ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhabited

IH2 N HH AE1 B AH0 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhabited-, *inhabited*, inhabit, inhabite
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inhabitedGoods are the great travelers over the earth's surface, far more than humans, which means that hardly an inhabited spot on the globe is untouched by trade.
inhabitedIndians inhabited this district.
inhabitedMany painful memories inhabited her mind.
inhabitedThe island was inhabited by a fishing people.
inhabitedThe region has never been inhabited by people.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้าง[rāng] (adj) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied  FR: désert ; abandonné

CMU English Pronouncing Dictionary
INHABITED IH2 N HH AE1 B AH0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inhabited (v) ˈɪnhˈæbɪtɪd (i1 n h a1 b i t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
聚居地[jù jū dì, ㄐㄩˋ ㄐㄩ ㄉㄧˋ, ] inhabited land; habitat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらがら[garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
空谷[くうこく, kuukoku] (n) lonely or uninhabited valley [Add to Longdo]
現住建造物[げんじゅうけんぞうぶつ, genjuukenzoubutsu] (n) inhabited building [Add to Longdo]
人外[じんがい;にんがい, jingai ; ningai] (n,adj-no) (1) (じんがい only) uninhabited area; (2) acting inhumanly; inhuman person [Add to Longdo]
人外境[じんがいきょう, jingaikyou] (n) uninhabited area [Add to Longdo]
鳥が棲む森[とりがすむもり, torigasumumori] (exp,n) woods inhabited by birds [Add to Longdo]
非現住建造物[ひげんじゅうけんぞうぶつ, higenjuukenzoubutsu] (n) uninhabited building [Add to Longdo]
無人の境[むじんのきょう, mujinnokyou] (n) uninhabited land [Add to Longdo]
韃靼[だったん, dattan] (n) Tartary (various tribes that historically inhabited the area north of China) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  inhabited
      adj 1: having inhabitants; lived in; "the inhabited regions of
             the earth" [ant: {uninhabited}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top