ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

informal

IH2 N F AO1 R M AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -informal-, *informal*
English-Thai: Longdo Dictionary
informal debtหนี้นอกระบบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
informal(adj) ซึ่งเป็นกันเอง, Syn. casual, ordinary, relaxed, Ant. formal, exclusive
informal(adj) ซึ่งไม่เป็นทางการ, Syn. unofficial, unceremonious, unconventional, Ant. restrained, ceremonial, ritualistic.
informality(n) การไม่มีพิธีรีตอง, See also: ความเป็นกันเอง, Syn. casualness, relaxation, friendliness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
informal(อินฟอร์'เมิล) adj. ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,กันเอง,ไม่เคร่งครัด., See also: informally adv., Syn. unceremonious, Ant. formal
informality(อินฟอร์แมล'ลิที) n. การไม่มีพิธีรีตรอง,ความไม่เป็นทางการ,ความกันเอง,ความไม่เคร่งครัด, Syn. familliarity, laxity, ease

English-Thai: Nontri Dictionary
informal(adj) ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,เป็นกันเอง,สบายๆ
informality(n) ความไม่มีพิธี,ความเป็นกันเอง,ความไม่เคร่งครัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
informalอรูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
informal organizationองค์การอรูปนัย, องค์การที่ไม่เป็นทางการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Informal sector (Economics)เศรษฐกิจนอกระบบ [TU Subject Heading]
Informal Testsการตรวจอย่างคร่าวๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rachel runs a very informal household. We're on a first-name basis.ราเชลเขาเป็นคนง่ายๆ น่ะ The Bodyguard (1992)
You were much too informal with me for that.คุณเป็นคนที่ ใกล้ชิดกับเรามากกว่านั้น Seven Years in Tibet (1997)
You can call me L.J. on account of the informal situation.คุณเรียกผมว่า แอล เจ ก็ได้ เมื่อไม่เป็นทางการ Resident Evil: Apocalypse (2004)
It's sort of an informal halfway house.มันเป็นบ้านกึ่งสถานที่พักฟื้นจิตใจ To Love Is to Bury (2008)
Our conversations will be informal and confidentialการสนทนาของเรา จะไม่เป็นทางการและเป็นความลับ Art Imitates Life (2008)
Hey, why do you speak in informal terms with me?เฮ้, ทำไมพูดไม่สุภาพกับผม? Episode #1.7 (2008)
In here, you will find your informal lounge.นี่คือห้องเลานจ์สำหรับพักผ่อน Sex and the City 2 (2010)
Oh, please, call me ella. We're a very informal family.เรียกเอลล่าเถอะค่ะ จะได้กันเอง The Jenna Thing (2010)
This is an informal interview,นี่เป็น แค่การสอบถามทั่วไป Surfacing (2010)
Uh... in the kitchen, experience is more important than age, so I'll use informal language with you.เอ่อ... สำหรับในครัว ประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญมากกว่าอายุ ดังนั้นฉันจะใช้ภาษาไม่เป็นทางการกับนายนะ Pasta (2010)
Why do you keep using informal speech with me?ทำไมคุณถึงใช้คำพูดเป็นกันเองกับผม? Episode #1.12 (2010)
Isn't he using informal speech?นั่นเขาใช้คำพูดเป็นกันเองนี่นา Episode #1.9 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
informalDon't be afraid to show yourself through speech and take every opportunity to speak to others in English and soon you will feel right at home in informal conversational situations.
informalIn those days, or at any rate in Cambridge, laboratory life was rather informal.
informalIt's quite an informal meeting.
informalIt was only an informal party.
informalJapanese speakers of English often have difficulty in dealing with informal conversation, such as at parties or in small informal groups.
informalMy American classes are more informal.
informalOnce you have reached informal agreement, you should enter into a contract with the other party.
informalThe school uniform is convenient because it can be worn for both informal and formal occasions.
informalToday's party is informal.
informalWomen's Liberation is a broad-based but informal popular movement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่มีพิธีรีตรอง(v) informal, Syn. ไม่เป็นทางการ, Ant. เป็นทางการ, Example: งานแต่งของเธอไม่มีพิธีรีตรองอะไรมาก แค่ผูกแขน ไหว้ผู้ใหญ่เท่านั้น, Thai Definition: ไม่เป็นตามแบบหรือตามธรรมเนียมอย่างที่ต้องปฏิบัติ
