ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhabit

IH2 N HH AE1 B AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhabit-, *inhabit*
English-Thai: Longdo Dictionary
uninhabitable(adj) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inhabit(vt) อยู่อาศัย, See also: เข้าพำนัก, พักอาศัย, Syn. occupy, live, reside
inhabitant(n) ผู้อาศัย, See also: คนพื้นเมือง, คนท้องถิ่น, Syn. occupant, resident, dweller
inhabitancy(n) ที่อยู่อาศัย, Syn. home, dwelling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inhabit(อินแฮบ'บิท) vt. อาศัยอยู่ใน,อยู่ใน,มีอยู่ใน., See also: inhabitability n. inhabitable adj. inhabitation n., Syn. dwelll in
inhabitance(อินแฮบ'บิเทินซี,อินแฮบ'บิเทินซฺ) n. สถานที่อยู่อาศัย,ที่อยู่อาศัย,การอยู่อาศัยinhabitant (อินแฮบ'บิเทินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย,สัตว์ที่อยู่อาศัย,ผู้อาศัย,พลเมือง., See also: inhabiter n., Syn. resident
inhabitancy(อินแฮบ'บิเทินซี,อินแฮบ'บิเทินซฺ) n. สถานที่อยู่อาศัย,ที่อยู่อาศัย,การอยู่อาศัยinhabitant (อินแฮบ'บิเทินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย,สัตว์ที่อยู่อาศัย,ผู้อาศัย,พลเมือง., See also: inhabiter n., Syn. resident

English-Thai: Nontri Dictionary
inhabit(vt) อยู่,อาศัยอยู่,มีอยู่ใน
inhabitable(adj) อยู่ได้,อาศัยอยู่ได้
inhabitant(n) ประชากร,พลเมือง,ชาวบ้าน,ผู้อาศัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inhabitantผู้อยู่อาศัย, ราษฎร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inhabitantราษฎร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inhabitantsผู้อยู่อาศัย, ราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inhabitantsผู้อยู่อาศัย, Example: ลักษณะของการครอบครองที่อยู่ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inhabitAnimals inhabit the forest.
inhabitAs a rule, the inhabitants of warm countries keep early hours.
inhabitGoods are the great travelers over the earth's surface, far more than humans, which means that hardly an inhabited spot on the globe is untouched by trade.
inhabitHe was elected an official by the inhabitants of this town.
inhabitIndians inhabited this district.
inhabitIn fact, the inhabitants have been exposed to radioactive rays.
inhabitIt was not permitted that the inhabitants trespass in the area.
inhabitMany painful memories inhabited her mind.
inhabitMore than 70 percent of the inhabitants are in favor of the program.
inhabitThe coelacanth inhabits the deep sea.
inhabitThe inhabitants are proud of their urban culture.
inhabitThe inhabitants of the city depend upon the river for drinking water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าแผ่นดิน(n) citizen, See also: inhabitant, dweller, Syn. ชาวเมือง, พลเมือง, ราษฎร, ประชาชน, Example: ข้าแผ่นดินอยู่เย็นเป็นสุขบนแผ่นดินไทยมาหลายชั่วอายุคน, Count Unit: คน, Thai Definition: พลเมืองของประเทศที่มีเชื้อชาตินั้นและอาศัยทำมาหากินอยู่ในประเทศนั้น
พสกนิกร(n) inhabitant, See also: citizen, people, civilian, Syn. พลเมือง, ประชาราษฎร์, ประชากร, พสก, Example: พระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมเป็นปูชนียบุคคลของพสกนิกร, Count Unit: คน
ประชาชน(n) people, See also: inhabitants, residents, populace, mass, citizen, crowd, Syn. พลเมือง, สามัญชน, พสกนิกร, ราษฎร, ประชากร, มวลชน, หมู่ชน, ฝูงชน, Example: วิถีการดำเนินชีวิตความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป, Count Unit: กลุ่ม, พวก
ประชาชนพลเมือง(n) people, See also: inhabitants, residents, populace, mass, citizen, crowd, Syn. พลเมือง, สามัญชน, พสกนิกร, ราษฎร, ประชากร, มวลชน, หมู่ชน, ฝูงชน, ประชาชน, Example: เมืองชัยภูมิมีความสงบประชาชนพลเมืองเป็นคนเรียบร้อย, Count Unit: คน, กลุ่ม, พวก, Thai Definition: ประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย[āsai] (v) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay  FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
ชาว[chāo] (n) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people  FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวเล[chāolē] (n) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand
ชาวน้ำ[chāonām] (n) EN: sea gypsies ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand
ชาวพื้นเมือง[chāo pheūnmeūang] (n, exp) EN: native ; native inhabitant   FR: natif [m] ; native [f] ; indigène [m] (r.)
ไม่ธรรมดา[mai thammadā] (adj) EN: uncommon ; strange ; unusual ; odd ; peculiar  FR: inhabituel
อพยพประชากร[opphayop prachākøn] (v, exp) EN: evacuate inhabitants  FR: évacuer la population
เพื่อนร่วมโลก[pheūoen ruam lōk] (n, exp) EN: one's world mate ; fellow inhabitants of the world ; all fellow beings
พิกล[phikon] (adj) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; queer ; odd ; strange ; funny  FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
พิเศษ[phisēt] (adj) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular  FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)

