ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ingraft

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ingraft-, *ingraft*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ingraft[VT] ปลูกถ่ายอวัยวะ, See also: ติดตาพืช, Syn. engraft, transplant, implant
ingraft in[PHRV] สอนสั่ง, See also: สั่งสอน, สอดแทรก, สอดใส่, Syn. engraft in
ingraft into[PHRV] ทาบกิ่ง (ต้นไม้) กับ, Syn. engraft into
ingraft onto[PHRV] ทาบกิ่ง (ต้นไม้) กับ, Syn. engraft into
ingraft upon[PHRV] ทาบกิ่ง (ต้นไม้) กับ, Syn. engraft into

English-Thai: Nontri Dictionary
ingraft(vt) ผสมพันธุ์,ทาบกิ่ง,ฝังแน่น,สอดใส่

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ingraft    (v) ˈɪngrˈaːft (i1 n g r aa1 f t)
ingrafts    (v) ˈɪngrˈaːfts (i1 n g r aa1 f t s)
ingrafted    (v) ˈɪngrˈaːftɪd (i1 n g r aa1 f t i d)
ingrafting    (v) ˈɪngrˈaːftɪŋ (i1 n g r aa1 f t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ingraft
   v 1: cause to grow together parts from different plants; "graft
      the cherry tree branch onto the plum tree" [syn: {graft},
      {engraft}, {ingraft}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top