ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

initiation

IH2 N IH2 SH IY0 EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -initiation-, *initiation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
initiation(n) การริเริ่ม, See also: การเริ่มต้น, Syn. introduction, entrance, installation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
initiation(อนิชชิเอ'เชิน) n. การนำเข้าครั้งแรก,การนำเข้าเป็นสมาชิก,พิธีนำเข้า,การริเริ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
initiation(n) การเริ่มต้น,การอุปสมบท,การนำมาให้รู้จัก,การทำพิธีรับเข้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
initiationการกำเนิดลม [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
initiation of billการเสนอร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Initiationการเริ่มต้น, การเริ่มต้น, ขั้นเริ่มต้น [การแพทย์]
Initiation Phaseระยะเริ่มแรก [การแพทย์]
Initiation Pointจุดเริ่มต้น [การแพทย์]
Initiation Siteจุดเริ่มต้น [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความริเริ่ม(n) initiation, See also: originality, beginning, start, commencing, Syn. ความคิดริเริ่ม, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, Example: เฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์พูม่าเป็นความริเริ่มของกองทัพอากาศในการจัดหามาเป็นพระราชพาหนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดเริ่ม[jut roēm] (n, exp) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start  FR: début [m] ; point de départ [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INITIATION IH2 N IH2 SH IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
initiation (n) ˈɪnˌɪʃɪˈɛɪʃən (i1 n i2 sh i ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufnahme {f} (in)initiation (into) [Add to Longdo]
Aufnahmezeremonie {f}initiation ceremony [Add to Longdo]
Eröffnung {f}; Einleitung {f}; Einführung {f} (in)initiation (into) [Add to Longdo]
Initiation {f}initiation [Add to Longdo]
Initiationsritus {m}initiation ceremony [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イニシエーション[inishie-shon] (n) initiation [Add to Longdo]
奥許し[おくゆるし, okuyurushi] (n) secret; initiation; diploma [Add to Longdo]
皆伝[かいでん, kaiden] (n,vs) initiation into an art or discipline [Add to Longdo]
開始[かいし, kaishi] (n,vs) start; commencement; beginning; initiation; (P) [Add to Longdo]
手解き[てほどき, tehodoki] (n,vs) (1) initiation; induction; introduction; (2) learning the basics [Add to Longdo]
審議入り[しんぎいり, shingiiri] (n) initiation of debate (e.g. in parliament) [Add to Longdo]
束脩;束修(iK)[そくしゅう, sokushuu] (n) (1) entrance fee; initiation fee; registration fee; present to a teacher; (2) (arch) gift of dried meat from a new vassal or pupil [Add to Longdo]
直伝[じきでん, jikiden] (n) direct transmission (of mysteries or skill); initiation [Add to Longdo]
伝受[でんじゅ, denju] (n,vs) initiation (into the arts) [Add to Longdo]
伝授[でんじゅ, denju] (n,vs) initiation; instruction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
開始[かいし, kaishi] initiation (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 initiation
   n 1: a formal entry into an organization or position or office;
      "his initiation into the club"; "he was ordered to report
      for induction into the army"; "he gave a speech as part of
      his installation into the hall of fame" [syn: {initiation},
      {induction}, {installation}]
   2: the act of starting something for the first time; introducing
     something new; "she looked forward to her initiation as an
     adult"; "the foundation of a new scientific society" [syn:
     {initiation}, {founding}, {foundation}, {institution},
     {origination}, {creation}, {innovation}, {introduction},
     {instauration}]
   3: wisdom as evidenced by the possession of knowledge; "his
     knowledgeability impressed me"; "his dullness was due to lack
     of initiation" [syn: {knowledgeability}, {knowledgeableness},
     {initiation}]
   4: an act that sets in motion some course of events [syn:
     {trigger}, {induction}, {initiation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top