CMU English Pronouncing Dictionary
INHABIT IH2 N HH AE1 B AH0 T
INHABITS IH2 N HH AE1 B IH0 T S
INHABITED IH2 N HH AE1 B AH0 T AH0 D
INHABITANT IH2 N HH AE1 B IH0 T AH0 N T
INHABITING IH2 N HH AE1 B IH0 T IH0 NG
INHABITANTS IH2 N HH AE1 B IH0 T AH0 N T S
INHABITATION IH2 N HH AE2 B IH0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inhabit (v) ˈɪnhˈæbɪt (i1 n h a1 b i t)
inhabits (v) ˈɪnhˈæbɪts (i1 n h a1 b i t s)
inhabited (v) ˈɪnhˈæbɪtɪd (i1 n h a1 b i t i d)
inhabitant (n) ˈɪnhˈæbɪtənt (i1 n h a1 b i t @ n t)
inhabiting (v) ˈɪnhˈæbɪtɪŋ (i1 n h a1 b i t i ng)
inhabitable (j) ˈɪnhˈæbɪtəbl (i1 n h a1 b i t @ b l)
inhabitants (n) ˈɪnhˈæbɪtənts (i1 n h a1 b i t @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住户[zhù hù, ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ, / ] inhabitant; householder, #8,292 [Add to Longdo]
聚居[jù jū, ㄐㄩˋ ㄐㄩ, ] inhabit a region (esp. an ethnic group); congregate, #23,381 [Add to Longdo]
居住者[jū zhù zhe, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙, ] inhabitant, #45,843 [Add to Longdo]
居住于[jū zhù yú, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄩˊ, / ] inhabit [Add to Longdo]
聚居地[jù jū dì, ㄐㄩˋ ㄐㄩ ㄉㄧˋ, ] inhabited land; habitat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらがら[garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
オーストラリアンスウェルシャーク[o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia) [Add to Longdo]
ブリトン人[ブリトンじん, buriton jin] (n) Briton (celtic inhabitant of historical Britain) [Add to Longdo]
可住地[かじゅうち, kajuuchi] (n) habitable area; inhabitable land [Add to Longdo]
居住者[きょじゅうしゃ, kyojuusha] (n) resident; inhabitant; (P) [Add to Longdo]
空谷[くうこく, kuukoku] (n) lonely or uninhabited valley [Add to Longdo]
現住建造物[げんじゅうけんぞうぶつ, genjuukenzoubutsu] (n) inhabited building [Add to Longdo]
戸口;戸々;戸戸[ここう, kokou] (n) houses and inhabitants; population [Add to Longdo]
国人[くにびと, kunibito] (n) indigenous person; inhabitant of a country; (P) [Add to Longdo]
三尸[さんし, sanshi] (n) (See 庚申待) the three worms (in Taoism, worms that inhabit the human gut and, on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle, ascend to heaven during one's sleep to report on one's wrongdoings) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inhabit
   v 1: inhabit or live in; be an inhabitant of; "People lived in
      Africa millions of years ago"; "The people inhabited the
      islands that are now deserted"; "this kind of fish dwells
      near the bottom of the ocean"; "deer are populating the
      woods" [syn: {populate}, {dwell}, {live}, {inhabit}]
   2: be present in; "sweet memories inhabit this house"
   3: exist or be situated within; "Strange notions inhabited her
     mind" [syn: {dwell}, {inhabit}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top