ่น
inland(adv) ภายในประเทศ,เข้าไปในประเทศ,ภายในท้องถิ่น
inland(n) บริเวณภายในประเทศ,ที่ดอน
mainland(n) พื้นแผ่นดินใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inland bill of exchangeตั๋วแลกเงินในประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inland marine insuranceการประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inland revenue; internal revenueรายได้ทางสรรพากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inland watersน่านน้ำในประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inland basininland basin, แอ่งภายในแผ่นดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Inland navigationการเดินเรือในประเทศ [TU Subject Heading]
inland seainland sea, ทะเลใน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Inland water transportationการขนส่งทางน้ำในประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inlandThe action of the story takes place on an inland.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเลใน(n) inland sea, Syn. ทะเลภายใน, ทะเลหน้าใน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ทะเลประเภทที่อยู่ห่างจากฝั่งทะเลเข้ามาภายในพื้นแผ่นดิน และเกือบไม่มีทางติดต่อกับทะเลหรือมหาสมุทรภายนอก
ทะเลภายใน(n) inland sea, See also: lake, Syn. ทะเลใน, ทะเลหน้าใน, Example: แผนภูมินี้แสดงรายละเอียดของทะเลภายใน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ทะเลประเภทที่อยู่ห่างจากฝั่งทะเลเข้ามาภายในพื้นแผ่นดิน และเกือบไม่มีทางติดต่อกับทะเลหรือมหาสมุทรภายนอก
ทะเลหน้าใน(n) inland sea, See also: lake, Syn. ทะเลภายใน, ทะเลใน, Example: เราทำการสำรวจทะเลหน้าในในวันพรุ่งนี้, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ทะเลประเภทที่อยู่ห่างจากฝั่งทะเลเข้ามาภายในพื้นแผ่นดิน และเกือบไม่มีทางติดต่อกับทะเลหรือมหาสมุทรภายนอก
ประมงน้ำจืด(n) inland fisheries, Example: สถานีประมงน้ำจืดนี้ได้ทำการวิจัยการเจริญเติบโตของปลาบึกในลุ่มแม่น้ำโขง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผ่นดินใหญ่[phaendin yai] (n, exp) EN: mainland
ภาคพื้น[phākpheūn] (n) EN: ground ; mainland ; region  FR: continent [m]
ภาษีอากร[phāsī-akøn] (n) EN: taxation ; inland revenue ; internal revenue ; tax yield ; taxes and duties  FR: taxation [f]
ประมงน้ำจืด[pramong nām jeūt] (n, exp) EN: inland fisheries
ประเทศฟินแลนด์[Prathēt Finlaēn] (n, prop) EN: Finland  FR: Finlande [f]
ทะเลใน[thalē nai] (n, exp) EN: inland sea  FR: mer intérieure [f]
ทะเลหน้าใน[thalēnānai] (n) EN: inland sea ; lake
ทะเลภายใน[thalē phāinai] (n, exp) EN: inland sea ; lake  FR: mer inérieure [f]
ทะเลสาบ[thalēsāp] (n) EN: lake ; inland sea  FR: lac [m] ; mer intérieure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INLAND IH1 N L AE2 N D
INLAND'S IH1 N L AH0 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inland (j) ˈɪnlənd (i1 n l @ n d)
inland (a) ˈɪnlˈænd (i1 n l a1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内地[nèi dì, ㄋㄟˋ ㄉㄧˋ, / ] inland; interior, #2,220 [Add to Longdo]
内陆[nèi lù, ㄋㄟˋ ㄌㄨˋ, / ] inland; interior, #16,589 [Add to Longdo]
税务局[shuì wù jú, ㄕㄨㄟˋ ㄨˋ ㄐㄩˊ, / ] Inland Revenue Department (Hong Kong), #28,135 [Add to Longdo]
内陆河[nèi lù hé, ㄋㄟˋ ㄌㄨˋ ㄏㄜˊ, / ] inland river; river draining to inland sea, #102,973 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Binnengewässer {n} | Binnengewässer {pl}inland water | inland waters [Add to Longdo]
Binnenhafen {m} | Binnenhäfen {pl}inland port | inland ports [Add to Longdo]
Binnenland {n} | Binnenländer {pl}inland | inlands [Add to Longdo]
Binnenschifffahrt {f}; Binnenschiffahrt {f} [alt]inland navigation [Add to Longdo]
Binnenverkehr {m}inland traffic [Add to Longdo]
Inlandflug {m}; Inlandsflug {m}domestic flight; internal flight [Add to Longdo]
Inlandsabsatz {m}domestic sales [Add to Longdo]
Steuereinnahmen {pl}inland revenue [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一国二制度[いっこくにせいど, ikkokuniseido] (n) "One country, two systems" (Chinese political ideology allowing for the communist mainland and capitalist areas such as Hong Kong) [Add to Longdo]
香港返還[ほんこんへんかん, honkonhenkan] (n) return of Hong Kong (to mainland China) [Add to Longdo]
瀬戸内海[せとないかい, setonaikai] (n) Inland Sea [Add to Longdo]
大陸浪人[たいりくろうにん, tairikurounin] (n) prewar Japanese adventurer (political activist) in mainland China [Add to Longdo]
渡来神[とらいしん, toraishin] (n) (See 渡来) deity that originated on the Asian mainland, particulalry the Korean Peninsula, during the Yayoi or Kofun Periods (e.g. Ame no Hiboko) [Add to Longdo]
内海[うちうみ(P);うちかい;うちのみ;うつみ;ないかい, uchiumi (P); uchikai ; uchinomi ; utsumi ; naikai] (n) inlet; bay; inland sea; (P) [Add to Longdo]
内地[ないち, naichi] (n) (1) (sens) within the borders of a country; domestic soil; (2) inland area; (3) (during the WWII era) Japan proper, as opposed to its overseas colonies; interior of country; homeland; (4) (in Hokkaido and Okinawa) the "mainland" parts of Japan (Kyushu, Shikoku, Honshu) [Add to Longdo]
内地人[ないちじん, naichijin] (n) people living in the country; people living inland; Japanese in Japan proper; people living on Honshu [Add to Longdo]
内陸[ないりく, nairiku] (n,adj-no) inland; (P) [Add to Longdo]
内陸性気候[ないりくせいきこう, nairikuseikikou] (n) continental or inland climate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
国内[こくない, kokunai] Inland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inland
   adv 1: towards or into the interior of a region; "the town is
       five miles inland"
   adj 1: situated away from an area's coast or border [ant:
       {coastal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top