ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

initiate

IH2 N IH1 SH IY0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -initiate-, *initiate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
initiate(n) ผู้เริ่มต้น, See also: ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิก, Syn. novice, beginner, learner, Ant. expert
initiate(vt) ริเริ่ม, See also: เริ่ม, นำ, เสนอ, ชักนำ, Syn. commence, begin, introduce, Ant. end, terminate, finish
initiate into(phrv) แนะนำให้เข้าร่วม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
initiate(อินิช'ชีเอท) vt. ริเริ่ม,เริ่มนำ,นำเข้า,นำไปให้รู้จัก. adj. เริ่มแรก n. ผู้ถูกพาไปให้รู้จัก., See also: initiator n. initiatress n., Syn. start

English-Thai: Nontri Dictionary
initiate(vt) เริ่มต้น,ทำพิธีรับเข้า,นำมาให้รู้จัก,ริเริ่ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Initiateริเริ่ม [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งผลให้เกิด(v) cause, See also: initiate, be the cause of, Syn. เป็นเหตุให้, เป็นสาเหตุของ, ส่งผลให้, เป็นผลให้, Example: การกระทำเช่นนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพของพวกเรา, Thai Definition: เป็นเหตุให้เกิด
ริอ่าน(v) initiate plans, See also: start, originate plans, Syn. ริ, ริอ่าน, Example: เขาเป็นลม เมื่อทราบว่า หลานสาวริอ่านเขียนเรื่องอ่านเล่นรักๆ ใคร่ๆ ไปลงหนังสือพิมพ์, Thai Definition: เริ่มคิดอ่านเพื่อแผนการ
ก่อกำเนิด(v) initiate, See also: originate, Syn. เกิด, ก่อเกิด, Example: ความรู้ก่อกำเนิดมาจากการปฏิบัติ
ก่อเกิด(v) initiate, See also: originate, launch, lead off, set to, Syn. เกิด, ก่อกำเนิด, Ant. ล้มเลิก, Example: ความสุขจะก่อเกิดแก่ผู้ที่ทำบุญอยู่เสมอ, Thai Definition: ทำให้มีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินบวช[kinbūat] (v) EN: be initiated into monkhood
ก่อ[kø] (v) EN: start ; begin ; initiate ; originate ; establish ; institute  FR: commencer ; débuter ; instituer
ก่อการ[køkān] (v) EN: start ; launch ; initiate ; promote ; originate  FR: initier ; susciter
ผู้ริเริ่ม[phūriroēm] (n) EN: pioneer ; innovator ; trailblazer ; initiator ; originator  FR: pionnier [m] ; précurseur [m] ; innovateur [m] ; initiateur [m]
ประเดิม[pradoēm] (v) EN: lead ; initiate ; begin ; inaugurate ; have a first taste of ; be a shop's first costomer of the day  FR: initier ; commencer ; inaugurer
ริเริ่ม[riroēm] (v) EN: start ; launch ; initiate ; begin ; originate ; commence ; be the first  FR: initier ; entreprendre
เริ่มกิจการ[roēm kitjakān] (v, exp) EN: start ; establish ; begin ; initiate ; found ; set up
เริ่มต้น[roēmton] (v) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; originate ; take the first step ; make a beginning ; initialize  FR: commencer ; débuter
ส่งผลให้เกิด[songphon hai koēt] (v, exp) EN: cause ; initiate ; be the cause of  FR: causer
ทำพีธีบวงสรวง[tham phīthī būang sūang] (n, exp) EN: ceremony that initiates a new spirit house  FR: cérémonie d'inauguration d'une maison des esprits [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INITIATE IH2 N IH1 SH IY0 EY2 T
INITIATED IH2 N IH1 SH IY0 EY2 T AH0 D
INITIATED IH2 N IH1 SH IY0 EY2 T IH0 D
INITIATES IH2 N IH1 SH IY0 AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
initiate (n) ˈɪnˈɪʃɪəʳt (i1 n i1 sh i@ t)
initiate (v) ˈɪnˈɪʃɪɛɪt (i1 n i1 sh i ei t)
initiated (v) ˈɪnˈɪʃɪɛɪtɪd (i1 n i1 sh i ei t i d)
initiates (n) ˈɪnˈɪʃɪəʳts (i1 n i1 sh i@ t s)
initiates (v) ˈɪnˈɪʃɪɛɪts (i1 n i1 sh i ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chàng, ㄔㄤˋ, ] initiate; instigate; introduce; lead; initiate, #31,683 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
起つ[たつ, tatsu] (v5t,vi) to rise up; to initiate (political) action [Add to Longdo]
始める(P);創める[はじめる, hajimeru] (v1,vt,aux-v) (1) to start; to begin; to commence; to initiate; to originate; (2) to open (e.g. a store); to start up; to establish (business. etc.); (aux-v) (3) (See 為始める) to start (doing something); to begin to ...; (P) [Add to Longdo]
市民活動[しみんかつどう, shiminkatsudou] (n) civic activity; activities initiated by the citizens themselves [Add to Longdo]
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P) [Add to Longdo]
新入り[しんいり, shin'iri] (n) newcomer; initiate; novice [Add to Longdo]
筆降ろし;筆おろし[ふでおろし, fudeoroshi] (n,vs) (1) first use of a new brush; (2) doing something for the first time; (3) young man's first sexual experience, esp. one initiated by an older woman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 initiate
   n 1: someone new to a field or activity [syn: {novice},
      {beginner}, {tyro}, {tiro}, {initiate}]
   2: someone who has been admitted to membership in a scholarly
     field [syn: {initiate}, {learned person}, {pundit}, {savant}]
   3: people who have been introduced to the mysteries of some
     field or activity; "it is very familiar to the initiate"
     [syn: {initiate}, {enlightened}] [ant: {uninitiate}]
   v 1: bring into being; "He initiated a new program"; "Start a
      foundation" [syn: {originate}, {initiate}, {start}]
   2: take the lead or initiative in; participate in the
     development of; "This South African surgeon pioneered heart
     transplants" [syn: {initiate}, {pioneer}]
   3: accept people into an exclusive society or group, usually
     with some rite; "African men are initiated when they reach
     puberty" [syn: {initiate}, {induct}]
   4: bring up a topic for discussion [syn: {broach}, {initiate}]
   5: set in motion, start an event or prepare the way for;
     "Hitler's attack on Poland led up to World War II" [syn:
     {lead up}, {initiate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top