ภาษาตลาด(n) informal language, See also: slang, Syn. ภาษาปาก, Example: ในงานเขียนที่ค่อนข้างเป็นทางการมักจะไม่ค่อยพบภาษาตลาดหรือภาษาปากให้เห็น, Thai Definition: ภาษาที่ใช้พูดจากันอย่างไม่เป็นทางการในระดับที่ต่ำกว่าภาษาพูด
สนิทสนม(adv) informally, See also: friendly, intimately, cordially, familiarly, Syn. คุ้นเคย, สนิท, Ant. ถือตัว, ไว้ตัว, Example: เขาพยายามคุยและทำท่าทางสนิทสนมกับทุกคน, Thai Definition: ชอบพอ, คุ้นเคยกันดี, เข้ากันได้ดี
เป็นกันเอง(adv) informally, See also: friendly, intimately, cordially, familiarly, Syn. กันเอง, สนิทสนม, คุ้นเคย, ไม่มีพิธีรีตอง, Ant. ถือตัว, ไว้ตัว, Example: เขาพยายามคุยและทำท่าทางให้เป็นกันเองกับทุกคน
ชุดลำลอง(n) casual wear, See also: informal attire, Syn. ชุดอยู่บ้าน, Example: เขาอยู่ในชุดลำลองสวมเสื้อยืดแขนยาวมีสีสันกางเกงยีนรองเท้าบูต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันเอง[kan-ēng] (adj) EN: informal  FR: informel ; familier
ลำลอง[lamløng] (x) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual  FR: simplement ; sans façon ; informel
ไม่มีพิธีรีตอง[mai mī phithīritøng] (adj) EN: informal  FR: informel
ไม่เป็นทางการ[mai pen thāngkān] (adj) EN: informal  FR: informel
ไม่ถือตัว[mai theūtūa] (adj) EN: informal ; modest ; friendly ; readily accessible
เป็นกันเอง[pen kan-ēng] (adv) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly  FR: cordialement
ภาษาปาก[phāsā pāk] (adj) EN: colloquial ; informal
ภาษาตลาด[phāsā talāt] (n, exp) EN: vernacular language ; informal language ; slang ; vulgar speech ; vulgar language ; marketplace language  FR: langage populaire [m] ; argot [m]
สังสรรค์[sangsan] (v) EN: get together ; mix ; associate ; talk to ; have an informal discussion ; socialize ; meet informally  FR: se réunir ; se retrouver
วิสาสะ[wisāsa] (n) EN: familiarity ; informality ; friendly terms  FR: intimité [f] ; familiarité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INFORMAL IH2 N F AO1 R M AH0 L
INFORMALS IH2 N F AO1 R M AH0 L Z
INFORMALLY IH2 N F AO1 R M AH0 L IY0
INFORMALITY IH2 N F ER0 M AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
informal (j) ˈɪnfˈɔːml (i1 n f oo1 m l)
informally (a) ˈɪnfˈɔːməliː (i1 n f oo1 m @ l ii)
informality (n) ˌɪnfɔːmˈælɪtiː (i2 n f oo m a1 l i t ii)
informalities (n) ˌɪnfɔːmˈælɪtɪz (i2 n f oo m a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便宴[biàn yàn, ㄅㄧㄢˋ ㄧㄢˋ, 便] informal dinner, #122,174 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
formlose Zusammenkunft {f}informal meeting [Add to Longdo]
formlos; unformell {adj} | formloser; unförmlicher | am formlosesten; am unförmlichsteninformal | more informal | most informal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
インフォーマル[info-maru] (adj-na) informal [Add to Longdo]
インフォーマルオーガニゼーション[info-maruo-ganize-shon] (n) informal organization; informal organisation [Add to Longdo]
インフォーマルケア[info-marukea] (n) informal care [Add to Longdo]
インフォーマルドレス[info-marudoresu] (n) informal dress [Add to Longdo]
エンディングノート[endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]
サンダル履き[サンダルばき, sandaru baki] (n) (1) wearing sandals; (adj-no) (2) informal; casual [Add to Longdo]
威儀細[いぎぼそ, igiboso] (n) (obsc) (See 袈裟) informal kasaya worn primarily by adherents of Pure Land Buddhism [Add to Longdo]
違式[いしき, ishiki] (n) informality; breach of etiquette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 informal
   adj 1: not formal; "conservative people unaccustomed to informal
       dress"; "an informal free-and-easy manner"; "an informal
       gathering of friends" [ant: {formal}]
   2: not officially recognized or controlled; "an informal
     agreement"; "a loose organization of the local farmers" [syn:
     {informal}, {loose}]
   3: used of spoken and written language [ant: {formal}]
   4: having or fostering a warm or friendly and informal
     atmosphere; "had a cozy chat"; "a relaxed informal manner";
     "an intimate cocktail lounge"; "the small room was cozy and
     intimate" [syn: {cozy}, {intimate}, {informal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top