ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

injury

IH1 N JH ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -injury-, *injury*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
injury(n) การทำให้เสียหาย (กฎหมาย), Syn. wrong, offense, damage
injury(n) อันตราย, See also: ความเสียหาย, Syn. harm, damage
injury(n) อาการบาดเจ็บ, See also: แผล, Syn. wound, pain, cut

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
injury(อิน'จะรี) n. อันตราย,ภัย,ความเสียหาย,ความอยุติธรรมที่ได้รับ,การล่วงละเมิด,การก้าวร้าว, Syn. harm, hurt

English-Thai: Nontri Dictionary
injury(n) อันตราย,ความบาดเจ็บ,ความเสียหาย,ความก้าวร้าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
injuryการบาดเจ็บ, การเสียหาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
injuryความเสียหาย, การทำให้เกิดความเสียหาย, การทำให้เกิดอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
injury due to operations of warการบาดเจ็บจากการทำสงคราม, การเสียหายจากการทำสงคราม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
injury, traumaticแผลบาดเจ็บ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
injury; trauma; wound๑. การบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [มีความหมายเหมือนกับ traumatism; traumatosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
injuryAn injury is much sooner forgotten than an insult.
injuryAn injury occurred during the physical education lesson.
injuryAn injury put the shortstop out of action.
injuryGrandpa fell down the stairs and got a serious injury.
injuryHe added insult to injury.
injuryHe received a large sum of money in for his injury.
injuryHe sustained an injury which will take a month to heal completely.
injuryHe walks with an awkward gait because of an injury.
injuryHis injury incapacitated him for work.
injuryI escaped injury, happily.
injuryI had a whiplash injury two months ago.
injuryI'll take care that you don't meet with any injury.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาดแผล[bātphlaē] (n) EN: wound ; injury ; cut  FR: blessure [f]
การบาดเจ็บ[kān bātjep] (n) EN: injury  FR: blessure [f]
การบาดเจ็บภายใน[kān bātjep phāinai] (n, exp) EN: intrinsic injury
การบาดเจ็บที่หัวเข่า[kān bātjep thī hūakhao] (n, exp) EN: knee injury
การบาดเจ็บที่เข่า[kān bātjep thī khao] (n, exp) EN: knee injury  FR: blessure au genou [f]
การบาดเจ็บที่คอ[kān bātjep thī khø] (n, exp) EN: neck injury
การบาดเจ็บที่ศีรษะ[kān bātjep thī sīsa] (n, exp) EN: head injury  FR: blessure à la tête [f]
การบาดเจ็บที่ทรวงอก[kān bātjep thī sūang-ok] (n, exp) EN: chest trauma ; thoracic injury ; thoracic trauma
การบาดเจ็บที่ตับ[kān bātjep thī tap] (n, exp) EN: liver injury
การบาดเจ็บต่อหนังศีรษะ[kān bātjep tø sīsa] (n, exp) EN: head injury  FR: blessure à la tête [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INJURY IH1 N JH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
injury (n) ˈɪnʤəriː (i1 n jh @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
负伤[fù shāng, ㄈㄨˋ ㄕㄤ, / ] injury; wound; hurt; injured; wounded; to wound; to injure, #24,059 [Add to Longdo]
跌打损伤[diē dǎ sǔn shāng, ㄉㄧㄝ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] injury such as contusion, sprain or fracture from falling, blow etc, #72,377 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verletzung {f} | Verletzungen {pl}injury | injuries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃりっぱげ[jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch [Add to Longdo]
インジャリータイム;インジュリータイム[injari-taimu ; injuri-taimu] (n) injury time [Add to Longdo]
過失傷害[かしつしょうがい, kashitsushougai] (n) accidental infliction of injury [Add to Longdo]
過失傷害罪[かしつしょうがいざい, kashitsushougaizai] (n) accidental infliction of injury [Add to Longdo]
怪我[けが, kega] (n,vs) injury (to animate object); hurt; (P) [Add to Longdo]
[がい, gai] (n) injury; harm; evil influence; damage; (P) [Add to Longdo]
害悪[がいあく, gaiaku] (n) harm; injury; evil (influence) [Add to Longdo]
害毒[がいどく, gaidoku] (n) harm; injury; mischief; poison; virus [Add to Longdo]
危害[きがい, kigai] (n) injury; harm; danger; (P) [Add to Longdo]
仇;寇;讐;賊[あだ;あた(仇)(ok);あたん(仇)(ok), ada ; ata ( ada )(ok); atan ( ada )(ok)] (n) (1) foe; enemy; rival; (2) resentment; enmity; grudge; (3) harm; injury [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 injury
   n 1: any physical damage to the body caused by violence or
      accident or fracture etc. [syn: {injury}, {hurt}, {harm},
      {trauma}]
   2: an accident that results in physical damage or hurt [syn:
     {injury}, {accidental injury}]
   3: a casualty to military personnel resulting from combat [syn:
     {wound}, {injury}, {combat injury}]
   4: an act that causes someone or something to receive physical
     damage
   5: wrongdoing that violates another's rights and is unjustly
     inflicted

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top